Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Обзор на образованието и обучението

Какво представлява Обзорът на образованието и обучението?

За десета поредна година в Обзора на образованието и обучението са събрани широк кръг данни, показващи развитието на националните системи за образование и обучение в Европейския съюз (ЕС).

В доклада се измерва напредъкът на държавите по отношение на целите на равнище ЕС на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението за европейско пространство за образование и отвъд него (2021-2030 г.).

В обзора се анализират основните предизвикателства пред образованието и последните развития на политиката на европейско и национално равнище. В него се посочват политически мерки, с помощта на които европейските образователни системи могат да реагират по-ефективно на нуждите на обществото и трудовия пазар.

В обзора са включени 27 доклада по държави и анализ на равнище ЕС.

Обзорът за 2021 г.

Мария Габриел, европейски комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, представи Обзора на образованието и обучението за 2021 г. по време на четвъртата европейска среща на върха по въпросите на образованието на 9 декември 2021 г.

В изданието от 2021 г. се обръща специално внимание на благополучието в образованието и се прави преглед на начина, по който Механизмът за възстановяване и устойчивост ще подкрепи модернизирането на системите за образование и обучение в ЕС.

Публикациите в рамките на Обзора на образованието и обучението за 2021 г., включително

  • доклади по държави и доклад на равнище ЕС
  • резюме
  • информационен документ за ЕС
  • инфографики за ЕС
  • брошура за целите на ЕС
  • подлежащи на персонализиране набори от данни на Евростат 
  • карти и диаграми 

са налични на английски и съответните национални езици в достъпен html формат на уебсайта на Службата за публикации на Европейския съюз.

За повече информация

За достъп до актуализирани и подлежащи на персонализиране набори от данни, карти и диаграми, свързани с целите на ЕС по отношение на образованието и обучението, моля, вижте страницата на Евростат.

Мрежата „Евридика“ публикува информация за националните образователни политики и системи в държавите от ЕС, както и сравнителни доклади по конкретни теми, показатели и статистически данни (включително структурни показатели за мониторинг на системите за образование и обучение в Европа).

Следвайте „Еразъм+“ в Twitter и проверете #ETMonitor за нови актуализации.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с eac-monitor@ec.europa.eu по електронна поща.

Read the Education and Training Monitor 2022

Find out more about the 2022 edition, which includes a cross-EU comparative report of education and training systems, 27 in-depth country reports, and a Monitor Toolbox with all underlying data.

Go to the Education and Training Monitor 2022  

More information

For access to updated and customisable datasets, maps and charts related to the EU-level targets for education and training, check the Eurostat webpage.

The Eurydice network publishes information about national education policies and systems in EU Member States, as well as comparative reports on specific topics, indicators and statistics (including structural indicators for monitoring education and training systems in Europe).

Follow Erasmus+ on Twitter and check #ETMonitor for more updates.

For questions, please contact eac-monitor@ec.europa.eu by email.