Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns — 10. darbība

Priekšlikums Padomes ieteikumam par digitālo prasmju nodrošināšanas uzlabošanu izglītībā un apmācībā

Tehnoloģiskais progress ir strauji palielinājis vajadzību pēc digitālajām prasmēm un kompetencēm visos ekonomikas un sabiedrības līmeņos. Tomēr digitālo prasmju līmenis joprojām ir nepietiekams.

Vērienīgie mērķi, kas noteikti “Digitālajā kompasā 2030” un Padomes rezolūcijā par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un mācību jomā, ir vērsti uz digitālo prasmju līmeni dažādām iedzīvotāju grupām — piemēram, speciālistiem, pieaugušajiem vai jauniešiem.

Šīs iniciatīvas prasa, lai izglītības un apmācības sistēmas pastiprinātu savus pūliņus un pēc iespējas lielākam skaitam skolēnu no agrīna vecuma nodrošinātu digitālās prasmes un kompetences. 

Mērķi 

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis saskaras ar kopīgām problēmām, kas saistītas ar to iedzīvotāju digitālo prasmju līmeni un to izglītības un apmācības sistēmu spēju palīdzēt audzēkņiem attīstīt digitālās prasmes, kas viņiem vajadzīgas dzīvē, darbā un mācībās.

Digitālo prasmju nodrošināšanas uzlabošana

Lai eiropieši, izmantojot izglītības un apmācības iespējas, varētu attīstīt pamata, vidēja līmeņa un padziļinātās digitālās prasmes, Eiropas Komisija izstrādās priekšlikumu Padomes ieteikumam par digitālo prasmju nodrošināšanas uzlabošanu izglītībā un apmācībā. 

Ar šo iniciatīvu tiks noteikti pasākumi, kas vajadzīgi, lai veicinātu digitālo kompetenču attīstību jau no agrīna vecuma un visos izglītības un apmācības posmos. Pie tiem pieskaitāmi ES instrumenti, kuri sekmēs skolotāju profesionālo attīstību.

Ar šo priekšlikumu tāpat tiks veicināta labas pedagoģiskās prakses apmaiņa, jo īpaši akcentējot informātikas pasniegšanas kvalitāti visos izglītības līmeņos, veicinot dialogu ar pilsonisko sabiedrību un nozari, kas vērsts uz to, lai tiktu izstrādāta laba prakse un apmierinātas vajadzības pēc jaunām prasmēm.

Galvenās darbības

 • Kopīgā pētniecības centra (JRC) ziņojums datorizētu domāšanu obligātajā izglītībā (“Reviewing Computational Thinking in Compulsory Education”, 2022. gada marts)
 • Eurydice pētījums par informātiku skolu izglītībā (“Informatics in School Education”, 2022. gada septembris)
 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par digitālo prasmju nodrošināšanas uzlabošanu izglītībā un apmācībā (2023. gada 1. ceturksnis)

Gaidāmie rezultāti

 • Nākt klajā ar priekšlikumiem saskaņotai digitālo prasmju nodrošināšanai izglītībā un apmācībā
 • Izstrādāt norādījumus par informātiku kā mācību priekšmetu, ieskaitot principus, koncepcijas un praksi mācīšanas un mācīšanās procesā
 • Panākt vienošanos par saskaņotu redzējumu un kopīgu terminoloģiju, kas saistīta ar informātikas pasniegšanu visiem jauniešiem Eiropā
 • Veicināt Digitālā kompasa un Eiropas izglītības telpas kontekstā izvirzīto digitālo prasmju mērķu sasniegšanu, pozitīvi ietekmējot Eiropas iedzīvotāju digitālo prasmju līmeni, kā arī abu dzimumu to studentu un audzēkņu skaitu, kuri apsvērs karjeru informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē

Hronoloģija

 • 2022. gada oktobris–decembris — tiek atjaunināts JRC ziņojums attiecībā uz datorizētu domāšanu.
 • 2022. gada marts–septembris — tiek aizvadītas mērķorientētas konsultācijas ar ieinteresētajām personām
 • 2022. gada septembris — tiek publicēts Eurydice ziņojums par informātiku skolu izglītībā
 • 2023. gada janvāris–marts — priekšlikums Padomes ieteikumam par digitālo prasmju nodrošināšanas uzlabošanu 

Finansējums

Šo darbību finansē no ES programmas “Erasmus+”.

Saziņai

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo darbību, varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekojiet EUDigitalEducation vietnē “Twitter”, lai uzzinātu jaunākās ziņas un norises saistībā ar šo darbību un visu Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.

 

Līdzīgs saturs