Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns — 5. darbība

Covid-19 pandēmijas laikā liela daļa izglītības un apmācības iestāžu visā Eiropas Savienībā (ES) un ārpus tās bija spiestas ātri pāriet uz mācībām tiešsaistē un attālinātajām mācībām.

Daudzas izglītības iestādes centās pārvarēt problēmas, kas saistītas ar attālinātajām mācībām, jo tās prasīja jaunu prasmju, rīku, resursu un pedagoģisko pieeju izstrādi un lietošanu. 

Lai efektīvi izmantotu šajā periodā gūto pieredzi, ieskaitot to, kā izmantot digitālās tehnoloģijas, lai uzlabotu izglītības un apmācības kvalitāti un iekļautību, ir nepieciešama pastāvīga plānošana un uzraudzība, atbalsts, resursi un norādes. 

Mērķi 

Programma “Erasmus+” nodrošina finansējumu sadarbības projektiem, kas palīdz plānot digitālo pārkārtošanos izglītības un apmācības iestādēs, ieskaitot pamatskolas un vidusskolas, profesionālās izglītības un apmācības (PIA), augstākās izglītības un pieaugušo izglītības iestādes.

Tiek veidotas “Erasmus+” skolotāju akadēmijas ar mērķi papildus atbalstīt digitālās pedagoģijas un speciālo zināšanu izstrādi un piemērošanu skolotājiem paredzētu digitālo rīku, tostarp pieejamu un atbalstošu tehnoloģiju, izmantošanā.

2021. gada rudenī sāks darbību jauns tiešsaistes pašnovērtējuma rīks SELFIE skolotājiem, kura pamatā ir Eiropas pamatprogramma pedagogu digitālajai kompetencei. Šis rīks palīdzēs skolotājiem identificēt stiprās puses un nepilnības savās digitālajās prasmēs un plānot turpmāko apmācību. 

Galvenās darbības

  • Atbalstīt izglītības un apmācības iestāžu digitalizācijas plānus, izmantojot “Erasmus+” sadarbības projektus; 
  • izveidot “Erasmus+” skolotāju akadēmijas, lai atbalstītu sadarbību un nodrošinātu profesionālās pilnveides iespējas skolotājiem un pedagogiem;
  • startēt skolotājiem paredzētu tiešsaistes pašnovērtējuma rīku SELFIE, lai palīdzētu viņiem (skolotāju grupām) kopīgi identificēt stiprās puses un nepilnības savās digitālajās prasmēs.

Gaidāmie rezultāti

  • Izglītības iestāžu labākas digitālās spējas;
  • profesionālās pilnveides iespēju nodrošināšana skolotājiem un pedagogiem; 
  • atbalsts skolotājiem stipro un vājo pušu noteikšanai viņu digitāljās prasmēs. 

Grafiks

“Erasmus+” sadarbības projekti 

Kā daļa no “Erasmus+” vispārējā uzaicinājuma (saskaņā ar 2. pamatdarbību) no 2021. gada aprīļa tiek piedāvātas finansējuma iespējas “Erasmus+” sadarbības projektiem, kas vērsti uz digitālo plānošanu skolu izglītības, PIA, pieaugušo izglītības un augstākās izglītības jomā.

Finansējums būs pieejams katru gadu saskaņā ar “Erasmus+” ikgadējo vispārējo uzaicinājumu līdz 2027. gadam.

Plašāku informāciju skatiet programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

“Erasmus+” skolotāju akadēmijas 

Sīkāka informācija par šo uzaicinājumu ir sniegta programmas “Erasmus+” 2021. gada vadlīnijās. 

Papildu informācija pieejama arī 2021. gada 10. jūnija informatīvās sesijas ierakstā par 2021. gada uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus finansējuma saņemšanai “Erasmus+” skolotāju akadēmijām. 

SELFIE skolotājiem 

  • 2021. gada aprīlis — šī rīka izmēģinājums Itālijā, Portugālē, Lietuvā, Igaunijā un Īrijā; 
  • no 2021. gada maija līdz septembrim — datu un atsauksmju analīze saistībā ar skolotājiem paredzētā rīka SELFIE izmēģinājumu, rīka turpmāka izstrāde; 
  • 2021. gada oktobris — rīka startēšana visās 24 ES oficiālajās valodās.

Saziņai

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo darbību, varat sazināties ar mums, izmantojot e-pastu
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekojiet @EUDigitalEdu vietnē Twitter, lai uzzinātu jaunākās ziņas un attīstību saistībā ar šo darbību un visu Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.


Attēls: © Eiropas Savienība, 2021