Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Koulunkäynnin keskeyttäminen

Taustaa

Koulunkäynnin varhainen lopettaminen on yhteydessä työttömyyteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen, köyhyyteen ja huonoon terveyteen. On monia syitä siihen, miksi jotkut nuoret luopuvat opiskelusta eivätkä kouluttaudu pidemmälle. Syynä voivat olla oppimisvaikeudet, henkilökohtaiset tai perheeseen liittyvät ongelmat tai heikko sosioekonominen tilanne. Myös koulutusjärjestelmä, koulun ilmapiiri sekä opettajien ja oppilaiden väliset suhteet ovat merkittäviä tekijöitä.

Koska syyt ovat moninaisia, ongelmaan on haettava ratkaisuja niin koulutus- ja sosiaalipolitiikan kuin nuorisotyönkin keinoin. Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset terveysongelmat. Joitakin näistä syistä esitetään Euroopan komission laatimassa infografiikassa.

EU:n toimet ja asiakirjat

Euroopan komissio on julkaissut arviointitutkimuksen, jossa tarkastellaan vuodesta 2011 toteutettuja koulunkäynnin keskeyttämiseen kohdistuvia EU:n ja 37 Euroopan maan toimia ja käytäntöjä.

Tutkimus osoittaa, että EU:n toimilla on saatu suurelta osin myönteisiä tuloksia eri maissa. Koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus pieneni näissä Euroopan maissa keskimäärin 13,4 prosentista 10,2 prosenttiin kaudella 2011–2019.

Maiden ja väestöryhmien välillä on kuitenkin edelleen huomattavia eroja: maahanmuuttajataustaiset, miespuoliset ja maaseudulla asuvat nuoret lopettavat koulunkäynnin muita todennäköisemmin ennen oppivelvollisuusikärajan saavuttamista.

Koska ongelma on monitahoinen ja muuttuva, tarvitaan lisätoimia. Komission tutkimuksessa vertaillaan joidenkin maiden hyviä käytäntöjä ja esitetään joukko suosituksia tulevien toimien pohjaksi. Lisätietoa: tutkimuksen tiivistelmä, School Education Gateway -foorumin video koulunkäynnin keskeyttämisestä

Tie koulumenestykseen -hanke

Komissio ilmoitti tiedonannossaan eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisesta vuoteen 2025 mennessä, että se käynnistää uuden Tie koulumenestykseen -hankkeen (”Pathways to School Success”). Hankkeella autetaan oppilaita hankkimaan koulussa perustiedot ja -taidot.

Hankkeen päätavoitteina on

  • varmistaa, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus saavuttaa perustaidoissa riittävä taso
  • vähentää niiden nuorten määrää, jotka lopettavat koulunkäynnin ilman toisen asteen tutkintoa
  • varmistaa oppilaiden kouluhyvinvointi.

Keväällä 2021 järjestetään avoin julkinen kuuleminen, jossa kerätään näkemyksiä Tie koulumenestykseen -hankkeesta. 

Eurooppalainen koulujen työkalupakki -verkkopalvelu

Eurooppalainen koulujen työkalupakki sisältää sähköisiä välineitä päättäjien ja koulutusalan ammattilaisten käyttöön sekä esimerkkejä käytännön toimista, joilla tuetaan oppilaita ja ehkäistään koulunkäynnin keskeyttämistä.

Palvelu on jaettu viiteen temaattiseen kokonaisuuteen, jotka ovat keskeisessä asemassa koko koulun käsittävässä toimintamallissa. Kukin kokonaisuus on kuvattu perusteellisesti ja varustettu käytännön esimerkein. Lisätietoa verkkopalvelusta on tietokoosteessa.