Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Препоръка на Съвета относно насърчаването на автоматичното взаимно признаване на квалификации и периоди на учене в чужбина

Признаване на образователен опит, придобит в чужбина

Европейската комисия публикува предложение за препоръка на Съвета относно насърчаването на автоматичното взаимно признаване на дипломите за висше образование и за завършен гимназиален етап на средно образование и на резултатите от периоди на учене в чужбина. Препоръката бе приета от Съвета през ноември 2018 г.

Подобряването на процедурите за взаимно признаване на квалификациите в държавите от ЕС е крайъгълен камък за изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г. 

Мобилността с учебна цел насърчава ключовите компетентности и опита, които са от решаващо значение за активното участие в обществото и на пазара на труда. Това бе демонстрирано в неотдавнашната междинна оценка на програма „Еразъм+“, в която бе отчетено положителното въздействие на мобилността върху увереността, независимостта, социалната интеграция и създаването на чувство за европейска идентичност.

В контекста на глобализираната образователна и трудова среда е от съществено значение учащите да могат да използват всички възможности за учене в целия ЕС по възможно най-добрия начин. Консултациите със заинтересованите страни по-рано тази година показаха силна подкрепа за евентуални действия на ЕС в тази област. Респондентите потвърдиха, че процедурите за признаване често са бавни, зависят от преценката на отделни институции, не са достатъчно прозрачни и могат да доведат до допълнителни разходи за студентите.

Особено на равнището на средното образование признаването на квалификации за гимназиален етап на средното образование и резултатите от периоди на обучение в чужбина се различава значително в различните държави. Младите хора, които искат да учат за по-дълъг период в чужбина по време на средното си образование или да следват висше образование в друга държава от ЕС, често не разполагат с информация и сигурност относно признаването на техните квалификации и компетентности.

Препоръката на Съвета

С препоръката на Съвета държавите членки се приканват да поемат политически ангажимент да предприемат стъпки за въвеждане на автоматично признаване до 2025 г. Това ще бъде придружено от действия, които ще изградят взаимно доверие в образователните системи и ще подпомогнат държавите членки при подобряването на признаването с цел улесняване на мобилността с учебна цел.

В областта на висшето образование препоръката се основава на вече постигнатия напредък в рамките на други форуми, като например процеса от Болоня и Лисабонската конвенция за признаване на квалификациите, както и чрез многостранни споразумения между групи от държави от ЕС, като например решението на Бенелюкс за автоматично признаване на квалификациите за висше образование и споразумението на Балтийските държави.

С нея също така се насърчава по-нататъшното използване на съществуващите инструменти, които могат да подпомогнат признаването на квалификации и резултати от периоди на учене в чужбина, като например Европас, Европейската квалификационна рамка, Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS), приложението към дипломата, Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение и др.

По отношение на гимназиалния етап на средното образование предложената препоръка има за цел да подобри процедурите за признаване на квалификациите, даващи достъп до висше образование, включително квалификациите в професионалното образование и обучение. Също така ще се насърчава признаването на резултатите от периоди на учене в чужбина на това равнище.

Reports