Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Висше образование

ЕС си сътрудничи с висшите училища и държавите членки за ускоряване на трансформацията на отворена и приобщаваща система за висше образование в Европа.

Научете повече за висшето образование

Slide

Какво прави ЕС в областта на висшето образование?

Микроквалификации

Микроквалификациите са квалификации, придобити чрез оценявани по прозрачен начин кратки курсове или модули.

Инициатива за европейска студентска карта

Инициативата за европейска студентска карта ще даде възможност на студентите лесно и безопасно да се идентифицират и регистрират по електронен път в европейски висши училища.

Качествено висше образование

Целесъобразното и висококачествено висше образование дава на учащите знания и трансверсални умения, необходими за успешна реализация след завършването му.

Иновации в образованието

Насърчаването на иновациите във висшето образование е ключов приоритет за ЕС и неговите държави членки.

Работни групи

Научете повече за работата на работните групи по стратегическата рамка на европейското пространство за образование по въпросите на висшето образование.

Ресурси в областта на висшето образование

  • Научете повече за програмите за мобилност по „Еразъм+“ и получете насоки чрез процеса на мобилност с помощта на редица онлайн инструменти.

  • A self-reflection tool for all types of Higher Education Institutions (HEIs) who wish to explore their innovation and entrepreneurial potential.

Присъединете се към общността

EU alumni

Свържете се с бенефициери по финансирани от ЕС програми от цял свят. Научете за общността EU alumni

Платформа за обмен на знания

Платформата насърчава обмена на добри практики и диалога с европейските градове и региони по въпроси, свързани с научните изследвания и иновациите. Участвайте в платформата

Практическа информация за висшето образование

Вашата Европа

Планирайте обучението си в друга страна от ЕС. Посетете уебсайта „Вашата Европа“

Европейски младежки портал

Прочетете основните насоки за това как да се подготвите за обучението си в чужбина.  Разгледайте Европейския младежки портал

Учене в Европа

Открийте богата практическа информация, чиято цел е да се помогне на студенти от страни извън Европа да планират обучението си в Стария континент.  Разгледайте „Учене в Европа“

 

Европейско научноизследователско пространство

Научете за амбицията на ЕС да създаде единен пазар без граници за научни изследвания, иновации и технологии.

Европейското научноизследователско пространство

Възможности за финансиране в ЕС

  • „Еразъм+“ е програмата на ЕС за финансиране в подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта.

  • Действия по инициативата „Жан Моне“ в рамките на „Еразъм+“ в подкрепа на преподаването, ученето, научните изследвания и дебатите по различни аспекти на Европейския съюз.

  • Действията „Мария Склодовска-Кюри“ са водещата програма на ЕС за финансиране на образование на докторанти и обучение на изследователи с придобита докторска степен.

Заетост и доброволческа дейност

Вижте практическа информация и възможности относно заетостта, включително доброволческа дейност и стажове.