Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Какво представлява Европейският институт за иновации и технологии? 

Със седалище в Будапеща, Унгария, Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е инициативата на Европейския съюз (ЕС) за подкрепа на иновациите на системно равнище – от образованието до пазара. 

EIT обединява организации, работещи в областта на образованието, научните изследвания и иновациите (т.нар. триъгълник на знанието) с цел създаване на динамични трансгранични партньорства и на среда, насърчаваща иновациите.

Институтът насърчава и подкрепя ново поколение предприемачи и стимулира създаването на иновативни предприятия, по-специално малки и средни предприятия (МСП).

Мисията на EIT е:

  • да насърчава и интегрира висшето образование, научните изследвания, иновациите и предприятията за създаване на иновационни екосистеми
  • да насърчава взаимодействията и сътрудничеството между висшето образование, изследователската дейност и иновациите
  • да допринася за устойчивия икономически растеж, конкурентоспособността и предприемачеството, като повишава капацитета за иновации на страните от ЕС 
  • да работи за справяне с важните обществени предизвикателства пред Съюза

EIT е част от „Хоризонт Европа“ — програмата на ЕС за инвестиции в научни изследвания и иновации. 

Институтът попада в третия стълб на програмата – „Иновативна Европа“, чиято цел е да стимулира технологичните открития и иновационните екосистеми.

EIT работи и в партньорство с други инициативи и схеми на ЕС за финансиране.

Какво прави EIT? 

EIT ръководи осем общности на знание и иновации (ОЗИ), всяка от които се занимава с конкретно глобално и/или обществено предизвикателство. 

ОЗИ подкрепят иновациите и предприемачеството и създават пробиви чрез насърчаване на сътрудничеството между висшето образование, научните изследвания и предприятията. 

Понастоящем осем ОЗИ работят в следните области:

Регламентът за EIT и стратегическата иновационна програма (СИП) за периода 2021—2027 г. влязоха в сила на 28 май 2021 г. В СИП се набляга на:

  • увеличаване на въздействието, откритостта и прозрачността на ОЗИ чрез отварянето им за по-широк кръг от заинтересовани страни. Това ще засили разпространението на знания и иновации в целия Съюз.
  • повишаване на предприемаческия и иновационния капацитет на висшето образование в цяла Европа чрез насърчаване и подкрепа на институционалните промени във висшите учебни заведения и тяхното интегриране в иновационните екосистеми. За да постигне тази цел на политиката, EIT провежда 3-годишна пилотна инициатива – инициатива за ВУЗ: Изграждане на капацитет за иновации в областта на висшето образование
  • укрепената регионална иновационна схема (РИС) на EIT, която стимулира иновациите в държави със скромни или умерени резултати в областта на иновациите. Тя има за цел да сподели най-добрите практики, опит и ноу-хау, произтичащи от дейностите на ОЗИ към EIT, с местните иновационни екосистеми и предлага индивидуализирани услуги за преодоляване на установените пропуски в иновациите
  • стартиране на две нови ОЗИ в секторите и индустриите на културата и творчеството (през 2022 г.) и водния и морския сектор и екосистеми (през 2026 г.)

Факти и цифри

EIT развива дейност във всички държави – членки на ЕС, с над 2000 тясно интегрирани партньори от областта на научните изследвания, образованието и бизнеса. 

Той има над 60 центъра за съвместно ползване в рамките на ЕС и извън него. Подпомаганите от EIT иновационни екосистеми включват 310 научноизследователски центъра, 269 висши учебни заведения и 1284 дружества, включително МСП, както и 193 други субекти, като градове, региони и неправителствени организации (НПО).

Над 3000 студенти са завършили образователни програми с обозначението на EIT на равнище магистърска и докторска степен. 

EIT и неговите ОЗИ създадоха широка мрежа от бивши възпитаници на EIT, които образуват интердисциплинарна, мултикултурна общност от радетели на промяната, създавайки иновациите, необходими за зелена и устойчива Европа. 

През 2020 г. над 14 000 бивши възпитаници както в Европа, така и извън нея бяха свързани чрез тези общности на бивши възпитаници.

Със заделен бюджет от 2965 милиарда евро Стратегическата иновационна програма за периода 2021—2027 г. ще увеличи въздействието на EIT и неговите ОЗИ във всичките три направления на триъгълника на знанието. 

Стратегическата иновационна програма предвижда пускането на пазара на 4000 иновативни продукта и услуги и подкрепата за 700 стартиращи предприятия до 2027 г. 

EIT има за цел също така да включи 680 висши учебни заведения и да ангажира повече от 25 000 студенти в образователните си програми до 2027 г.