Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Обзор на образованието и обучението

С Обзора на образованието и обучението се представя годишният анализ на Европейската комисия за развитието на системите за образование и обучение в целия ЕС.

В обзора са събрани най-новите налични данни и други факти, заедно с актуална информация за националните мерки на политиката. Те допринасят за мониторинга на Стратегическата рамка на Европейското пространство за образование (ЕПО), като изданието на обзора за 2022 г. е част от доклада за напредъка на ЕПО.

Обзорът на образованието и обучението се състои от следните части:

Сравнителен доклад: напредък към постигането на целите на равнище ЕС

В сравнителния доклад към Обзора на образованието и обучението се проследява напредъкът към постигането на целите на равнище ЕС, договорени като част от стратегическата рамка на Европейското пространство за образование. На равнище ЕС бяха определени седем цели и настоящият доклад ги допълва с множество подкрепящи показатели, за да се изяснят контекстът и възможните политически лостове.

Освен това в изданието за 2022 г. се въвежда нов показател на равнище ЕС, който може да се използва като приблизително мерило за равнопоставеността на системите за образование и обучение в ЕС.

Доклади за отделните държави: вашата страна

Докладите по държави от Обзора на образованието и обучението отразяват актуалното и текущо развитие на политиката на всички образователни равнища в 27-те държави — членки на ЕС. Те предоставят на читателя по-задълбочена информация за резултатите на държавите по отношение на целите на равнище ЕС, договорени като част от стратегическата рамка на ЕПО.

Докладите по държави се основават на най-актуалните налични количествени и качествени данни.

Набор от инструменти за обзор: основни показатели

В набора от инструменти за обзор се прави преглед на основните показатели, използвани в Обзора на образованието и обучението. В него се поставя акцент върху контекста, в който са включени целите и показателите на равнище ЕС. Наборът от инструменти за обзор укрепва познанията в целия ЕС за системите за образование и обучение и техните значителни различия в отделните държави членки. Чрез него също така на потребителите се предоставя информация за сравнителния анализ на Европейската комисия.

Прочетете Обзора на образованието и обучението за 2022 г.

Научете повече за изданието за 2022 г., което включва сравнителен доклад за системите за образование и обучение в целия ЕС, 27 задълбочени доклада по държави и набор от инструменти за обзор с всички основни данни.

Към Обзора на образованието и обучението от 2022 г.  

За повече информация

За достъп до актуализирани и персонализирани набори от данни, карти и диаграми, свързани с целите на ЕС по отношение на образованието и обучението, моля, вижте страницата на Евростат.

Мрежата „Евридика“ публикува информация за националните образователни политики и системи в държавите от ЕС, както и сравнителни доклади по конкретни теми, показатели и статистически данни (включително структурни показатели за мониторинг на системите за образование и обучение в Европа).

Следвайте „Еразъм+“ в Twitter и проверете #ETMonitor за нови актуализации.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с eac-monitor@ec.europa.eu по електронна поща.