Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 11

Ponadnarodowe gromadzenie danych i unijny cel w zakresie umiejętności cyfrowych uczniów

Podstawowe umiejętności cyfrowe są nieodzownym warunkiem aktywności życiowej wszystkich ludzi w dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym świecie. Pandemia COVID-19 uwypukliła znaczenie podstawowych i zaawansowanych umiejętności cyfrowych dla funkcjonowania naszych gospodarek i społeczeństw. 

Wbrew ogólnemu przekonaniu, że dzisiejsza młodzież to pokolenie „cyfrowych tubylców”, z Międzynarodowego Badania Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych (ICILS) wynika, że do rozwoju zaawansowanych umiejętności cyfrowych młodym osobom nie wystarcza samo dorastanie w otoczeniu cyfrowych urządzeń i korzystanie z nich. 

Inaczej niż w przypadku danych dotyczących innych umiejętności podstawowych – takich jak czytanie, matematyka i nauki przyrodnicze – dostępność ponadnarodowych danych dotyczących obecnego poziomu umiejętności cyfrowych młodzieży w Unii Europejskiej (UE) jest ograniczona. 

Abyśmy mogli lepiej zrozumieć, dlaczego występują różnice w poziomie umiejętności, oraz aby Unia i jej państwa członkowskie mogły sformułować skuteczne działania w celu wyeliminowania tych różnic, potrzebne są większe ilości danych. 

Cele 

Aby sprostać tym wyzwaniom, Komisja Europejska wspiera gromadzenie i analizę porównywalnych danych dotyczących umiejętności cyfrowych młodzieży w całej Europie. 

W rezolucji Rady w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia na rzecz europejskiego obszaru edukacji i w szerszej perspektywie (2021–2030) z 2021 r. na szczeblu unijnym przyjęto cel dotyczący umiejętności cyfrowych. 

Wezwano w niej do zmniejszenia do 2030 r. odsetka ósmoklasistów (w wieku 13 lat) z niskimi osiągnięciami pod względem kompetencji komputerowych i informacyjnych do poziomu poniżej 15 proc. Wyniki w obszarze kompetencji komputerowych i informacyjnych będą mierzone z wykorzystaniem danych z ICILS. 

Poprawa ponadnarodowego gromadzenia danych zapewni lepsze zrozumienie tendencji zachodzących w obszarze edukacji cyfrowej zarówno na szczeblu europejskim, jak i na szczeblu poszczególnych państw członkowskich. 

Dzięki wsparciu działań państw członkowskich związanych z gromadzeniem porównywalnych danych dotyczących postępów w dziedzinie edukacji cyfrowej łatwiej będzie krajowym administracjom publicznym monitorować poziom umiejętności młodzieży na przestrzeni czasu i ponad granicami oraz wzmocnić podstawy do kształtowania polityki na podstawie dowodów.

Główne działania

  • Finansowe wspieranie udziału państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem Erasmus+ w badaniu ICILS 2023
  • Monitorowanie, za pomocą danych z ICILS, postępów w osiąganiu unijnego celu dotyczącego umiejętności cyfrowych uczniów (zmniejszenie do 2030 r. odsetka ósmoklasistów z niskimi osiągnięciami pod względem kompetencji komputerowych i informacyjnych do poziomu poniżej 15 proc.)
  • Sprawozdania roczne dotyczące umiejętności cyfrowych publikowane w Monitorze Kształcenia i Szkolenia 

Oczekiwane wyniki 

  • Powiększenie zbioru danych porównywalnych na poziomie międzynarodowym dotyczących umiejętności cyfrowych we wszystkich państwach członkowskich UE oraz na szczeblu europejskim, co umożliwi wspieranie kształtowania polityki na podstawie dowodów
  • Dokładniejszy obraz poziomu umiejętności cyfrowych osób młodych oraz czynników wpływających na nabywanie umiejętności cyfrowych w UE 

Ramy czasowe

  • Styczeń–grudzień 2023 r. – podstawowe działania w zakresie gromadzenia danych na potrzeby ICILS 2023, Międzynarodowe Towarzystwo Oceniania Osiągnięć Szkolnych (IEA) 
  • Październik–grudzień 2024 r. – publikacja międzynarodowych wyników ICILS 2023 (IEA) 
  • Styczeń–marzec 2025 r. – uruchomienie międzynarodowej bazy danych dotyczących ICILS 2023 (IEA) 

Finansowanie

To działanie jest finansowane w ramach unijnego programu Erasmus+.

Kontakt

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Obserwuj profil EUDigitalEducation na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.

 

Strony na podobny temat