Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 5

Under covid-19-pandemin behövde ett stort antal utbildningsinstitutioner i EU och övriga världen snabbt övergå till distans- och fjärrundervisning.

Många hade svårt att anpassa sig till distansundervisningen, som krävde att man utvecklade och använde nya färdigheter, verktyg, resurser och pedagogiska arbetssätt. 

För att effektivt dra nytta av det man lärde sig under den här tiden, till exempel hur man använder digital teknik för att förbättra kvaliteten på undervisning och utbildning och ser till att alla är inkluderade, krävs löpande planering och övervakning, stöd, resurser och vägledning. 

Mål 

Programmet Erasmus+ ger finansiering till samarbetsprojekt som stödjer planeringen av den digitala omställningen i utbildningsinstitutioner som grundskolan, gymnasieskolan och institutioner för yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning.

Erasmus+ lärarakademier håller på att inrättas för att ge ytterligare stöd till att skapa och tillämpa digital pedagogik och expertis vid användningen av digitala verktyg för lärare, däribland tillgänglighetsteknik och tekniska hjälpmedel.

Ett nytt webbverktyg för självutvärdering, Selfie för lärare, baserat på den europeiska referensramen för digital kompetens bland lärare ska också lanseras hösten 2021. Verktyget ska hjälpa lärare att identifiera styrkor och luckor i sina digitala färdigheter och att planera sin fortutbildning. 

Nyckelaktiviteter

  • Stödja utbildningsinstitutionernas planer på digital omställning via samarbetsprojekt inom Erasmus+. 
  • Inrätta Erasmus+ lärarakademier för att stödja samarbete och ge möjligheter till yrkesutveckling för lärare och utbildare.
  • Lansera webbverktyget för självutvärdering, Selfie för lärare, för att hjälpa (team av) lärare att tillsammans identifiera styrkor och luckor i deras digitala färdigheter.

Förväntade resultat

  • Förbättrad digital kapacitet hos utbildningsinstitutioner.
  • Ge möjligheter till yrkesutveckling för lärare och utbildare. 
  • Stödja lärare när de identifierar styrkor och luckor i sina digitala färdigheter. 

Tidslinje

Samarbetsprojekt inom Erasmus+ 

Finansieringsmöjligheter för samarbetsprojekt inom Erasmus+ med fokus på digital planering inom skolutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och högre utbildning lanserades som en del den allmänna ansökningsomgången för Erasmus+ (under programområde 2) i april 2021.

Finansieringen kommer att göras tillgänglig i samband med de årliga ansökningsomgångarna för Erasmus+ fram till 2027.

Se programhandledningen för Erasmus+ för mer information.

Erasmus+ lärarakademier 

Närmare uppgifter om denna ansökningsomgång presenteras i programhandledningen för Erasmus+ 2021. 

Det finns även mer information i inspelningen av informationsgenomgången från den 10 juni 2021 om 2021 års ansökningsomgång för finansiering av Erasmus+ lärarakademier. 

Selfie för lärare 

  • April 2021 – pilottest av verktyget i Italien, Portugal, Litauen, Estland och Irland 
  • Maj till september 2021 – analys av data och återkoppling från pilottestet av Selfie för lärare, ytterligare utveckling av verktyget 
  • Oktober 2021 – lansering av verktyget på alla 24 officiella EU-språk

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Följ @EUDigitalEdu på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.


Bild i sidhuvud: © Europeiska unionen, 2021.