Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Nõukogu soovitus, mis käsitleb kvalifikatsioonide ja välismaal veedetud õppeperioodide automaatse vastastikuse tunnustamise edendamist

Välismaal õppimise käigus omandatud kogemuste tunnustamine

Komisjon avaldas ettepaneku nõukogu soovituse kohta, mis käsitleb kõrgkoolidiplomite ja keskkooli lõputunnistuste ning välismaal veedetud õppeperioodide õpiväljundite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamist. Nõukogu võttis soovituse vastu novembris 2018.

Kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise menetluste parandamine ELi liikmesriikides on aluseks Euroopa haridusruumi loomisele 2025. aastaks. 

Õpiliikuvus soodustab võtmepädevuste arendamist ja -kogemuste omandamist, mis on väga olulised selleks, et inimesed osaleksid aktiivselt ühiskonnaelus ja tööturul. See ilmnes programmi Erasmus+ hiljutisest vahehindamisest, milles teatati õpiliikuvuse positiivsest mõjust õppijate enesekindlusele, iseseisvusele, sotsiaalsele integratsioonile ja Euroopa identiteedi kujunemisele.

Üleilmastuva hariduse ja tööhõive kontekstis on oluline, et õppijad saaksid parimal võimalikul moel kasutada ära kõiki õppimisvõimalusi kogu ELis. Käesoleva aasta alguses huvirühmadega peetud konsultatsioonid näitasid jõulist toetust ELi tegevusele selles valdkonnas. Vastajad kinnitasid, et tunnustamismenetlused on sageli aeganõudvad, kuuluvad individuaalsete asutuste pädevusse, ei ole ka piisavalt läbipaistvad ning võivad tekitada õpilastele lisakulusid.

Eelkõige on üldkeskhariduses nii keskharidustunnistuste kui ka välismaal veedetud õppeperioodide õpiväljundite vastastikuse tunnustamise menetlused riigiti väga erinevad. Noortel, kes soovivad keskhariduse omandamisel õppida pikema aja jooksul välismaal või asuda mõnes teises ELi liikmesriigis kõrgharidust omandama, puudub kvalifikatsioonide ja pädevuste tunnustamise osas sageli teave ja kindlus.

Nõukogu soovitus

Nõukogu soovituse kohaselt võtavad ELi liikmesriigid endale poliitilise kohustuse rakendada meetmeid, et võtta automaatne tunnustamine 2025. aastaks kasutusele. Sellele lisanduvad meetmed, mis suurendavad liikmesriikide usaldust üksteise haridussüsteemide vastu ja toetavad liikmesriike tunnustamise täiustamisel, et hõlbustada õpiliikuvust.

Kõrghariduse valdkonnas on soovituse aluseks juba muude foorumite (eelkõige Bologna protsessi ja tunnistuste tunnustamise Lissaboni konventsiooni) raames tehtud edusammud ning ELi liikmesriikide rühmade vahelised mitmepoolsed kokkulepped, nagu Beneluxi riikide otsus kvalifikatsioonide automaatse tunnustamise kohta ja Balti riikide vaheline kokkulepe.

Samuti edendatakse soovitusega selliste olemasolevate vahendite edasist kasutamist, mis võivad toetada kvalifikatsioonide ja välismaal veedetud õppeperioodide õpiväljundite tunnustamist, nagu Europass, Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, Euroopa ainepunktisüsteem, akadeemiline õiend, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem jt.

Keskhariduse kõrgema taseme osas püütakse kavandatava soovitusega parandada kõrgharidusele juurdepääsu andvate kvalifikatsioonide (sealhulgas kutsehariduse ja -koolituse kvalifikatsioonid) tunnustamise protsesse. Lisaks edendatakse soovitusega välismaal veedetud õppeperioodi õpiväljundite tunnustamist sellel tasandil.

Reports