Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 5

Podczas pandemii COVID-19 znaczna liczba instytucji kształcenia i szkolenia w całej Unii Europejskiej (UE) i poza nią była zmuszona szybko przejść na nauczanie zdalne i nauczanie on-line.

Wiele z nich musiało zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z nauczaniem na odległość, co wymagało wypracowania i wykorzystania nowych umiejętności, narzędzi, zasobów i podejść pedagogicznych. 

Aby skutecznie czerpać z wniosków wyciągniętych z tego okresu, w tym dotyczących sposobów wykorzystania technologii cyfrowych do zwiększenia jakości i inkluzywności kształcenia i szkolenia, niezbędne są: stałe planowanie i monitorowanie, wsparcie, zasoby i wytyczne. 

Cele: 

Program Erasmus+ zapewnia finansowanie projektów współpracy mających na celu wsparcie planowania transformacji cyfrowej instytucji kształcenie i szkolenia, w tym szkół podstawowych i średnich, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego oraz instytucji edukacji dorosłych.

W celu zapewnienia dalszego wsparcia na rzecz opracowania i stosowania pedagogiki cyfrowej oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych dla nauczycieli, w tym dostępnych technologii wspomagających, ustanawia się akademie nauczycielskie Erasmus+

Jesienią 2021 r. zostanie również uruchomione nowe internetowe narzędzie do autorefleksji SELFIE dla nauczycieli, oparte na europejskich ramach kompetencji cyfrowych dla nauczycieli. Narzędzie to pomoże nauczycielom w określaniu mocnych stron i braków w ich kompetencjach cyfrowych oraz w planowaniu dalszych szkoleń. 

Główne działania:

  • wspieranie planów transformacji cyfrowej instytucji kształcenia i szkolenia za pośrednictwem projektów współpracy Erasmus+ 
  • ustanowienie akademii nauczycielskich Erasmus+ w celu wsparcia współpracy i zapewnienia możliwości rozwoju zawodowego dla nauczycieli i kadry nauczycielskiej
  • uruchomienie internetowego narzędzia samooceny SELFIE dla nauczycieli w celu wsparcia (zespołów) nauczycieli we wspólnym określaniu mocnych stron i braków w ich kompetencjach cyfrowych.

Oczekiwane wyniki:

  • zwiększone zdolności cyfrowe z korzyścią dla instytucji edukacyjnych
  • zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego dla nauczycieli i kadry nauczycielskiej 
  • wsparcie nauczycieli w określaniu mocnych stron i braków w ich umiejętnościach cyfrowych. 

Ramy czasowe

Projekty współpracy Erasmus+ 

W kwietniu 2021 r. w ramach ogólnego zaproszenia Erasmus+ (działanie 2) uruchomiono możliwości finansowania projektów współpracy Erasmus+ skoncentrowanych na planowaniu cyfrowym w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji dorosłych i szkolnictwa wyższego.

Finansowanie takich projektów będzie dostępne co roku w ramach ogólnego zaproszenia Erasmus+ do 2027 r.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź przewodnik po programie Erasmus+.

Akademie nauczycielskie Erasmus+ 

Szczegółowe informacje na temat tego zaproszenia przedstawiono w przewodniku po programie Erasmus+ na 2021 r. 

Więcej informacji można również uzyskać, oglądając nagranie z sesji informacyjnej z 10 czerwca 2021 r. dotyczącej zaproszenia do składania wniosków o finansowanie projektów w ramach akademii nauczycielskich Erasmus+ na rok 2021. 

SELFIE dla nauczycieli 

  • kwiecień 2021 r. – pilotażowe testowanie narzędzia we Włoszech, w Portugalii, na Litwie, w Estonii i w Irlandii 
  • od maja do września 2021 r. – analiza danych i informacji zwrotnych uzyskanych w ramach pilotażowego projektu SELFIE dla nauczycieli, dalszy rozwój narzędzia 
  • październik 2021 r. – uruchomienie narzędzia we wszystkich 24 językach urzędowych UE.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Obserwuj @EUDigitalEdu na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.


Obraz w nagłówku:© Unia Europejska, 2021 r.