Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Обзор на образованието и обучението

Какво представлява Обзорът на образованието и обучението?

За десета поредна година в Обзора на образованието и обучението са събрани широк кръг данни, показващи развитието на националните системи за образование и обучение в Европейския съюз (ЕС).

В доклада се измерва напредъкът на държавите по отношение на целите на равнище ЕС на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението за европейско пространство за образование и отвъд него (2021-2030 г.).

В обзора се анализират основните предизвикателства пред образованието и последните развития на политиката на европейско и национално равнище. В него се посочват политически мерки, с помощта на които европейските образователни системи могат да реагират по-ефективно на нуждите на обществото и трудовия пазар.

В обзора са включени 27 доклада по държави и анализ на равнище ЕС.

Обзорът за 2021 г.

Мария Габриел, европейски комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, представи Обзора на образованието и обучението за 2021 г. по време на четвъртата европейска среща на върха по въпросите на образованието на 9 декември 2021 г.

В изданието от 2021 г. се обръща специално внимание на благополучието в образованието и се прави преглед на начина, по който Механизмът за възстановяване и устойчивост ще подкрепи модернизирането на системите за образование и обучение в ЕС.

Публикациите в рамките на Обзора на образованието и обучението за 2021 г., включително

  • доклади по държави и доклад на равнище ЕС
  • резюме
  • информационен документ за ЕС
  • инфографики за ЕС
  • брошура за целите на ЕС
  • подлежащи на персонализиране набори от данни на Евростат 
  • карти и диаграми 

са налични на английски и съответните национални езици в достъпен html формат на уебсайта на Службата за публикации на Европейския съюз.

За повече информация

За достъп до актуализирани и подлежащи на персонализиране набори от данни, карти и диаграми, свързани с целите на ЕС по отношение на образованието и обучението, моля, вижте страницата на Евростат.

Мрежата „Евридика“ публикува информация за националните образователни политики и системи в държавите от ЕС, както и сравнителни доклади по конкретни теми, показатели и статистически данни (включително структурни показатели за мониторинг на системите за образование и обучение в Европа).

Следвайте „Еразъм+“ в Twitter и проверете #ETMonitor за нови актуализации.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с eac-monitor@ec.europa.eu по електронна поща.