Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns — 10. darbība

Priekšlikums Padomes ieteikumam par digitālo prasmju nodrošināšanas uzlabošanu izglītībā un apmācībā

Tehnoloģiskais progress ir strauji palielinājis vajadzību pēc digitālajām prasmēm un kompetencēm visos ekonomikas un sabiedrības līmeņos. Tomēr tikai 54 % ES iedzīvotāju spēj paveikt vienkāršas darbības digitālajām jomā, piemēram, pieslēgties bezvadu internetam vai izmantot tīmekļvietnes.

Vērienīgie mērķi, kas noteikti “Digitālajā kompasā 2030” un Padomes rezolūcijā par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un mācību jomā, ir vērsti uz digitālo prasmju līmeni dažādām iedzīvotāju grupām — piemēram, speciālistiem, pieaugušajiem vai jauniešiem.

Šīs iniciatīvas prasa, lai izglītības un apmācības sistēmas pastiprinātu savus pūliņus un pēc iespējas lielākam skaitam skolēnu no agrīna vecuma nodrošinātu digitālās prasmes un kompetences.

Kopīgu problēmu risināšana

ES dalībvalstīm ir kopīgas problēmas, kas saistītas ar to iedzīvotāju digitālo prasmju līmeni un to izglītības un apmācības sistēmu spēju palīdzēt audzēkņiem attīstīt digitālās prasmes, kas viņiem vajadzīgas dzīvē, darbā un mācībās.

Digitālo prasmju nodrošināšanas uzlabošana

Lai eiropieši, izmantojot izglītības un apmācības iespējas, varētu attīstīt pamata, vidēja līmeņa un padziļinātās digitālās prasmes, Eiropas Komisija izstrādāja priekšlikumu Padomes ieteikumam par digitālo prasmju nodrošināšanas uzlabošanu izglītībā un apmācībā.

Ar šo iniciatīvu ir noteikti pasākumi, kas vajadzīgi, lai veicinātu digitālo kompetenču attīstību jau no paša sākuma un visos izglītības un apmācības posmos. Pie tiem pieskaitāmi ES instrumenti, kuri sekmē skolotāju profesionālo attīstību.

Ar šo ieteikumu tiek arī veicināta labas pedagoģiskās prakses apmaiņa, jo īpaši akcentējot informātikas pasniegšanas kvalitāti visos izglītības līmeņos un sadarbību ar pilsonisko sabiedrību un nozari, lai tiktu izstrādāta laba prakse un apmierinātas vajadzības pēc jaunām prasmēm.

Galvenās darbības

Gaidāmie rezultāti

  • Nākt klajā ar priekšlikumiem saskaņotai digitālo prasmju nodrošināšanai izglītībā un apmācībā
  • Izstrādāt norādījumus par informātiku kā mācību priekšmetu, ieskaitot principus, koncepcijas un praksi mācīšanas un mācīšanās procesā
  • Panākt vienošanos par saskaņotu redzējumu un kopīgu terminoloģiju, kas saistīta ar informātikas pasniegšanu visiem jauniešiem Eiropā
  • Veicināt Digitālā kompasa un Eiropas izglītības telpas kontekstā izvirzīto digitālo prasmju mērķu sasniegšanu, uzlabojot Eiropas iedzīvotāju digitālo prasmju līmeni, kā arī panākot dzimumu līdzsvaru starp tiem studentiem un audzēkņiem, kuri apsvērs karjeru informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē

Hronoloģija

Finansējums

Šo darbību finansē no ES programmas “Erasmus+”.