Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint

Cad é an rud é an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint?

Is é seo an naoú bliain as a chéile den Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint, doiciméad ina mbailítear raon leathan fianaise chun léiriú a thabhairt ar an bhforbairt atá déanta ag córais oideachais agus oiliúna náisiúnta ar fud an Aontais Eorpaigh.

Sa tuarascáil déantar measúnú ar an dul chun cinn atá déanta ag tíortha i dtreo spriocanna Oideachais agus Oiliúna 2020 (ET 2020) atá sa Chreat Straitéiseach le haghaidh Comhar Eorpach sna réimsí sin. Tá léargas sa tuarascáil freisin ar na bearta a rinneadh chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann leis an oideachas mar chuid de phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh.

Tá moltaí san Fhaireachán maidir le hathchóirithe beartais a dhéanfadh na córais oideachais agus oiliúna náisiúnta níos freagrúla do riachtanais na sochaí agus do riachtanais an mhargaidh saothair.

Ina theannta sin, an maoiniú ón Aontas don oideachas, don oiliúint agus do scileanna sa chéad bhuiséad fadtéarmach eile de chuid an Aontais, is é sin an Creat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI), cabhraíonn an tuarascáil chun na háiteanna ar ar cheart an maoiniú sin a bheith dírithe a shainaithint.

San Fhaireachán tá comparáid idir tíortha agus 27 dtuarascáil mhionsonraithe ar gach tír.

Eagrán 2020

D’fhógair an Coimisinéir Mariya Gabriel Faireachán Oideachais agus Oiliúna 2020 ag an gComhdháil DigiEduHack an 12 Samhain 2020.

Eagrán na bliana seo den Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint, is é an ceann deireanach é den Chreat Straitéiseach le haghaidh Comhar Eorpach san oideachas agus san oiliúint a bhfuil deireadh ag teacht lena fheidhm – ET 2020. Tá dul chun cinn mór déanta ag na Ballstáit maidir leis an rannpháirtíocht san oideachas a mhéadú ó leagadh síos tagarmharcanna an Aontais sa bhliain 2009 mar chuid den phróiseas sin.

Is é príomhthéama Fhaireachán 2020 an t-oideachas digiteach agus an inniúlacht dhigiteach. Tugann sé aghaidh freisin ar na hiarmhairtí a bhaineann leis na scoileanna a bheith dúnta agus leis an gcianfhoghlaim de dheasca COVID-19.

Mar sin féin, tá timpeall 20% de dhaltaí 15 bliana d’aois ar fud na hEorpa go fóill i mbaol na bochtaineachta oideachasúla mar nach bhfuil na hinniúlachtaí bunúsacha litearthachta ná matamaitice acu nó nach bhfuil eolas leordhóthanach acu ar an eolaíocht. 

Na foilseacháin i bhFaireachán ar Oideachas agus Oiliúint 2020 (tuarascálacha na mBallstát agus tuarascálacha de réir tíre, achoimre feidhmiúcháin, bileog eolais an Aontais, grafaicí faisnéise an Aontais, bileog maidir le tagarmharcanna an Aontais, tacair sonraí Eurostat is féidir a shaincheapadh, léarscáileanna agus cairteacha), tá siad ar fáil i mBéarla agus sna teangacha náisiúnta faoi seach i bhformáid html inrochtana ar shuíomh gréasáin Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh.

Tuilleadh eolais

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi eisiúint 2020, féach preaseisiúint an Choimisiúin.

Léigh an leagan iomlán d'Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint 2019.

Tacair sonraí, léarscáileanna agus cairteacha atá nuashonraithe, inoiriúnaithe agus a bhaineann le tagarmharcanna an Aontais san oideachas agus san oiliúint, tá siad sin le fáil ar leathanach gréasáin tiomnaithe Eurostat.

Foilsíonn an líonra Eurydice eolas faoi bheartais oideachais náisiúnta agus faoi chórais oideachais náisiúnta i mBallstáit an Aontais, sin agus tuarascálacha comparáideacha ar ábhair, ar tháscairí agus ar staitisticí ar leith (táscairí struchtúracha maidir le monatóireacht a dhéanamh ar chórais oideachais agus oiliúna san Eoraip san áireamh).

Má tá ceisteanna ar bith agat faoin bhFaireachán, déan teagmháil le: eac-monitor@ec.europa.eu.

]]>