Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach – Gníomhaíocht 5

Le linn phaindéim COVID-19, b’éigean do go leor institiúidí oideachais agus oiliúna ar fud an Aontais agus níos faide i gcéin aistriú go tapa go dtí an teagasc ar líne agus an cianteagasc.

I gcás an-chuid díobh, ba dheacair dul i ngleic le dúshláin na cianfhoghlama, agus é riachtanach scileanna, uirlisí, acmhainní agus cuir chuige oideolaíocha nua a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. 

Chun leas a bhaint as ceachtanna a foghlaimíodh le linn na tréimhse sin, conas teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid le cáilíocht agus ionchuimsitheacht an oideachais agus na hoiliúna a fheabhsú san áireamh, is gá pleanáil agus monatóireacht leanúnach a dhéanamh, mar aon le tacaíocht, acmhainní agus treoir a chur ar fáil. 

Cuspóirí 

Le clár Erasmus+ cuirtear maoiniú ar fáil le haghaidh tionscadal comhoibrithe a thacaíonn le pleanáil institiúidí oideachais agus oiliúna don chlaochlú digiteach, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET), institiúidí ardoideachais agus institiúidí foghlama aosaí ina measc.

Acadaimh Múinteoiri Erasmus+ á gcur ar bun chun tacú a thuilleadh le cruthú agus le cur i bhfeidhm na n-oideolaíochtaí digiteacha agus an tsaineolais maidir le húsáid uirlisí digiteacha do mhúinteoirí, teicneolaíochtaí inrochtana agus cúnta ina measc.

I bhfómhar 2021 seolfar uirlis fhéinmhachnaimh nua ar líne freisin, SELFIE do Mhúinteoirí, ar uirlis í a bheidh bunaithe ar Chreat na hEorpa um Inniúlacht Dhigiteach Oideoirí. Cuideoidh an uirlis sin le múinteoirí chun láidreachtaí agus bearnaí ina gcuid inniúlachtaí digiteacha a shainaithint agus chun breisoiliúint a phleanáil. 

Príomh-ghníomhaíochtaí

  • tacú le pleananna institiúidí oideachais agus oiliúna don chlaochlú digiteach trí thionscadail chomhair Erasmus+ 
  • Acadaimh Múinteóirí Erasmus+ a bhunú chun tacú le comhar agus deiseanna don fhorbairt ghairmiúil a chur ar fáil do mhúinteoirí agus d’oideoirí
  • an uirlis fhéinmheasúnaithe ar líne SELFIE do Mhúinteoirí a sheoladh chun cabhrú le (foirne) múinteoirí láidreachtaí agus bearnaí ina gcuid inniúlachtaí digiteacha a shainaithint i dteanna a chéile

Na torthaí a bhfuiltear ag súil leo

  • acmhainneacht dhigiteach feabhsaithe le haghaidh institiúidí oideachais
  • deiseanna forbartha gairmiúla a chur ar fáil do mhúinteoirí agus d’oideoirí 
  • tacaíocht le haghaidh múinteoirí chun láidreachtaí agus bearnaí ina gcuid scileanna digiteacha a shainaithint 

Uainiú

Tionscadail chomhair Erasmus+ 

Seoladh deiseanna maoiniúcháin le haghaidh tionscadal comhair Erasmus+ lena ndíreofar ar an bpleanáil dhigiteach i réimsí an oideachais scoile, an VET, na foghlama aosaí agus an ardoideachais mar chuid de ghlao ginearálta Erasmus+ (faoi Phríomh-ghníomhaíocht 2) i mí Aibreáin 2021.

Cuirfear an maoiniú ar fáil gach bliain faoi ghlao ginearálta bliantúil Erasmus+ go dtí 2027.

Féach treoirleabhar Erasmus+ chun tuilleadh eolais a fháil.

Acadaimh Múinteoirí Erasmus+ 

Cuirtear na sonraí maidir leis an nglao sin i láthair i dtreoirleabhar Erasmus+ 2021. 

Tá tuilleadh eolais ar fail freisin i dtaifeadadh an tseisiúin eolais ón 10 Meitheamh 2021 faoi ghlao 2021 le haghaidh tograí maoinithe i gcomhair Acadaimh Múinteoirí Erasmus+. 

SELFIE do Mhúinteoirí 

  • Aibreán 2021– triail phíolótach na huirlise san Iodáil, sa Phortaingéil, sa Liotuáin, san Eastóin agus in Éirinn 
  • Bealtaine go Meán Fómhair 2021 – anailís ar shonraí agus aiseolas ó thriail phíolótach SELFIE do Mhúinteoirí, agus an uirlis a fhorbairt a thuilleadh 
  • Deireadh Fómhair 2021 – an uirlis a sheoladh i ngach ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais

Déan teagmháil linn

Má tá spéis agat tuilleadh eolais a fháil faoin ngníomhaíocht sin, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost ag
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Lean @EUDigitalEdu ar Twitter chun an nuacht agus na forbairtí is déanaí a fháil faoin ngníomhaíocht seo agus chun an Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach iomlán a fheiceáil.


Íomhá sa cheanntásc: © An tAontas Eorpach, 2021.