Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Euroopa haridusruumi strateegilise raamistiku töörühmad

Iga töörühm keskendub ühele ühist huvi pakkuvale teemale:

Töörühmad aitavad kaasa Euroopa haridusruumi elluviimisele, tuginedes hariduse ja koolituse alase üleeuroopalise koostöö uue perioodi (2021–2030) raames HK 2020 töörühmade töö tulemustele, kooskõlas Euroopa haridusruumi käsitleva teatisega ja nõukogu 2021. aasta veebruari resolutsiooniga. Töörühmad jätkavad oma tööd kuni nende praeguste volituste lõppemiseni 2025. aasta detsembris.

Töörühmade eesmärk on jagada vastastikuse õppe kontekstis teavet riikliku hariduspoliitika reformide kohta ning innustada positiivseid muutusi kogu Euroopa Liidus. Töörühmade töö tulemused soodustavad kaasavat, terviklikku ja elukestvat õpet ning tugevdavad sünergiat hariduse, koolituse ja muude ELi poliitikavaldkondade ning rahastamisvahendite vahel, mis aitavad teostada Euroopa haridusruumi.

Lisateavet töörühmade liikmete või asjakohaste dokumentide kohta leiate Euroopa Komisjoni eksperdirühmade registrist.

Taust

Töörühmad koosnevad ELi liikmesriikide ja teiste osalevate riikide poolt ametisse nimetatud valitsusametnikest. Euroopa Komisjoni poolt koordineeritavatesse rühmadesse määratakse ka mitmeid sidusrühmade organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite esindajaid. Rühmad toetavad ELi haridus- ja koolitusalaste juhtalgatuste elluviimist, et edendada riiklikke reforme, ning pakuvad foorumi kogemuste ja parimate tavade vahetamiseks peamiste probleemide lahendamise viiside kohta.

Hariduse ja koolituse valdkonnas loodi töörühmad algselt tööprogrammi „Haridus ja koolitus 2010“ raames, et rakendada avatud koordinatsiooni meetodit hariduses ja koolituses. Töörühmad olid HK 2020 strateegilise raamistiku kohaseks peamiseks vastastikuse õppe foorumiks.

Uued töörühmad toetavad ELi liikmesriike ja komisjoni, et viia ellu Euroopa haridusruum kooskõlas digiõppe tegevuskava, Euroopa oskuste tegevuskava ja muude ELi poliitiliste juhtalgatustega hariduse, koolituse ja oskuste valdkonnas.

Alushariduse ja lapsehoiu töörühm (ECEC)

Töörühm toetab liikmesriike, et rakendada nõukogu 2019. aasta soovitust kvaliteetsete alushariduse ja lapsehoiusüsteemide kohta, mis sisaldab põhielemendina Euroopa alushariduse ja lapsehoiu kvaliteediraamistikku. Sellega toetatakse peamiselt meetmel, järelevalvel ja kvaliteedi hindamisel põhinevat vastastikust õpet ning võetakse järelmeetmeid seoses HK 2020 töörühma tööga, mis keskendus kaasamisele, töötajate professionaalsusele ning Covid-19 pandeemia ohjamisele alushariduse ja lapsehoiu valdkonnas.

Euroopa Komisjoni eksperdirühmade register – Alushariduse ja lapsehoiu töörühm (ECEC)

Koolide töörühm

Selle töörühma eesmärk on edendada põhioskusi ning haridustee ja koolituse edukat läbimist kõigi õppijate poolt; edendada haridust seoses rohepöördega; tõsta haridustöötajate kutsealast pädevust ja motivatsiooni.

Töörühm koosneb kahest alarühmast.

  • Õpiedu saavutamise teede alarühm

    Sellega toetatakse õpiedu saavutamise teid käsitleva nõukogu soovituse rakendamist ja järelmeetmeid, edendades vastastikust õpet ja parimate tavade vahetamist, sealhulgas koolis õpilaste heaolu tagamise küsimustes.

  • Keskkonnasäästlikkuse alase hariduse alarühm

    Sellega toetatakse keskkonnasäästlikkuse alast haridust käsitleva nõukogu soovituse järelmeetmeid ning edendatakse vastastikust õpet ja teabevahetust selle kohta, kuidas haridus saab toetada üleminekut keskkonnahoidlikumale ja kestlikumale Euroopale, sealhulgas arendatakse kestlikkusega seotud pädevusi.

Euroopa Komisjoni eksperdirühmade register – Koolide töörühm

Kõrghariduse töörühm (HE)

Töörühm toetab ELi liikmesriikide ja teiste osalevate riikide reforme, et maksimeerida nende kõrgharidussüsteemide potentsiaali. Reformide toetamise raames toetatakse kõrgharidussektori ümberkujundamist ning valmistatakse koolilõpetajaid ette muutuva ühiskonna ja tööturgude jaoks. Samuti ehitatakse selle käigus üles tugevam Euroopa, suurendades Euroopa innovatsioonisuutlikkust, et saavutada 2025. aastaks Euroopa haridusruum kooskõlas Euroopa ülikoolistrateegiaga. Selleks edendab töörühm vastastikust õppimist riiklike haridussüsteemide poliitikareformi alal ja arutab Euroopa kõrghariduspoliitika algatusi tehnilisel tasandil. Töörühm loob sünergiat kõrgharidusasutuste haridusalaste ning teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud ülesannete vahel Euroopa haridusruumi ja Euroopa teadusruumi kontekstis. Samas tagatakse kooskõla Euroopa kõrgharidusruumiga.

Euroopa Komisjoni eksperdirühmade register – Kõrghariduse töörühm (HE)

Kutsehariduse ja -õppe ning rohepöörde töörühm (VET)

Töörühma peamine eesmärk on võimaldada tehnilist teabevahetust, mis aitab liikmesriikidel rakendada põhimõtteid ja eesmärke seoses:

Töörühma tegevus on kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe ja Euroopa sotsiaalõiguste sambaga, samuti Euroopa oskuste tegevuskava 6. meetmega ning asjaomase nõukogu resolutsiooni 2. ja 5. prioriteediga (resolutsioon käsitleb strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal, et liikuda Euroopa haridusruumi loomise suunas ja kaugemale (2021–2030)).

Euroopa Komisjoni eksperdirühmade register – Kutsehariduse ja -õppe ning rohepöörde töörühm (VET)

Täiskasvanuhariduse töörühm: võimaluste pakkumine kõigile (AL)

Töörühma peamine eesmärk on võimaldada teabevahetust ja aidata liikmesriikidel rakendada Euroopa oskuste tegevuskava 2020 meetmeid, nagu täiskasvanute ümberõpe ja oskuste täiendamine ning nende võimestamine elukestvaks õppeks. Samuti toetab töörühm suutlikkuse suurendamist, et viia ellu nõukogu 2016. aasta soovitus „Oskuste täiendamise viisid: uued võimalused täiskasvanutele“: ja nõukogu 2022. aasta soovitused, milles käsitletakse isiklikke õppekontosid ja mikrokvalifikatsioonitunnistusi. Töörühma tegevus on ühtlasi kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavaga. Töörühm keskendub riiklikele oskuste strateegiatele, eluks vajalikele oskustele ja täiskasvanuhariduse rahastamisele. Täiskasvanuhariduse käsitlemisel rakendatakse terviklikku lähenemisviisi eesmärgiga hõlmata kogu täiskasvanud elanikkonda ja igat liiki oskusi, et toetada täiskasvanuid tööturul ja ühiskonnas.

Euroopa Komisjoni eksperdirühmade register – Täiskasvanuhariduse töörühm (AL)

Digiõppe töörühm: õppimine, koolitus ja hindamine (DELTA)

Töörühma eesmärk on toetada liikmesriike poliitikareformide elluviimisel kooskõlas digiõppe tegevuskavaga aastateks 2021–2027. Töörühmas keskendutakse eelkõige kvaliteetse ja kaasava digiõppe edendamisele ELis, võttes samal ajal arvesse digiüleminekut, COVID-19 pandeemia mõju ja sellest saadud õppetunde. Vastavalt digiõppe tegevuskava kahele strateegilisele prioriteedile käsitletakse töörühma vastastikuse õppe alase tegevuse raames kahte teemat:

  • kuidas edendada hästi toimivat digiõppe ökosüsteemi;
  • kuidas edendada digipöörde jaoks olulisi digioskusi ja -pädevusi.

Euroopa Komisjoni eksperdirühmade register – Digiõppe töörühm (DELTA)

Võrdõiguslikkuse ning väärtuste töörühm hariduse ja koolituse valdkonnas

Töörühm keskendub struktuurireformidele, et edendada võrdõiguslikkust hariduse ja koolituse valdkonnas. See tugineb ELi väärtustele, hõlmates radikaliseerumisvastast võitlust, kodanikuharidust ja -koolitust, Euroopa mõõdet hariduses, desinformatsiooni käsitlemist ning pagulaste ja rändajate kaasamist haridusse ja koolitusse. Töörühm uurib võrdõiguslikkusega seotud asjakohaseid valdkondi, pidades silmas kahetist lähenemisviisi, milleks on kaasav haridus kõigile, ja keskendub samas konkreetsetele elanikkonnarühmadele. Lisaks rühmakeskse lähenemisviisi kasutamisele (nagu sooline võrdõiguslikkus, rassismivastane võitlus, romade, rändetaustaga inimeste, LGBTQI-inimeste ja puuetega inimeste võrdõiguslikkus) uurib töörühm ka valdkondadevahelisi küsimusi, mis toovad ühiskonnale kasu ning on väga olulised kõigi diskrimineeritud ja ebasoodsas olukorras olevate rühmade jaoks (nt segregatsiooni vastu võitlemine hariduses ja mitmekesisuse haldamine).

Euroopa Komisjoni eksperdirühmade register – Võrdõiguslikkuse ja väärtuste töörühm