Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns — 2. darbība

Padomes ieteikums par kombinētās mācīšanās pieejām kvalitatīvai un iekļaujošai pamatizglītībai un vidējai izglītībai

Covid-19 pandēmijas ietekmē bija spēji un plaši jāsāk izmantot digitālās mācību metodes. Izglītības un apmācības nepārtrauktības nodrošināšanai ieviesto risinājumu klāsts bija plašs un ietvēra gan vienkāršus, gan augsto tehnoloģiju procesus.

Labākas digitālās spējas un pieredze darbā ar alternatīvām un elastīgām mācīšanās formām ļāva uz pandēmiju reaģēt ātrāk un efektīvāk.

Dati liecina, ka dažādi izglītības un apmācības līmeņi un nozares reaģēja atsķirīgi. Vairumā gadījumu augstākās izglītības iestādes turpināja savas nodarbības virtuāli, savukārt daudzām skolām gan pamatizglītības, gan vidusskolas līmenī trūka zināšanu un bija jāpieliek lielas pūles, lai visiem saviem skolēniem varētu piedāvāt tālmācības un tiešsaistes mācību iespējas.

Mērķi

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas laikā gūto pieredzi, Padomes ieteikums par kombinēto mācīšanos veido kopīgu izpratni Eiropas Savienības (ES) līmenī. “Kombinēta mācīšanās” ir formālajā izglītībā un apmācībā lietots termins, kas nozīmē, ka skola, pedagogs vai audzēknis mācību procesā izmanto vairāk nekā vienu pieeju.

Tā var apvienot mācīšanos skolā un citās vidēs, piemēram, uzņēmumos, mācību centros, tālmācībā, ārpus telpām, kultūras objektos, kā arī dažādu (ne)digitālu mācību rīku izmantošanu.

Padomes ieteikuma mērķis ir palīdzēt ES dalībvalstīm īstermiņā risināt pandēmijas ietekmes sekas uz izglītojamajiem, skolotājiem, pasniedzējiem un skolām.

Tajā arī izklāstīts, kā turpmāk izstrādāt ilgtermiņā iedarbīgas, iekļaujošas un iesaistošas pieejas kombinētās mācīšanās jomā pamatizglītībā un vidējā izglītībā. Tas palīdzēs dalībvalstīm pielāgot skolu izglītības sistēmas, lai tās elastīgāk un organizētāk pielāgotos plašam pedagoģisko metožu un tehnoloģisko rīku klāstam, izglītojamo vajadzībām un mainīgajiem apstākļiem.

Galvenās darbības 

Hronoloģija

  • 2021. gada 5. augusts - Komisija iesniedz priekšlikumu Padomes ieteikumam
  • 2021. gada 29. novembris - Padome pieņem Padomes ieteikumu

Saziņai

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo darbību, sazinieties ar mums, izmantojot e-pasta adresi: EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu.

Sekojiet EUDigitalEdu vietnē Twitter, lai uzzinātu jaunākās ziņas un attīstību saistībā ar šo darbību un Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.


Līdzīgs saturs