Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 6. meede

Tehisintellektipõhised süsteemid on täna osa meie igapäevaelust. Kuna selliste süsteemide arendamine jätkub ja andmekasutus suureneb, on väga oluline paremini mõista nende mõju ümbritsevale maailmale, sealhulgas haridusele ja koolitusele. 

Tehisintellektil on suur potentsiaal muuta haridus- ja koolitusmaastikku nii õpilaste kui ka õpetajate ja koolitöötajate jaoks. Tehisintellekt võib näiteks aidata vähendada haridussüsteemist varakult lahkumist ja toetada õpiraskuste korral ning pakkuda õpetajatele tuge diferentseeritud või personaliseeritud õppe korraldamisel keeleõpperakenduste, teksti kõneks teisendamise rakenduste, õppijatele mõeldud tehisintellekti mentorite ja muude rakenduste kaudu. 

Seega peavad teadlastel, haridustöötajatel ja õpilastel olema üha paremad põhiteadmised tehisintellekti ja andmekasutuse kohta, et tehnoloogiat tulemuslikult, kriitiliselt, eetiliselt ja kogu potentsiaali hõlmavalt kasutada. 

Eesmärgid 

Euroopa Komisjon koostab eetikasuunised tehisintellekti ja andmete kasutamise kohta õpetamises ja õppimises, et aidata kodanikel mõista tehisintellekti ja andmekasutuse potentsiaali hariduses ning suurendada teadlikkust võimalikest riskidest. 

Lisaks toetab komisjon programmi „Euroopa horisont“ kaudu asjaomase valdkonnaga seotud teadusuuringuid ja innovatsiooni ning töötab välja teadlaste ja üliõpilaste koolitusprogrammi tehisintellekti ja andmekasutuse eetiliste aspektide kohta. 

Põhitegevused

 • Luua eksperdirühm, kes koostaks õpetajate ja haridustöötajate jaoks eetikasuunised tehisintellekti ja andmete kasutamise kohta hariduses ja koolituses
 • Toetada programmi „Euroopa horisont“ kaudu asjakohaseid tegevusi, sealhulgas:
  • korraldada koolituse projektikonkurss HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: teadusuuringute eetikaekspertiisi kvaliteedi usaldusväärsuse tagamine ning usalduse suurendamine uue ja/või kujunemisjärgus tehnoloogia vastu
  • korraldada projektikonkurss laiendatud reaalsuse kasutamiseks hariduses ja koolituses

Oodatavad tulemused/väljundid

 • Edendada tehisintellekti ja andmete eetilist kasutamist õpetamisel ja õppimisel 
 • Parandada tudengite ja teadlaste oskusi ja teadmisi seoses tehisintellekti loomise eetiliste aspektidega ning saavutada eesmärk, et 45 % koolitusel osalejatest oleksid naised
 • Soodustada laiendatud reaalsuse kasutamist hariduses ja koolituses 

Ajakava

 • Juuli 2021 – eksperdirühma esimene koosolek 
 • Juuni 2022 – eksperdirühma lõppkoosolek 
 • September 2022 – haridustöötajate jaoks koostatud eetiliste suuniste kasutuselevõtt, millega reguleeritakse tehisintellekti ja andmete kasutamist õpetamisel ja õppimisel
 • 2021. aasta lõpp – projektikonkurss HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: teadusuuringute eetikaekspertiisi kvaliteedi usaldusväärsuse tagamine ning usalduse suurendamine uue ja/või kujunemisjärgus tehnoloogia vastu 
 • 2021. aasta lõpp – projektikonkurss laiendatud reaalsuse kasutamiseks hariduses ja koolituses 

Rahastamine

Meedet rahastatakse ELi programmide Erasmus+ ja Euroopa horisont kaudu.

Võtke ühendust

Meetme kohta saab lisateavet e-posti aadressil:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Meetme ning digiõppe tegevuskavaga seotud uudised ja arengusuunad leiab Twitteri kontolt @EUDigitalEdu.


Päise kujundus: © Euroopa Liit, 2021.