Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

Mis on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)? 

Ungaris Budapestis asuv Euroopa Innovatsiooni-ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu (EL) algatus innovatsiooni toetamiseks süsteemsel tasandil – alates haridusest kuni turuni. 

EIT ühendab hariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni (nn teadmiste kolmnurk) valdkonnas tegutsevaid organisatsioone, et moodustada dünaamilised piiriülesed partnerlused ja luua innovatsiooni soodustav keskkond.

Instituut edendab ja toetab uut ettevõtjate põlvkonda ja soodustab uuenduslike ettevõtete, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) loomist.

EIT missioon on järgmine:

 • edendada ja integreerida kõrgharidust, teadustegevust, innovatsiooni ja ettevõtteid, et luua innovatsiooni ökosüsteeme;
 • edendada kõrghariduse, teadusuuringute ja uuendustegevuse vahelist koostööd ja sünergiat;
 • panustada kestlikku majanduskasvu, konkurentsivõimesse ja ettevõtlusse, tugevdades ELi liikmesriikide innovatsioonisuutlikkust; 
 • lahendada suuri ühiskondlikke probleeme, millega EL silmitsi seisab.

EIT on osa ELi teadusuuringute ja innovatsiooni investeerimisprogrammist „Euroopa horisont“

Instituut kuulub programmi kolmanda samba „Innovatiivne Euroopa“ alla, mille eesmärk on soodustada tehnoloogilisi läbimurdeid ja innovatsiooni ökosüsteeme.

EIT teeb koostööd ka teiste ELi algatuste ja rahastamiskavadega.

Millega EIT tegeleb? 

EIT haldab kaheksat teadmus- ja innovatsioonikogukonda, millest igaüks tegeleb konkreetse üleilmse ja/või ühiskondliku probleemiga. 

Teadmus- ja innovatsioonikogukonnad toetavad innovatsiooni ja ettevõtlust ning loovad läbimurret, edendades kõrgharidus-, teadus- ja ettevõtlussektori vahelist koostööd. 

Praegu tegutsevad kaheksa teadmus- ja innovaatikakogukonda järgmistes valdkondades:

 • EIT Climate: töö CO2-heiteta majandusele kiirema ülemineku nimel
 • EIT InnoEnergy: Euroopas säästva energiaga tuleviku kujundamine
 • EIT Digital: Euroopa digipöörde eestvedamine
 • EIT Health: ELi kodanikele suuremate võimaluste loomine tervislikult elamiseks
 • EIT Raw Materials: tooraine kui Euroopa peamise tugevuse arendamine
 • EIT Food: üleilmsete põhjalike muutuste juhtimine toiduinnovatsiooni ja -tootmise valdkonnas
 • EIT Urban Mobility: aruka, keskkonnahoidliku ja lõimitud linnatranspordi arendamine
 • EIT Manufacturing: Euroopa töötleva tööstuse konkurentsivõimelisemaks muutmine

EIT määrus ja strateegiline innovatsioonikava aastateks 2021–2027 jõustusid 28. mail 2021. Strateegilises innovatsioonikavas keskendutakse järgmisele:

 • teadmus- ja innovaatikakogukondade mõju, avatuse ja läbipaistvuse suurendamine, avades need laiemale sidusrühmade ringile. See suurendab teadmiste ja innovatsiooni levikut liidus;
 • ettevõtlus- ja innovatsioonisuutlikkuse suurendamine Euroopa kõrgharidusasutustes, edendades ja toetades institutsioonilisi muutusi kõrgharidusasutustes ning integreerides neid innovatsiooni ökosüsteemidesse. Selle poliitikaeesmärgi saavutamiseks viib EIT ellu kolmeaastast katseprojekti – kõrgharidusasutuste algatus: kõrgharidussektori innovatsioonisuutlikkuse suurendamine;
 • tugevdatud EIT piirkondlik innovatsioonikava, mis hoogustab innovatsiooni riikides, kus selle tase on tagasihoidlik või mõõdukas. Selle eesmärk on jagada EIT teadmus- ja innovaatikakogukondade tegevusest saadud parimaid tavasid, kogemusi ja oskusteavet kohalike innovatsiooni ökosüsteemidega ning pakkuda kohandatud teenuseid, et kõrvaldada tuvastatud innovatsioonilüngad;
 • kahe uue teadmus- ja innovaatikakogukonna loomine kultuuri- ja loomesektori ning -tööstuse valdkonnas (2022. aastal) ning vee-, mere- ja merendussektoris ning ökosüsteemide valdkonnas (2026. aastal).

Faktid ja arvandmed

EIT tegutseb kõigis ELi liikmesriikides, tehes koostööd enam kui 2000 tihedalt integreeritud partneriga teadusuuringute, hariduse ja ettevõtluse valdkonnas. 

Institutsioonil on üle 60 ühispaiknemiskeskuste nii ELis kui ka väljaspool. EIT toetatavate innovatsiooni ökosüsteemide hulka kuuluvad 310 teaduskeskust, 269 kõrgharidusasutust ja 1284 ettevõtet (sealhulgas VKEd) ning 193 muud üksust, nagu linnad, piirkonnad ja vabaühendused.

Rohkem kui 3000 üliõpilast on lõpetanud EIT-märgisega magistri- või doktoriõppe programmi. 

EIT ja selle teadmus- ja innovaatikakogukonnad on loonud suure EIT vilistlaste võrgustiku, mis moodustab valdkondadevahelise ja mitmekultuurilise muudatuste tegijate kogukonna, luues keskkonnahoidliku ja kestliku Euroopa jaoks vajalikke uuendusi. 

2020. aastal oli nende vilistlaskogukondade kaudu ühendatud 14 000 vilistlast nii Euroopas kui ka väljaspool seda.

Sihtotstarbelise eelarve (2,965 miljardit eurot) kaudu suurendataksestrateegilise innovatsioonikavaga (2021–2027) EIT ning teadmus- ja innovaatikakogukondade mõju teadmiste kolmnurga kõigis kolmes harus. 

Strateegiline innovatsioonikavas nähakse ette 4000 uuendusliku toote ja teenuse turuletoomine ning 700 idufirma toetamine kuni aastani 2027. 

Samuti on EIT eesmärgiks 2027. aastaks kaasata oma haridusprogrammidesse 680 kõrgharidusasutust ja üle 25 000 üliõpilase.