Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa haridusruumi strateegilise raamistiku töörühmad

Iga töörühm keskendub ühele ühist huvi pakkuvale teemale:

 • alusharidus ja lapsehoid
 • koolid, sh alarühmad
  • õpiedu saavutamine
  • keskkonnasäästlikkuse alane haridus
 • kõrgharidus
 • kutseharidus ja -õpe ning rohepööre
 • täiskasvanuharidus: võimaluste pakkumine kõigile
 • digiõpe: õppimine, koolitus ja hindamine
 • võrdõiguslikkus ning väärtused hariduse ja koolituse valdkonnas

Töörühmad aitavad kaasa Euroopa haridusruumi elluviimisele, tuginedes hariduse ja koolituse alase üleeuroopalise koostöö uue perioodi (2021–2030) raames HK 2020 töörühmade töö tulemustele, kooskõlas Euroopa haridusruumi käsitleva teatisega ja nõukogu 2021. aasta veebruari resolutsiooniga. Töörühmad jätkavad oma tööd kuni nende praeguste volituste lõppemiseni 2025. aasta detsembris. 

Töörühmade eesmärk on jagada vastastikuse õppe kontekstis teavet riiklike hariduspoliitikate reformide kohta ning innustada positiivseid muutusi kogu Euroopa Liidus. Töörühmade töö tulemused innustavad kaasavat, terviklikku ja elukestvat õpet ning tugevdavad sünergiat hariduse, koolituse ja muude ELi poliitikavaldkondade ning rahastamisvahendite vahel, mis aitavad teostada Euroopa haridusruumi. 

Teavet selle kohta, kes on töörühmade liikmed või asjakohaste dokumentide kohta, leiate Euroopa Komisjoni eksperdirühmade registrist. 

Taustteave

Töörühmad koosnevad ELi liikmesriikide ja teiste osalevate riikide poolt ametisse nimetatud valitsusametnikest. Euroopa Komisjoni poolt koordineeritavatesse rühmadesse määratakse ka mitmeid sidusrühmade organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite esindajaid. Rühmad toetavad ELi haridus- ja koolitusalaste juhtalgatuste elluviimist, et edendada riiklikke reforme, ning pakuvad foorumi kogemuste ja parimate tavade vahetamiseks peamiste probleemide lahendamise viiside kohta. 

Hariduse ja koolituse valdkonnas loodi algselt töörühmad tööprogrammi „Haridus ja koolitus 2010“ raames, et rakendada avatud koordinatsiooni meetodit hariduses ja koolituses. Töörühmad olid HK 2020 strateegilise raamistiku kohaseks peamiseks vastastikuse õppe foorumiks. 

Uued töörühmad toetavad ELi liikmesriike ja komisjoni, et viia ellu Euroopa haridusruum kooskõlas digiõppe tegevuskava, Euroopa oskuste tegevuskava ja muude ELi poliitiliste juhtalgatustega hariduse, koolituse ja oskuste valdkonnas.

Alushariduse ja lapsehoiu töörühm (ECEC)

Töörühm toetab liikmesriike, et rakendada nõukogu 2019. aasta soovitust kvaliteetsete alushariduse ja lapsehoiusüsteemide kohta, mis sisaldab põhielemendina Euroopa alushariduse ja lapsehoiu kvaliteediraamistikku. Sellega toetatakse peamiselt meetmel, järelevalvel ja kvaliteedi hindamisel põhinevat vastastikust õpet ning võetakse järelmeetmeid seoses HK 2020 töörühma tööga, mis keskendus kaasamisele, töötajate professionaalsusele ning Covid-19 pandeemia ohjamisele alushariduse ja lapsehoiu valdkonnas.

Euroopa Komisjoni eksperdirühmade register – Alushariduse ja lapsehoiu töörühm (ECEC)

Koolide töörühm

Selle töörühma eesmärk on edendada põhioskusi ning haridustee ja koolituse edukat läbimist kõigi õppijate poolt; edendada haridust seoses rohepöördega; tõsta haridustöötajate kutsealast pädevust ja motivatsiooni. 

Töörühm koosneb kahest alarühmast, mis tegelevad: i) õpiedu saavutamisega ja ii) keskkonnasäästlikkuse alase haridusega. 

 • Õpiedu saavutamise alarühm toetab rakendamist ja järelmeetmeid seoses koostatava nõukogu soovitusega õpiedu saavutamise kohta, edendades vastastikust õpet ja parimate tavade vahetamist, sealhulgas koolis õpilaste heaolu tagamise küsimustes. 
 • Keskkonnasäästlikkuse alase hariduse alarühm toetab järelmeetmeid seoses nõukogu soovitusega keskkonnaalase jätkusuutlikkuse alase hariduse kohta ning edendab vastastikust õpet ja teabevahetust selle kohta, kuidas haridus saab toetada üleminekut keskkonnahoidlikumale ja kestlikumale Euroopale, sealhulgas kestlikkusega seotud pädevuste arendamine.

Euroopa Komisjoni eksperdirühmade register – Koolide töörühm

Kõrghariduse töörühm (HE)

Töörühm toetab liikmesriikide ja teiste osalevate riikide reforme, et maksimeerida kõrgharidussüsteemide potentsiaali. See hõlmab kõrgharidussektori ümberkujundamise edendamist, kõrgkooli lõpetanute ettevalmistamist meie muutuva ühiskonna ja tööturu jaoks. Rühm panustab ka tugevama Euroopa ülesehitamisse Euroopa innovatsioonisuutlikkuse suurendamise kaudu, võttes suuna Euroopa haridusruumile 2025. aastaks, kooskõlas koostatava Euroopa ülikoolide strateegiaga. Töörühm hõlbustab sünergiat kõrgharidusasutuste haridusalaste ning teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud ülesannete vahel Euroopa haridusruumi ja Euroopa teadusruumi kontekstis. Samas tagatakse kooskõla Euroopa kõrgharidusruumiga.

Euroopa Komisjoni eksperdirühmade register – Kõrghariduse töörühm (HE)

Kutsehariduse ja -õppe ning rohepöörde töörühm (VET)

Töörühma peamine eesmärk on võimaldada tehnilist teabevahetust, mis aitab liikmesriikidel rakendada põhimõtteid ja eesmärke seoses: 

 • nõukogu soovitusega jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja toimetulekut toetava kutsehariduse kohta;
 • Osnabrücki deklaratsiooniga kutsehariduse ja -koolituse kohta kui majanduse elavdamise ning digi- ja rohelisele majandusele õiglase ülemineku võimaldaja kohta, eelkõige seoses rohepöördega.

Töörühma tegevus on kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe ja Euroopa sotsiaalõiguste sambaga, samuti Euroopa oskuste tegevuskava 6. meetmega ning asjaomase nõukogu resolutsiooni 2. ja 5. prioriteediga (resolutsioon käsitleb strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal, et liikuda Euroopa haridusruumi loomise suunas ja kaugemale (2021–2030)).

Euroopa Komisjoni eksperdirühmade register – Kutsehariduse ja -õppe ning rohepöörde töörühm (VET)

Täiskasvanuhariduse töörühm: võimaluste pakkumine kõigile (AL)

Töörühma peamine eesmärk on võimaldada teabevahetust ja aidata liikmesriikidel rakendada Euroopa oskuste tegevuskava 2020 meetmeid, nagu täiskasvanute ümberõpe ja oskuste täiendamine ning nende võimestamine elukestvaks õppeks. Samuti toetatakse suutlikkuse suurendamist, et viia ellu nõukogu 2016. aasta soovitus, milles käsitletakse oskuste täiendamise meetmeid: uued võimalused täiskasvanutele. Töörühma tegevus on kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavaga. Töörühm keskendub riiklikele oskuste strateegiatele, eluks vajalikele oskustele ja täiskasvanuhariduse rahastamisele. Töörühm rakendab täiskasvanuhariduse käsitlemisel terviklikku lähenemisviisi, eesmärgiga hõlmata kogu täiskasvanud elanikkonda ja igat liiki oskusi, et toetada täiskasvanuid tööturul ja ühiskonnas.

Euroopa Komisjoni eksperdirühmade register – Täiskasvanuhariduse töörühm (AL)

Digiõppe töörühm: õppimine, koolitus ja hindamine (DELTA)

Selle töörühma eesmärk on toetada liikmesriike poliitikareformide rakendamisel kooskõlas digiõppe tegevuskavaga 2021–2027, keskendudes eelkõige kvaliteetse ja kaasava digihariduse edendamisele ELis ning võttes arvesse digiüleminekut ja COVID-19 pandeemia mõju ja pandeemia käigus saadud kogemusi. Töörühma vastastikuse õppe alase tegevuse raames käsitletakse vastavalt digiõppe tegevuskava kahele strateegilisele prioriteedile kahte teemat:

 • kuidas edendada hästi toimivat digiõppe ökosüsteemi;
 • kuidas edendada digipöörde jaoks olulisi digioskusi ja -pädevusi.

Euroopa Komisjoni eksperdirühmade register – Digiõppe töörühm (DELTA)

Võrdõiguslikkuse ning väärtuste töörühm hariduse ja koolituse valdkonnas

Töörühm keskendub struktuurireformidele, et edendada võrdõiguslikkust hariduse ja koolituse valdkonnas. Töörühm tugineb ELi väärtustele, hõlmates radikaliseerumisvastast võitlust, kodanikuharidust ja -koolitust, Euroopa mõõdet hariduses, desinformatsiooni käsitlemist ning pagulaste ja rändajate kaasamist haridusse ja koolitusse. Uuritakse võrdõiguslikkusega seotud asjakohaseid valdkondi, pidades silmas kahetist lähenemisviisi, milleks on kaasav haridus kõigile - keskendudes samas konkreetsetele elanikkonnarühmadele. Selles kasutatakse nii rühmakeskset lähenemisviisi (sooline võrdõiguslikkus; rassismivastane võitlus; romade, rändetaustaga inimeste, LGBTIQ-inimeste; puuetega inimeste võrdõiguslikkus) kui ka selliste valdkondadevaheliste küsimuste käsitlemist, mis on ühiskonnale kasutoovad ning on väga olulised kõigile diskrimineeritud ja ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele. Siia kuulub võitlus segregatsiooni vastu hariduses, mitmekesisusega toimetulemine ja kuuluvustunde loomine elukestva õppe kontekstis. 

Euroopa Komisjoni eksperdirühmade register – Võrdõiguslikkuse ja väärtuste töörühm