Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ceļi uz panākumiem skolā

Promoting better educational outcomes for all and well-being at school

School education can play a crucial role in promoting inclusive, fairer and more prosperous societies and economies. It helps children and young people to develop knowledge, skills and attitudes necessary to become responsible, resilient and engaged individuals and to have a fulfilling life.

These goals can only be achieved if education systems are truly equitable and inclusive. They must ensure that all learners have a chance to fulfil their potential, irrespective of personal circumstances, family, cultural and socio-economic backgrounds. However, today not all young people in Europe have equal opportunities to benefit from education.

On this page:

Kāpēc panākumi skolā ir svarīgi

Skolas izglītībai ir būtiska nozīme iekļaujošas, taisnīgākas un pārtikušākas sabiedrības veidošanā, un skolu galvenais uzdevums ir palīdzēt visiem bērniem un jauniešiem pilnībā izmantot savu potenciālu.

Tieši skolās viņi apgūst zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas, lai gūtu panākumus dzīvē un kļūtu par aktīviem, atbildīgiem un piemēroties spējīgiem cilvēkiem, kuri iesaistās sabiedrības norisēs un turpina mācīties visa mūža garumā. 

Ja ikvienam ir pieejama kvalitatīva un iekļaujoša izglītība un ja bērniem un jauniešiem tiek nodrošināta iespēja iegūt dzīvē nepieciešamās kompetences, sabiedrībā valda lielāka vienlīdzība un ekonomikas kļūst pārticīgākas. 

Lai garantētu skolēnu akadēmisko izaugsmi un nākotnes izredzes, izšķiroša nozīme ir pamatprasmju (lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu) apguvei. 

Vidējās izglītības posmā iegūtās prasmes un kompetences arvien lielākā mērā tiek uzskatītas par obligāto minimumu, kas sekmē veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū un veido pamatu pilnvērtīgai un veselīgai dzīvei.

Pašreizējā situācija

Lai arī ir labi zināms, ka pamatprasmes ir ārkārtīgi svarīgas, Eiropas Savienības (ES) dati liecina, ka piektdaļa bērnu 15 gadu vecumā joprojām nav pietiekamā līmenī apguvuši lasīšanu, matemātiku vai dabaszinātnes (ESAO PISA apsekojums, 2018. g.). 

Aptuveni 10 % jauniešu ES ir priekšlaicīgi pametuši izglītību vai apmācību, un tikai 84,3 % jauniešu vecumā no 20 līdz 24 gadiem ir ieguvuši vidējo izglītību (Eurostat, 2020. g.). 

Skolēnu izglītības rezultātus visspēcīgāk ietekmē viņu sociālekonomiskā izcelsme un kultūrvide. 

Bērni no nabadzīgākām teritorijām un ģimenēm vidēji sasniedz sliktākus rezultātus nekā viņu skolasbiedri, kuriem ir labāki dzīves apstākļi.

Salīdzinot pamatprasmju apguvi, ir redzams, ka nesekmīgo vidū migrantu izcelsmes skolēnu ir daudz vairāk nekā attiecīgajā valstī dzimušo skolēnu. 

Pastāv arī lielāka iespējamība, ka migrantu izcelsmes bērni pāragri pametīs skolu, neapguvuši pamatprasmes.

Turklāt ir vērojama satraucoša tendence (ESAO PISA apsekojums, 2018. g.), ka skolēnu labjutība un piederības sajūta skolā samazinās un ka arvien izplatītāka kļūst iebiedēšana, kas negatīvi ietekmē skolēnu attīstību un izglītības sasniegumus.

Ko Eiropas Savienība dara, lai risinātu šīs problēmas

Lai veicinātu ES dalībvalstu politisko sadarbību šo problēmu risināšanā, Eiropas Komisija ir uzsākusi jaunu iniciatīvu “Ceļi uz panākumiem skolā” (Pathways to School Success).

Iniciatīvā apvienoti dažādi instrumenti: politikas norādes, mācīšanās no līdzbiedriem, informācijas un paraugprakses apmaiņa, kā arī finansiāli stimuli politisko reformu veicināšanai. 

Komisija 2022. gadā nāks klajā ar priekšlikumu Padomes ieteikumam “Ceļi uz panākumiem skolā”. Šajā ieteikumā būs izteikts aicinājums izstrādāt uz pierādījumiem balstītas, saskaņotas un sadarbīgas stratēģijas un darbības cīņai pret nesekmību un priekšlaicīgu izglītības un apmācības pamešanu. 

Dalībvalstis tiks mudinātas pastiprināt tādas visaptverošas politikas izstrādi, kas aptvertu visus skolas izglītības līmeņus: agrīnās pirmsskolas izglītību un aprūpi, pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī profesionālo izglītību un apmācību (PIA). 

Tās tiks aicinātas pievērst īpašu uzmanību uzraudzībai, preventīviem pasākumiem (tai skaitā skolēnu motivēšanai) un iejaukšanās pasākumiem un apvienot tos ar atbalsta pasākumiem (piemēram, otrās iespējas izglītības programmām), kuru mērķis ir palīdzēt tiem, kas pametuši skolu bez vidējās izglītības diploma.

Politikas pamatā vajadzētu būt ciešai starpnozaru sadarbībai, un tajā jāiesaista ieinteresētās personas no tādām politikas jomām kā jaunatnes lietas, kultūra, sports, sociālā/labklājības politika, nodarbinātība un veselības aizsardzība. 

Padomes ieteikums

Ieteikums, kas būtībā ir Eiropas izglītības telpas iniciatīva, pievērsīsies šādiem aspektiem:

 • skolu pārvaldība un vadība, tai skaitā kvalitātes nodrošināšana;
 • mācību vide — mācību programmas, novērtējums, pielāgots atbalsts un rīki, pāreja no viena izglītības līmeņa uz citu;
 • audzēkņi un skolas gaisotne ar uzsvaru uz skolēnu labbūtību un pozitīvu mijiedarbību, kura ietver daudzveidības pieņemšanu;
 • skolotāju lomas palielināšana izglītības ieguvei nelabvēlīgu apstākļu novēršanā;
 • vecāku un ģimeņu iesaiste ar skolu saistītu lēmumu pieņemšanā un ar skolu saistītās darbībās;
 • sadarbība ar ieinteresētajām personām un plašāku sabiedrību skolās un ārpus tām.

Hronoloģija 

Pašlaik rit darbs, lai sagatavotu Padomes ieteikuma priekšlikumu. 

Tiks rīkota sabiedriskā apspriešana (sākums paredzēts 2021. gada jūnijā), lai uzklausītu un apkopotu ieinteresēto personu un organizāciju viedokļus. 

Tiks organizētas arī vairākas apspriešanās ar organizācijām, kas darbojas izglītības un vides jomā. 

Komisija pieņems Padomes ieteikuma priekšlikumu 2022. gadā, un pēc tam tas tiks nodots ES izglītības ministriem, kuri to apspriedīs un pieņems Eiropas Savienības Padomē. 

Programma “Erasmus+”

Iekļaujoša izglītība un centieni samazināt priekšlaicīgu izglītības un apmācības pamešanu ir svarīgi aspekti arī jaunajā programmā “Erasmus+” 

Priekšlikumu papildinās Eiropas rīkkopa skolām, kas pievēršas iekļaujošas izglītības veicināšanai un priekšlaicīgas mācību pamešanas problēmas risināšanai.

Lasiet vēl

Eiropas izglītības telpa

Politika cīņai pret mācību priekšlaicīgu pamešanu

Eiropas rīkkopa skolām: iekļaujošas izglītības veicināšana un priekšlaicīgas mācību pamešanas problēmas risināšana

Programma “Erasmus+”

Council Recommendation on Pathways to School Success

The Council Recommendation on Pathways to School Success, adopted in 2022, seeks to address these challenges.

Key recommendations for EU countries include:

 • Systemic approach: simultaneously address underachievement in basic skills and early leaving from education and training, take action to promote students’ and teachers’ well-being, prevent bullying and favour a positive learning climate.
 • Integrated and comprehensive strategies: develop or strengthen strategies that include prevention, intervention and compensation measures (but with a stronger emphasis on preventative actions) through all levels of school education.
 • Attention for groups at risk: complement universal action with targeted and individualised provisions for learners requiring additional support in inclusive settings.
 • Data collection: develop or improve data collection and monitoring systems at national, regional and local level.

A systemic approach: implementing change

The Recommendation proposes a new policy framework describing a systemic approach for improving school success. This framework provides guidance for policy makers and education practitioners. It outlines:

 • conditions for effective action
 • key measures, to be promoted at school, local, regional and national levels
 • specific actions for supporting school leaders, teachers, trainers and other educational staff

Next steps and related initiatives

Working group

The Commission supports the implementation of the Recommendation through peer learning, cooperation and exchanges of information and experiences between EU countries, stakeholders and partner countries. It has created a dedicated sub-group on this topic, as part of the Working Group on Schools.

Funding

Actions and initiatives related to the Recommendation receive funding through Erasmus+. 

Guidance

The Commission and EU countries are cooperating in developing new guidance material and resources on educational success for all learners, which are disseminated through the European School Education Platform and its European toolkit for inclusion and well-being at school.

Well-being at school

Since March 2023, an expert group is working on guidelines for policymakers and schools to help them promote systemic approaches to well-being and mental health at school.

Research

Ongoing Horizon Europe research projects support the implementation of the Council Recommendation.