Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 11

Podstawowe umiejętności cyfrowe są warunkiem wstępnym skutecznego uczestnictwa wszystkich ludzi w dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym świecie. Pandemia COVID-19 uwypukliła znaczenie podstawowych i zaawansowanych umiejętności cyfrowych dla utrzymania naszych gospodarek i społeczeństw. 

Wbrew ogólnemu przekonaniu, że dzisiejsza młodzież to pokolenie „cyfrowych tubylców”, wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych (ICILS) wskazują, że osoby młode nie rozwijają zaawansowanych umiejętności cyfrowych jedynie dzięki dorastaniu w otoczeniu cyfrowych urządzeń i korzystaniu z nich. 

W przeciwieństwie do innych umiejętności podstawowych, takich jak czytanie, matematyka i nauki ścisłe, dostępność danych międzynarodowych dotyczących obecnego poziomu umiejętności cyfrowych młodzieży w Unii Europejskiej (UE) jest ograniczona. 

Abyśmy mogli lepiej zrozumieć, dlaczego występują różnice w poziomie umiejętności, oraz aby Unia i jej państwa członkowskie mogły sformułować skuteczne działania w celu wyeliminowania tych różnic, potrzebne są większe ilości danych. 

Cele: 

Aby sprostać tym wyzwaniom, Komisja Europejska wspiera gromadzenie i analizę porównywalnych danych dotyczących umiejętności cyfrowych młodzieży w całej Europie. 

W rezolucji Rady w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia na rzecz europejskiego obszaru edukacji i w szerszej perspektywie (2021–2030) z 2021 r. na szczeblu unijnym przyjęto cel dotyczący umiejętności cyfrowych. 

W rezolucji wezwano do zmniejszenia do 2030 r. odsetka uczniów w wieku 13–14 lat z niskimi osiągnięciami pod względem kompetencji komputerowych i informacyjnych do poziomu poniżej 15 proc. Wyniki w obszarze kompetencji komputerowych i informacyjnych będą mierzone z wykorzystaniem danych z ICILS. 

Poprawa ponadnarodowego gromadzenia danych zapewni lepsze zrozumienie tendencji zachodzących w obszarze edukacji cyfrowej zarówno na szczeblu europejskim, jak i na szczeblu poszczególnych państw członkowskich UE. 

Ponadto dzięki wsparciu działań państw członkowskich związanych z gromadzeniem porównywalnych danych dotyczących postępów w dziedzinie edukacji cyfrowej łatwiej będzie administracjom krajowym monitorować poziom umiejętności młodzieży na przestrzeni czasu i ponad granicami i wzmocnić podstawy do kształtowania polityki na podstawie dowodów.

Główne działania:

  • wsparcie finansowe uczestnictwa krajów objętych programem Erasmus+ w ICILS w 2023 r.
  • monitorowanie postępów w osiąganiu unijnego celu dotyczącego umiejętności cyfrowych uczniów za pomocą danych z ICILS (zmniejszenie do 2030 r. odsetka uczniów w wieku 13–14 lat z niskimi osiągnięciami pod względem kompetencji komputerowych i informacyjnych do poziomu poniżej 15 proc.) 
  • sprawozdania roczne dotyczące umiejętności cyfrowych publikowane w Monitorze Kształcenia i Szkolenia

Oczekiwane wyniki: 

  • rozszerzenie zasięgu danych porównywalnych na poziomie międzynarodowym dotyczących umiejętności cyfrowych we wszystkich państwach członkowskich UE oraz na szczeblu europejskim, co umożliwi wspieranie kształtowania polityki na podstawie dowodów
  • dokładniejszy obraz poziomu umiejętności cyfrowych osób młodych oraz czynników wpływających na nabywanie umiejętności cyfrowych w UE. 

Ramy czasowe

  • styczeń–grudzień 2022 r. – podstawowe działania w zakresie gromadzenia danych na potrzeby ICILS w 2023 r., Międzynarodowe Towarzystwo Oceniania Osiągnięć Szkolnych (IEA) 
  • październik–grudzień 2024 r. – publikacja międzynarodowych wyników ICILS z 2023 r. (IEA) 
  • styczeń–marzec 2025 r. – uruchomienie międzynarodowej bazy danych dotyczących ICILS z 2023 r. (IEA). 

Finansowanie

To działanie jest finansowane w ramach unijnego programu Erasmus+.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Obserwuj @EUDigitalEdu na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.


Obraz w nagłówku:© Unia Europejska, 2021 r.