Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Езиково многообразие

Преглед

Езиците са определящи за нашата идентичност, но също така са и част от общо наследство. Те могат да служат като мост към други народи и култури, насърчавайки взаимно разбиране и споделено усещане за европейска идентичност.

Ефективните политики и инициативи в областта на многоезичието могат да увеличат възможностите на гражданите. Езиковите умения могат да повишат пригодността за заетост на хората, да улеснят достъпа до услуги и упражняването на права и да допринесат за солидарността чрез насърчаване на междукултурния диалог и социалното сближаване.

Сега в ЕС има три азбуки и 24 официални езика. Близо 60 други езика понастоящем се говорят в определени региони или от определени групи. Имиграцията също доведе до множество допълнителни езици в ЕС. Според изчисления понастоящем в границите на ЕС живеят граждани от поне 175 националности.

Езиковото многообразие е залегнало в член 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Зачитането на правата на лицата, принадлежащи към малцинства, е основен елемент от Хартата. В нея се забранява дискриминацията срещу хората, принадлежащи към малцинствена група, и се призовава за зачитане на културното, религиозното и езиковото многообразие в Съюза. Комисията следи за съблюдаването на основните права, и по-специално на правото на недискриминация, при прилагането на законодателството на ЕС.

Въпреки това, държавите членки имат изключителното право да определят или признават национални малцинства в рамките на своите граници, включително правата на малцинствените групи на самоопределение (както е посочено в Европейската харта за регионалните или малцинствените езици и Рамковата конвенция за защита на националните малцинства). Това право обхваща и националните или регионалните малцинствени езици.

Всички държави имат различни степени на езиково многообразие и различни начини за управление на това многообразие. Много интересни педагогически подходи могат да бъдат открити в двуезичните региони и многоезичните класни стаи в цяла Европа. „Евридика“, мрежата от национални звена на Европейския съюз за образователен анализ, намиращи се във всички държави по програмата „Еразъм+“, е включила мерки за подпомагане на преподаването на регионални или малцинствени езици в изданието за 2017 г. на Ключовите данни за преподаването на езици в училищата в Европа. В по-нова публикация на мрежата „Евридика“ се прави специален преглед с акцент върху мерките, предприети от компетентните органи в областта на образованието за подпомагане на преподаването на регионални и малцинствени езици в училище.

Как ЕС насърчава езиковото многообразие

Всяка година на 26 септември Европейската комисия обединява сили със Съвета на Европа, Европейския център за съвременни езици, езикови институции и граждани от цяла Европа за насърчаване на езиковото многообразие и изучаване на езици с помощта на Европейския ден на езиците. На тази инициатива езиковото многообразие се чества чрез поредица от прояви и различни събития.

Програмите на ЕС за образование и култура ще продължат своята подкрепа за проекти за изучаване на чужди езици. С помощта на програми за финансиране като „Еразъм+“ и „Творческа Европа“ Европейският съюз подкрепя изучаването на чужди езици и езиковото многообразие, например чрез програми за мобилност, проекти за сътрудничество и подкрепа за инициативата „Европейски столици на културата“. Благодарение на тези програми много успешни проекти насърчават изучаването и видимостта на регионалните и малцинствените езици в Европа. Някои примери могат да бъдат намерени в доклада на „Евридика“ относно преподаването на регионални или малцинствени езици в училищата в Европа.

По програма „Творческа Европа“ също така се подкрепя литературният превод, за да се позволи по-широк достъп до значими литературни творби и за запазване на езиковото многообразие в ЕС.