Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Тази страница е в процес на превод. Междувременно прочетете последната версия на английски език.

Обзор на образованието и обучението

С Обзора на образованието и обучението се представя годишният анализ на Европейската комисия за развитието на системите за образование и обучение в целия ЕС.

В обзора са събрани най-новите налични данни и други факти, заедно с актуална информация за националните мерки на политиката. Те допринасят за мониторинга на Стратегическата рамка на Европейското пространство за образование (ЕПО), като изданието на обзора за 2022 г. е част от доклада за напредъка на ЕПО.

Обзорът на образованието и обучението се състои от следните части:

Сравнителен доклад: напредък към постигането на целите на равнище ЕС

В сравнителния доклад към Обзора на образованието и обучението се проследява напредъкът към постигането на целите на равнище ЕС, договорени като част от стратегическата рамка на Европейското пространство за образование. На равнище ЕС бяха определени седем цели и настоящият доклад ги допълва с множество подкрепящи показатели, за да се изяснят контекстът и възможните политически лостове.

Освен това в изданието за 2022 г. се въвежда нов показател на равнище ЕС, който може да се използва като приблизително мерило за равнопоставеността на системите за образование и обучение в ЕС.

Доклади за отделните държави: вашата страна

Докладите по държави от Обзора на образованието и обучението отразяват актуалното и текущо развитие на политиката на всички образователни равнища в 27-те държави — членки на ЕС. Те предоставят на читателя по-задълбочена информация за резултатите на държавите по отношение на целите на равнище ЕС, договорени като част от стратегическата рамка на ЕПО.

Докладите по държави се основават на най-актуалните налични количествени и качествени данни.

Набор от инструменти за обзор: основни показатели

В набора от инструменти за обзор се прави преглед на основните показатели, използвани в Обзора на образованието и обучението. В него се поставя акцент върху контекста, в който са включени целите и показателите на равнище ЕС. Наборът от инструменти за обзор укрепва познанията в целия ЕС за системите за образование и обучение и техните значителни различия в отделните държави членки. Чрез него също така на потребителите се предоставя информация за сравнителния анализ на Европейската комисия.

Education and Training Monitor 2023

The edition presents the European Commission's latest analysis of how education and training systems evolve across the EU.

Read the Education and Training Monitor  

За повече информация

За достъп до актуализирани и персонализирани набори от данни, карти и диаграми, свързани с целите на ЕС по отношение на образованието и обучението, моля, вижте страницата на Евростат.

Мрежата „Евридика“ публикува информация за националните образователни политики и системи в държавите от ЕС, както и сравнителни доклади по конкретни теми, показатели и статистически данни (включително структурни показатели за мониторинг на системите за образование и обучение в Европа).

Следвайте „Еразъм+“ в Twitter и проверете #ETMonitor за нови актуализации.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с eac-monitor@ec.europa.eu по електронна поща.