Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Haridussüsteemist varakult lahkumine

Milles seisneb probleem?

Haridussüsteemist varakult lahkumine on seotud tööpuuduse, sotsiaalse tõrjutuse, vaesuse ja terviseprobleemidega. Põhjusi, miks mõned noored loobuvad haridusest ja koolitusest enneaegselt, on palju: isiklikud või pereprobleemid, õpiraskused või ebakindel sotsiaal-majanduslik olukord. Olulised tegurid on ka haridussüsteemi ülesehitus, koolikeskkond ning õpetajate ja õpilaste vahelised suhted.

Kuna põhjused, miks lapsed ei jõua keskhariduse omandamiseni, on sageli keerulised ja omavahel seotud, tuleb haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamisele suunatud poliitikas võtta arvesse erinevaid küsimusi ning kombineerida haridus- ja sotsiaalpoliitikat, noorsootööd ja tervisega seotud aspekte. Osa neist väljakutsetest on loetletud komisjoni koostatud infograafikus.

Mida on seni tehtud?

  • ELi riigid on võtnud kohustuseks vähendada madala haridustasemega noorte keskmist osakaalu 2020. aastaks alla 10%. Iga-aastases hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates esitatakse teavet ja analüüse haridussüsteemist varakult lahkumise suundumuste kohta nii ELis tervikuna kui ka liikmesriikide lõikes.
  • ELi haridusministrid võtsid vastu nõukogu soovituse varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamise poliitika kohta, milles esitati sidusa, tervikliku ja tõenditel põhineva poliitika raamistik. Haridusministrid nõustusid tegema koostööd, et vahetada parimaid tavasid ja teadmisi tulemuslike viiside kohta haridussüsteemist varakult lahkumise probleemi lahendamiseks.
  • Haridussüsteemist varakult lahkumise teemaga tegelev töörühm uuris näiteid headest tavadest Euroopas ja vahetas kogemusi haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamise teemadel. Lõpparuandes esitatakse poliitikakujundajatele 12 peamist sõnumit ning praktilised töövahendid, milleks on põhjalike poliitikameetmete kontrollnimekiri ning mitme ELi riigi parimate tavade näiteid sisaldav lisa.
  • Komisjon korraldas konverentsi haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamist käsitleva poliitika teemal. Aasta hiljem vaadati läbi kaheksa ELi riigi edusammud asjaomase valdkonna poliitika kujundamisel.
  • Hariduspoliitika töörühm esitas poliitikameetmeid käsitlevad sõnumid, mis sisaldavad peamisi tingimusi, mida on vaja täita, et rakendada haridussüsteemist varakult lahkumise vältimiseks vajalikku terviklikku koolikäsitlust. Töörühm esitles ka koolidele ettenähtud veebipõhist töövahendit.
  • Nõukogu võttis vastu järeldused haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamise ja koolis edukalt toimetulemise edendamise kohta.

Euroopa Komisjon avaldas hinnangu, mis käsitles alates 2011. aastast ELi ja riiklikel tasanditel kujundatud poliitikat ja tavasid, mis on suunatud haridussüsteemist varakult lahkumise probleemi lahendamisele 37 Euroopa riigis.

Uuring näitab, et ELi poliitikavahendite mõju on uuringuga hõlmatud riikides suuresti positiivne. Keskmiselt vähenes üle kogu Euroopa haridussüsteemist varakult lahkumise määr 13,4%-lt 2011. aastal 10,2%ni 2019. aastal.

Kuigi riikide ja rändetaustaga inimestega seotud demograafiliste suundumuste vahel esineb siiski veel suuri erinevusi, lõpetavad noored mehed ja maapiirkondades elavad noored suurema tõenäosusega oma haridustee enne koolikohustuse lõppemise iga.

Sellest tulenevalt on vaja võtta täiendavaid meetmeid, et leida lahendus sellele keerulisele ja arenevale suundumusele. Uuringus võrreldakse teatavaid riikliku tasandi häid tavasid ja esitatakse soovitusi, mida võtta arvesse tulevase poliitika kujundamisel selles valdkonnas. Lisateavet leiate uuringu kommenteeritud kokkuvõttest ja portaali School Education Gateway vastavasisulisest videost.

Algatus „Õpiedu saavutamise teed“

Komisjon tutvustas teatises Euroopa haridusruumi saavutamise kohta aastaks 2025 uut algatust „Õpiedu saavutamise teed“. Algatus aitab kõigil õpilastel saavutada põhioskuste baastaseme.

Algatuses keskendutakse järgmisele kolmele ülesandele:

  • anda kõigile noortele võimalus saavutada teatav põhioskuste tase;
  • vähendada võimalikult palju nende noorte arvu, kes lahkuvad haridussüsteemist ilma keskhariduseta;
  • tagada õpilaste heaolu koolis.

2021. aasta kevadel korraldatakse avalik konsultatsioon, et algatuse „Õpiedu saavutamise teed“ kohta arvamusi küsida. 

Koolidele ettenähtud veebipõhine töövahend

Koolidele ettenähtud veebipõhine töövahend pakub poliitikakujundajatele ja erialatöötajatele materjale ja praktilisi näiteid õpiedu toetamise tavade ning haridussüsteemist varakult lahkumise ennetamise kohta.

Töövahend hõlmab viit teemavaldkonda, mida haridussüsteemist varakult lahkumise vältimiseks rakendatav terviklik koolikäsitlus peab sisaldama. Töövahendis käsitletakse igat valdkonda põhjalikumalt ning täiendatakse neid praktiliste näidete ja meetmetega. Lisateavet töövahendi kohta leiate teabelehest.