Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

An Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach – Gníomhaíocht 5

Pleananna maidir leis an gclaochlú digiteach d’institiúidí oideachais agus oiliúna

Le linn phaindéim COVID-19, b’éigean do go leor institiúidí oideachais agus oiliúna ar fud an Aontais agus níos faide i gcéin aistriú go tapa go dtí an teagasc ar líne agus an cianteagasc.  

I gcás an-chuid díobh, ba dheacair dul i ngleic le dúshláin na cianfhoghlama, agus é riachtanach scileanna, uirlisí, acmhainní agus cuir chuige oideolaíocha nua a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. 

Chun leas a bhaint as ceachtanna a foghlaimíodh le linn na tréimhse sin, conas teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid le cáilíocht agus ionchuimsitheacht an oideachais agus na hoiliúna a fheabhsú san áireamh, is gá pleanáil agus monatóireacht leanúnach a dhéanamh, mar aon le tacaíocht, acmhainní agus treoir a chur ar fáil. 

Cuspóirí 

Le clár Erasmus+ cuirtear maoiniú ar fáil le haghaidh tionscadal comhoibrithe a thacaíonn le pleanáil institiúidí oideachais agus oiliúna don chlaochlú digiteach, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET), institiúidí ardoideachais agus institiúidí foghlama aosaí ina measc.

Acadaimh Múinteoiri Erasmus+ á gcur ar bun chun tacú a thuilleadh le cruthú agus le cur i bhfeidhm na n-oideolaíochtaí digiteacha agus an tsaineolais maidir le húsáid uirlisí digiteacha do mhúinteoirí, teicneolaíochtaí inrochtana agus cúnta ina measc.

I bhfómhar 2021 seoladh uirlis fhéinmhachnaimh nua ar líne freisin, SELFIE do Mhúinteoirí, ar uirlis í atá bunaithe ar Chreat na hEorpa um Inniúlacht Dhigiteach Oideoirí. Cuideoidh an uirlis sin le múinteoirí chun láidreachtaí agus bearnaí ina gcuid inniúlachtaí digiteacha a shainaithint agus chun breisoiliúint a phleanáil. 

Príomhghníomhaíochtaí  

  • tacú le pleananna institiúidí oideachais agus oiliúna don chlaochlú digiteach trí thionscadail chomhair Erasmus+
  • Acadaimh Múinteóirí Erasmus+ a bhunú chun tacú le comhar agus deiseanna don fhorbairt ghairmiúil a chur ar fáil do mhúinteoirí, chomh maith le comhoibriú idir múinteoirí agus oideoirí
  • an uirlis fhéinmheasúnaithe ar líne SELFIE do Mhúinteoirí a sheoladh chun cabhrú le (foirne) múinteoirí láidreachtaí agus bearnaí ina gcuid inniúlachtaí digiteacha a shainaithint i dteanna a chéile.

Na torthaí a bhfuiltear ag súil leo

  • acmhainneacht dhigiteach feabhsaithe le haghaidh institiúidí oideachais agus oiliúna
  • deiseanna forbartha gairmiúla a chur ar fáil do mhúinteoirí agus d’oiliúnóirí
  • tacaíocht le haghaidh múinteoirí chun láidreachtaí agus bearnaí ina gcuid scileanna digiteacha a shainaithint

Uainiú

Tionscadail chomhair Erasmus+ 

Tá deiseanna maoiniúcháin ar fáil le haghaidh tionscadal comhair Erasmus+ lena ndíreofar ar an bpleanáil dhigiteach i réimsí an oideachais scoile, an VET, na foghlama aosaí agus an ardoideachais mar chuid de ghlao ginearálta Erasmus+ (faoi Phríomh-ghníomhaíocht 2).

Cuirfear an maoiniú ar fáil gach bliain faoi ghlao ginearálta bliantúil Erasmus+ go dtí 2027.

Féach treoirleabhar Erasmus+ chun tuilleadh eolais a fháil.

Acadaimh Múinteoirí Erasmus+ 

Féachann Acadaimh Múinteoirí Erasmus+ le comhpháirtíochtaí Eorpacha a chruthú agus comhar a chur chun cinn idir institiúidí oideachais múinteoirí agus soláthraithe oiliúna. Bunaítear acadaimh chun glacadh leis an ilteangachas, leis an bhfeasacht ar theangacha agus leis an éagsúlacht chultúrtha.

Tá sé mar aidhm acu feabhas a chur ar an tacaíocht a thugtar do mhúinteoirí i luathbhlianta na gairme agus forbairt ghairmiúil leanúnach a neartú i rith a ngairmréime.

Cuirtear na sonraí maidir leis an nglao sin i láthair i dtreoirleabhar Erasmus+ 2022. 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr agus ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana.

Déan teagmháil linn

Má tá spéis agat tuilleadh eolais a fháil faoin ngníomhaíocht seo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost ag EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Lean EUDigitalEducation ar Twitter chun an nuacht agus na forbairtí is déanaí a fháil faoin ngníomhaíocht seo agus chun an Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach iomlán a fheiceáil.