Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Strategiset puitteet

Eurooppalaisen koulutusalueen strategisilla puitteilla edistetään yhteistyötä EU-maiden ja keskeisten sidosryhmien välillä sekä seurataan tämän yhteistyön tuloksena syntyneen vision toteutumista.

Mitä strategisilla puitteilla tarkoitetaan?

Eurooppalaisen koulutusalueen strategiset puitteet kehitettiin tukemaan yhteistyötä EU-maiden ja keskeisten sidosryhmien välillä, jotta ne saavuttaisivat yhteisen visionsa.

Puitteilla edistetään tavoitetta seuraavasti:

 • vahvistetaan toimintapoliittisen yhteistyön keinoja ja kannustetaan sidosryhmiä osallistumaan aloitteeseen
 • vahvistetaan synergioita muiden asiaan liittyvien aloitteiden kanssa, joita ovat esimerkiksi eurooppalainen tutkimusalue ja Bolognan prosessi
 • osoitetaan tavoitteita ja indikaattoreita, joiden avulla eurooppalaista koulutusaluetta edistetään ja sen etenemistä tarkkaillaan
 • tuetaan koulutuksen sisällyttämistä talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon.

Mitä yhteistyöllä halutaan saavuttaa?

Seuraavat seitsemän tavoitetta ovat olennaisia eurooppalaisen koulutusalueen täysimittaisen toteutumisen kannalta.

Vuoteen 2025 mennessä

 • vähintään 60 % ammatillisesta koulutuksesta äskettäin valmistuneista on hyötynyt työssäoppimisesta koulutuksensa aikana
 • vähintään 47 % 25–64-vuotiaista aikuisista on osallistunut koulutukseen viimeisten 12 kuukauden aikana

Vuoteen 2030 mennessä

 • lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä heikosti menestyvien 15‑vuotiaiden osuus on alle 15 %
 • monilukutaidossa heikosti menestyvien kahdeksasluokkalaisten osuus on alle 15 %
 • vähintään 96 % kolmivuotiaista ja sitä vanhemmista alle kouluikäisistä lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen.
 • alle 9 % oppilaista keskeyttää koulutuksensa varhaisessa vaiheessa
 • vähintään 45 % 25–34-vuotiaista on korkeakoulutettuja

Tutustu neuvoston päätöslauselmaan eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista

Miten yhteistyötä tehdään?

Vuoteen 2025 saakka strategisessa kehyksessä säilytetään kaikki olemassa olevat EU-maiden ja sidosryhmien väliset vertaisoppimismenetelmät, mm.

 • EU-maiden ja keskeisten sidosryhmien nimittämistä asiantuntijoista koostuvat työryhmät
 • eri EU-maiden järjestämät vertaisoppimistapahtumat, joiden tarkoituksena on esitellä olemassa olevia parhaita käytäntöjä kansallisella tasolla tai käsitellä jotakin erityiskysymystä muiden EU-maiden kanssa
 • vertaisarvioinnit, joissa EU-maa saa neuvoja muilta EU-mailta jonkin haasteen ratkaisemiseen
 • vertaisneuvonta, jossa kokeneet vertaisasiantuntijat muutaman EU-maan hallinnosta neuvovat, millaisilla keinoilla johonkin kansalliseen haasteeseen voisi puuttua

Lisätietoa työryhmistä

Koulutuksen seurantakatsaus

Edellä mainittuja yhteistyömuotoja täydentää koulutuksen seurantakatsaus, johon kootaan tietoja eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden edistymisestä ja siihen liittyvistä indikaattoreista.

Lisätietoa koulutuksen seurantakatsauksesta

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso

Koulutuksen seurantakatsaukseen sisältyvää analyysiä hyödynnetään arvioitaessa EU-maiden laajempaa sosioekonomista edistymistä talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä.

Lisätietoa EU-ohjausjaksosta

Koulutusalan EU-huippukokous

Koulutusalan EU-huippukokous on EU-maiden ja sidosryhmien foorumi, jossa ne voivat tehdä yhteistyötä ja keskustella koulutuksen ja koulutuspolitiikan parhaista käytännöistä.

Lisätietoa koulutusalan EU-huippukokouksesta