Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Висококачествено и целесъобразно висше образование

Защо е важно осигуряването на целесъобразност и качество на висшето образование?

Европейският съюз (ЕС) е изправен пред недостиг на умения, особено в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Особено жените са по-слабо представени в тези области. 

В резултат на текущия екологичен и цифров преход на обществото възникват потребности от нови умения. ЕС трябва да действа, за да осигури постоянно развитие на уменията, които са необходими, за да остане икономически конкурентоспособен на световно равнище. 

Повече хора трябва да бъдат насърчавани да изучават специалности, за които има недостиг и търсене на пазара на труда. Всички ученици трябва да придобият добри трансверсални умения, които могат да се прилагат в разнообразен контекст, като например умения за критично мислене и за решаване на проблеми. Придобиването на ключови умения, като например математическа грамотност и цифрови умения, също е от съществено значение.

Обмислянето на начина, по който националните системи за висше образование могат да насърчат учащите се да развиват подходящи умения, ще спомогне за подпомагане на личностното и професионалното развитие на хората — два фактора, насърчаващи високото качество на живот.

Какво прави ЕС

Извеждане на челно място на подхода НТИИМ

Европейската комисия насърчава разработването на по-подходящи за целта програми за висше образование по НТИМ и ИКТ, основани на подходите НТИИМ в образованието — наука, технологии, инженерство, изкуство и математика.

НТИИМ е набор от мултидисциплинарни подходи към образованието, които премахват традиционните бариери между предметите и дисциплините с цел свързване на образованието в областта на НТИМ и ИКТ с изкуствата, хуманитарните науки и социалните науки. По този начин се насърчава трансферът на знания между областта на НТИМ и останалите области. Това също така подпомага по-доброто разполагане на предметите в областта на НТИМ в политическия, екологичния, социално-икономическия и културния контекст.

Подходите НТИИМ се подкрепят от работата на коалицията НТИМ на ЕС и действията, очертани в Европейската програма за умения. Коалицията НТИМ на ЕС е общоевропейска мрежа, която работи за изграждането на по-добро образование в областта на НТИМ (наука, технологии, инженерство, математика) в Европа и e финансирана по програмата „Еразъм+“.

Европейската инициатива за проследяване на дипломираните лица

ЕС насърчава държавите членки да подобряват качеството и целесъобразността на своето висше образование и професионално образование и обучение (ПОО), като редовно проследяват реализацията на дипломираните лица.

Това се подпомага чрез европейската инициатива за проследяване на дипломираните лица и чрез усилията за улесняване на съпоставимостта на европейско равнище на информацията, събирана за дипломираните лица. 

Проследяването на дипломираните лица помага за:

  • подобряване на обучението на студентите и откриване на възможности за повишаване на ефективността и целесъобразността на преподаването и ученето 
  • установяване на неравенствата в образованието и намиране на начини за справяне с тях
  • повишаване на пригодността за заетост на наскоро дипломираните висшисти чрез подобряване на планирането на уменията и съответствието им с нуждите на работодателите, изработване на учебни програми и професионално ориентиране
  • предоставяне на информация за моделите на трансгранична мобилност, включително възникващите регионални излишъци и дефицити по отношение на уменията — така нареченото „изтичане на мозъци“ и „привличане на мозъци“
  • ефективно насочване на инвестиции във висококачествено образование, пригодено към потребностите на обществото, като се използва основан на обективни данни подход
  • определяне на практики, които най-добре подготвят висшистите за активно гражданство 

Какво е постигнал ЕС досега?

Подкрепа за хармонизираното проследяване на дипломираните лица

След съобщенията на Комисията Нов тласък за висшето образование в ЕС и Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост през ноември 2017 г. държавите — членки на ЕС приеха в рамките на Съвета препоръка относно проследяването на дипломираните лица

С тази препоръка държавите членки се ангажираха да събират съпоставима информация за проследяване на дипломираните лица в областта на висшето образование и ПОО (с подкрепата на Комисията). 

През 2020 г. Комисията публикува сравнително проучване, в което се прави преглед на политиките и практиките за проследяване на дипломираните лица в държавите — членки на ЕС и държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП) по отношение на пет ключови измерения, определени в препоръката на Съвета.

Комисията също така публикува ръководство, в което подробно се описват ефективните практики за провеждане на проучвания сред дипломираните лица и за използване на административни данни. 

Между 2018 г. и края на мандата ѝ през 2020 г. експертната група на Комисията за проследяване на дипломираните лица служеше като форум за сътрудничество и обмен. Нейните дейности приключиха с публикуването на окончателен доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно бъдещето на инициативата за проследяване на дипломираните лица.

През 2020 г. Комисията проведе пилотното проучване Eurograduate за дипломираните лица в 8 пилотни държави — Австрия, Хърватия, Чехия, Германия, Гърция, Литва, Малта и Норвегия — като извърши оценка и сравняване на данните на национално равнище. През 2022 г. се провежда втора фаза на пилотното проучване Eurograduate за дипломираните лица в 17 държави. Това ще осигури по-подробна фактологична основа за създателите на политики и специалистите, съставящи учебни програми във висшето образование.

Между 2020 и 2021 г. Комисията започна изпълнението на специално разработени дейности за изграждане на капацитет във всяка държава от ЕС, за да се подготвят националните администрации и изследователските екипи за координиран европейски механизъм за проследяване на дипломираните лица. Тези дейности включват изграждане на ангажираност по отношение на проекта за проследяване на дипломираните лица сред заинтересованите страни, повишаване на капацитета в областта на информационните технологии, статистиката и други.  

Следващи стъпки

Въз основа на обмена и препоръките на експертната група през 2022 г. Комисията създаде Европейската мрежа за проследяване на дипломираните лица с цел насърчаване на сътрудничеството и взаимното обучение между държавите, участващи в европейската инициатива за проследяване на дипломираните лица.

През 2023 г. Комисията ще направи преглед на постигнатия напредък в изпълнението на препоръката на Съвета. Очаква се до края на 2024 г. 80 % от държавите членки да започнат да извършват проследяване на дипломираните лица, като по този начин ще бъдат осигурени съпоставими данни. 

Комисията очаква до 2025 г. проследяването на дипломираните лица да бъде въведено в цяла Европа.