Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Tuarascáil Faireacháin ar Oideachas agus Oiliúint

Cad é an rud é an Tuarascáil Faireacháin ar Oideachas agus Oiliúint?

Is é seo an deichiú bliain as a chéile den Tuarascáil Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint, doiciméad ina mbailítear raon leathan fianaise chun léiriú a thabhairt ar an bhforbairt atá déanta ag córais oideachais agus oiliúna náisiúnta ar fud an Aontais Eorpaigh.

Déanann an tuarascáil dul chun cinn tíortha a thomhas i dtreo spriocanna creata straitéisigh an Aontais le haghaidh comhar Eorpach san oideachas agus san oiliúint i dtreo an Limistéir Eorpaigh Oideachais agus níos faide anonn (2021-2030).

Leis an Tuarascáil Faireacháin déantar anailís ar dhúshláin oideachais thábhachtacha agus ar fhorbairtí beartais a rinneadh le déanaí ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta. Tarraingíonn sé aird ar bhearta beartais a d’fhéadfadh córais oideachais na hEorpa a dhéanamh níos freagraí i leith riachtanais na sochaí agus riachtanais an mhargaidh saothair.

Mar chuid den Tuarascáil Faireacháin tá anailís ar leibhéal an Aontais agus 27 dtuarascáil ar gach tír.

Eagrán 2021

An 9 Nollaig 2021 ag an gceathrú Cruinniú Mullaigh Eorpach faoin Oideachas, d’fhógair Mariya Gabriel, an Coimisinéir Eorpach um Nuálaíocht, um Thaighde, um Chultúr, um Oideachas agus um an Óige an Tuarascáil Faireacháin ar Oideachas agus Oiliúint.

Díríonn eagrán 2021 ar an bhfolláine i réimse an oideachais agus tugann sé léargas ar an mbealach a dtacóidh an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta le nuachóiriú na gcóras oideachais agus oiliúna san Aontas.

Mar chuid d’fhoilseacháin na Tuarascála Faireacháin ar Oideachas agus Oiliúint 2021, tá

  • tuarascálacha ón Aontas agus ó thíortha
  • achoimre feidhmiúcháin
  • bileog eolais an Aontais
  • grafaicí faisnéise an Aontais
  • bileog eolais maidir le spriocanna ar leibhéal an Aontais
  • tacair sonraí Eurostat is féidir a shaincheapadh 
  • léarscáileanna agus cairteacha. 

Tá na rudaí sin go léir ar fáil i mBéarla agus sna teangacha náisiúnta faoi seach i bhformáid html inrochtana ar shuíomh gréasáin Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh.

Tuilleadh eolais

Chun rochtain a fháil ar thacair sonraí, léarscáileanna agus cairteacha atá nuashonraithe, inoiriúnaithe agus a bhaineann le tagarmharcanna an Aontais san oideachas agus san oiliúint, téigh chuig suíomh gréasáin Eurostat.

Foilsíonn an líonra Eurydice eolas faoi bheartais oideachais náisiúnta agus faoi chórais oideachais náisiúnta i mBallstáit an Aontais, sin agus tuarascálacha comparáideacha ar ábhair, ar tháscairí agus ar staitisticí ar leith (táscairí struchtúracha maidir le faireachán a dhéanamh ar chórais oideachais agus oiliúna san Eoraip san áireamh).

Lean Erasmus+ ar Twitter agus féach #ETMonitor le haghaidh tuilleadh nuashonruithe.

Má bhíonn aon cheist agat, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig eac-monitor@ec.europa.eu.

Read the Education and Training Monitor 2022

Find out more about the 2022 edition, which includes a cross-EU comparative report of education and training systems, 27 in-depth country reports, and a Monitor Toolbox with all underlying data.

Go to the Education and Training Monitor 2022  

More information

For access to updated and personalised datasets, maps and charts related to the EU-level targets for education and training, check the Eurostat webpage.

The Eurydice network publishes information about national education policies and systems in EU Member States, as well as comparative reports on specific topics, indicators and statistics (including structural indicators for monitoring education and training systems in Europe).

Follow Erasmus+ on Twitter and check #ETMonitor for more updates.

For questions, please contact eac-monitor@ec.europa.eu by email.