Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Препоръка на Съвета относно всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици

Езиковите умения са в основата на амбициозната визия за създаване на европейско пространство за образование. Владеенето на чужди езици е умение, необходимо не само за учене в чужбина, но и за участие във все по-международните пазари на труда. Изучаването на езици дава възможност на хората да откриват чужди култури и да разширяват кръгозора си.

Проучвания обаче показват, че страните от ЕС не бележат достатъчно бърз напредък към целта всеки европеец да може да говори два чужди езика от ранна възраст, която е определена в рамките на визията за създаване на европейско пространство за образование.

Средното равнище на владеене на чужди езици сред учениците в края на задължителното образование е доста ниско, като между държавите членки съществуват големи разлики. 

Като се имат предвид засилената мобилност в Европа и множеството млади хора, които идват от трети страни да учат в ЕС, много важно е да гарантираме, че многоезичието заема централно място в европейския проект.

Комисията направи предложение за всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици. Целта е:

  • да се засили изучаването на езици до края на задължителното образование, като се обърне внимание на постигането на конкретни равнища на владеене въз основа на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР) на Съвета на Европа
  • да се въведе в образованието и обучението концепцията за езикова осъзнатост, която предоставя приобщаваща рамка за изучаване на езици, като се вземат предвид езиковите умения на отделния човек
  • да се гарантира, че повече преподаватели по езици имат възможност да учат и да се обучават в чужбина
  • да се идентифицират и насърчават новаторски, приобщаващи и многоезични педагогически методи, при които се използват европейски инструменти и платформи, като например Портала за училищно образование и мрежата eTwinning.

След преговори между Комисията и държавите от ЕС, препоръката на Съвета относно всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици бе приета от министрите на образованието на заседанието на Съвета на 22 май 2019 г. в Брюксел.