Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Висококачествено и целесъобразно висше образование

Защо е важно осигуряването на приложимост и качество на висшето образование?

Европейският съюз (ЕС) е изправен пред недостиг на умения, особено в областта на НТИМ — наука, технологии, инженерство и математика — и в областта на ИКТ. Особено жените са по-слабо представени в тези области на обучение. 

Освен това възникват нови потребности от умения, свързани с екологичния и цифровия преход на обществото в ЕС. ЕС трябва да действа, за да осигури постоянно развитие на уменията, необходими за запазване на икономическата му конкурентоспособност на световно равнище. 

Повече граждани следва да бъдат насърчавани да изучават специалности, за които съществува недостиг на умения и търсене на пазара на труда. Всички учащи се трябва да придобият задълбочени трансверсални умения, като критично мислене и умения за решаване на проблеми, и ключови компетентности, като например математически и цифрови умения, които ще им позволят да постигнат успех след завършване.

Какво прави ЕС за подобряване на значимостта и качеството на висшето образование?

Извеждане на челно място на подхода НТИИМ

Европейската комисия насърчава разработването на по-подходящи за целта програми за висше образование по НТИМ и информационни и комуникационни технологии, основани на подхода в образованието НТИИМ — наука, технологии, инженерство, изкуство и математика.

НТИИМ е мултидисциплинарен набор от подходи към образованието, които премахват традиционните бариери между предметите и дисциплините за свързване на образованието в областта на НТИМ и ИКТ с изкуствата, хуманитарните науки и социалните науки. 

Този подход улеснява смесването на знания между НТИМ и несвързаните с НТИМ области на обучение и включва експерименталните видове обучение. Подходът НТИИМ насърчава по-доброто разполагане на предметите в областта на НТИМ в политическия, екологичния, социално-икономическия и културния контекст. 

Подходът НТИИМ спомага за справяне с ключовия недостиг на умения и за насърчаване на развитието на трансверсалните умения, които стимулират предприемачеството, иновациите и творчеството. Тази работа се подкрепя от коалицията на ЕС в областта на НТИМ, финансирана по програмата „Еразъм+“ и действията, определени в европейската програма за умения.

Европейската инициатива за проследяване професионалната реализация на дипломираните висшисти

ЕС насърчава държавите членки да подобрят качеството и релевантността на висшето образование и професионалното образование и обучение (ПОО), като редовно проследяват завършилите като част от европейската инициатива за проследяване на реализацията на висшистите. 

Целта е да се прецени дали знанията, уменията и компетентностите на дипломираните са достатъчно качествени и подходящи, за да могат те да успеят в днешния свят на труда и в този на бъдещето.

Усилията за подобряване на съпоставимостта на данните за резултатите на дипломираните висшисти на европейско равнище ще допринесат за изграждането на истинско европейско пространство за образование до 2025 г. По-конкретно европейската инициатива за проследяване на професионалната реализация на дипломираните висшисти ще подкрепи съвместното създаване на програма за трансформация на висшето образование през 2021 г.

Инициативата ще предостави ключова информация на създателите на политики, която ще им позволи да се справят с различните транснационални предизвикателства в областта на образованието и уменията чрез използване на основан на факти подход.

Освен това проследяването на дипломираните лица спомага за:

  • подобряване на студентския опит и откриване на възможности за повишаване на ефективността на преподаването и ученето 
  • определяне на неравенствата в образованието и намиране на начини за справяне с тях
  • повишаване на пригодността за заетост на наскоро дипломираните висшисти чрез подобряване на планирането на уменията и съответствието им с нуждите на работодателите, изработването на учебни програми и професионалното ориентиране
  • предоставяне на информация за моделите на трансгранична мобилност, включително възникващите регионални излишъци и дефицити по отношение на уменията — така нареченото „изтичане на мозъци“ и „привличане на мозъци“
  • ефективно насочване на инвестиции във висококачествено образование, пригодено към потребностите на обществото
  • определяне на практики, които най-добре подготвят висшистите за активно гражданство 

Какво е направено от ЕС досега?

Като последващо действие към обновената програма за висше образование и новата европейска програма за умения през ноември 2017 г. Съветът прие препоръка относно проследяването на дипломираните лица

В тази препоръка държавите — членки на ЕС (с подкрепата на Комисията), се ангажираха да събират съпоставима информация за проследяване на реализацията на дипломираните лица, завършили висше образование и ПОО. През 2020 г. Комисията публикува сравнително проучване, в което се очертава състоянието на политиките и практиките за проследяване на реализацията на дипломираните лица в държавите — членки на ЕС, и държавите от ЕИП спрямо пет ключови измерения, посочени в препоръката на Съвета

Между 2018 г. и края на мандата ѝ през 2020 г. експертната група за проследяване на дипломираните лица служи като форум за сътрудничество и обмен. Нейните дейности приключиха с публикуването на окончателен доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно бъдещето на инициативата за проследяване на професионалната реализация на дипломираните висшисти.

През 2020 г. Комисията проведе пилотно проучване на реализацията на дипломираните лица в 8 пилотни държави — Австрия, Хърватия, Чехия, Германия, Гърция, Литва, Малта и Норвегия — за оценка на данните на национално равнище и сравнение между държавите членки. Тези данни ще предоставят полезна фактологична основа за създателите на политики и специалистите, съставящи учебни програми във висшето образование.

Между 2020 и 2021 г. Комисията също така започна специално разработени дейности за изграждане на капацитет във всяка от държавите от ЕС, за да се подготвят националната администрация и изследователските екипи в държавите членки за координиран механизъм за проследяване на реализацията на дипломираните висшисти. Тези дейности включват изграждане на ангажираност по отношение на проекта за проследяване на реализацията на дипломираните висшисти сред заинтересованите страни, повишаване на капацитета в областта на информационните технологии, статистиката и др.

Какви са следващите стъпки?

Въз основа на обмена и препоръките на експертната група Комисията напредва в работата по проследяването на дипломираните лица чрез:

  • осигуряване на постоянен обмен между държавите и по-нататъшно хармонизиране на усилията за проследяване на реализацията на дипломираните лица чрез създаване на мрежа от национални експерти от всяка държава членка за насочване на националните усилия за проследяване на дипломираните лица и улесняване на връзката с европейските партньори
  • проучване на начините за постигане на напредък при събиране на данни за дипломираните лица чрез съществуващите национални административни бази в сътрудничество с мрежата от национални експерти
  • по-нататъшно разширяване на Европейското проучване относно дипломираните висшисти чрез втора фаза на европейското пилотно проучване за завършилите висше образование лица, което ще се проведе през 2022 г. в 16-18 държави, както и повишаване на неговото качество
  • организиране на допълнителни проучвания и дейности за обучение с цел подобряване на доказателствената основа относно практиката за проследяване на дипломираните лица и по-добро използване на данните.

През 2022 г. Комисията ще направи преглед на напредъка, постигнат в изпълнение на препоръката на Съвета, като очаква до края на 2024 г. държавите членки да постигнат 80 % изпълнение. 

Комисията очаква да постигне общоевропейско прилагане на проследяването на дипломираните лица до 2025 г.