Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns — 1. rīcība

Pieejamas, iekļaujošas un kvalitatīvas digitālās izglītības veicināšanai ir jābūt visas sabiedrības kopīgam uzdevumam.

Valstīm, izglītības un apmācības iestādēm, privātajam sektoram un sabiedrībai ir jāiesaistās augstas veiktspējas digitālās izglītības ekosistēmas izveidē. 

Izglītības un apmācības sistēmu sekmīga digitalizācija kā tāda prasa ne vien valdības struktūru un par izglītību atbildīgo iestāžu līdzdalību, bet arī integrētu pieeju, kas apvieno visus valdības līmeņus vairākās politikas jomās. 

Mērķis ir noteikt pasākumus, kuri ir jāveic, lai nodrošinātu galvenos faktorus, kas ir būtiski, lai digitālā izglītība kļūtu par realitāti visiem. Runa jo īpaši par šādiem pasākumiem:

 • novērst nepilnības savienojamības un aprīkojuma jomā;
 • atbalstīt izglītības un apmācības iestādes, daloties zināšanās par to, kā pielāgoties un digitalizēties iekļaujošā veidā;
 • risināt problēmas, kas saistītas ar piekļuvi un palīgtehnoloģiju pieejamību;
 • mudināt Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis veicināt ciešāku dialogu starp visiem ekonomikas dalībniekiem un starp izglītības un apmācības iestādēm;
 • mudināt dalībvalstis izstrādāt pamatnostādnes digitālās pedagoģijas jomā.

Mērķi

 • Identificēt, kādi pasākumi ir jāveic attiecībā uz izglītību, investīcijām, pētniecību un inovāciju, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iekļaujošu digitālo izglītību visiem izglītojamajiem visā Eiropā;
 • apmainīties ar idejām un zināšanām par to, kā vislabāk ieviest efektīvas un iekļaujošas digitālās izglītības vektorus;
 • atbalstīt ES dalībvalstis to izglītības un apmācības sistēmu digitalizācijā, veicinot Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu kopīgu apņemšanos. 

Galvenās darbības

 • Sākt stratēģisku pārdomu procesu ar ES dalībvalstīm;
 • organizēt vairākas tematiskas sanāksmes par faktoriem, kas veicina sekmīgu digitālo izglītību;
 • izstrādāt priekšlikumu Padomes ieteikumam par faktoriem, kas veicina sekmīgu digitālo izglītību.

Paredzamie rezultāti

 • Palielināt dalībvalstu politisko apņemšanos nodrošināt efektīvu un iekļaujošu digitālo izglītību;
 • palielināt informētību par galvenajiem faktoriem, kas veicina izglītības un apmācības sistēmu sekmīgu digitalizāciju;
 • panākt vienošanos par priekšlikumu Padomes ieteikumam par faktoriem, kas veicina sekmīgu digitālo izglītību (jāapstiprina).

Grafiks

 • Līdz 2021. gada beigām — sākt stratēģisko dialogu; 
 • līdz 2022. gada beigām — pieņemt priekšlikumu Padomes ieteikumam par faktoriem, kas veicina sekmīgu digitālo izglītību.

Finansējums

Šo rīcību finansē ES programma “Erasmus+”.

Saziņai

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo rīcību, jūs varat sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekojiet @EUDigitalEdu vietnē Twitter, lai uzzinātu jaunākās ziņas un attīstību saistībā ar šo rīcību un visu Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā. 


Attēls: © Eiropas Savienība, 2021