Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning (2021–2027)

Vad är handlingsplanen för digital utbildning?

EU:s handlingsplan för digital utbildning (2021–2027) beskriver en gemensam vision om god digital utbildning för alla och hjälper EU-länderna att anpassa sina utbildningssystem till den digitala tidsåldern. Handlingsplanen antogs den 30 september 2020.

I handlingsplanen efterlyses ökat europeiskt samarbete om digital utbildning för att ta itu med de utmaningar och möjligheter som uppstått på grund av covid-19-pandemin och för att skapa möjligheter för lärare, studerande, beslutsfattare och forskare på nationell nivå, EU-nivå och internationell nivå.

Initiativet bidrar till kommissionens prioritering Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern och till NextGenerationEU. Det stöder även faciliteten för återhämtning och resiliens som ska bidra till ett grönare, mer digitalt och resilient EU.

Handlingsplanen för digital utbildning behövs för att förverkliga visionen om ett europeiskt utbildningsområde senast 2025 och bidrar till målen i den europeiska kompetensagendan, handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter och den digitala kompassen för 2030 som beskriver EU:s väg in i det digitala decenniet.

Mellan juli och september 2020 höll kommissionen ett offentligt samråd för att få in synpunkter och erfarenheter från allmänheten, institutioner och organisationer som underlag till handlingsplanen.

Handlingsplanens prioriteringar och åtgärder

Handlingsplanen för digital utbildning omfattar två strategiska prioriteringar och fjorton konkreta åtgärder:

Prioritering 1: Främja utvecklingen av ett högpresterande digitalt utbildningssystem

Vad ska kommissionen göra?

 • Åtgärd 1: Strukturerad dialog med EU-länderna om digital utbildning och digitala färdigheter
 • Åtgärd 2: Rådets rekommendation om blandat lärande för högkvalitativ och inkluderande grundskole- och gymnasieutbildning
 • Åtgärd 3: Europeisk ram för digitalt utbildningsinnehåll
 • Åtgärd 4: Uppkoppling och digital utrustning för undervisning
 • Åtgärd 5: Planer för digital omställning för skolor och lärosäten
 • Åtgärd 6: Etiska riktlinjer för lärare om användningen av artificiell intelligens och data i undervisning och lärande

Prioritering 2: Förbättra den digitala kompetensen och de digitala färdigheterna för den digitala omställningen

Vad ska kommissionen göra?

 • Åtgärd 7: Gemensamma riktlinjer för lärare och annan utbildningspersonal för att genom utbildning främja den digitala kompetensen och motverka desinformation
 • Åtgärd 8: Uppdatera den europeiska ramen för digital kompetens så att den omfattar AI och datarelaterade färdigheter
 • Åtgärd 9: Europeiskt intyg om digitala färdigheter
 • Åtgärd 10: Rådets rekommendation om att förbättra utbudet av digitala färdigheter i utbildningen
 • Åtgärd 11: Insamling av uppgifter och ett EU-mål för elevers digitala färdigheter
 • Åtgärd 12: Praktikprojekt för digitala möjligheter
 • Åtgärd 13: Kvinnors deltagande inom STEM-ämnen
 • Europeiska plattformen för digital utbildning

Europeiska plattformen för digital utbildning

För att stödja de båda prioriteringarna ska kommissionen ta fram en digital utbildningsplattform för att stärka samarbetet och utbytet inom digital utbildning i EU.

Varför behövs det åtgärder i den här frågan?

Den digitala omställningen har omvandlat samhället och ekonomin och påverkar i allt högre grad vår vardag. Det har också blivit tydligt att skolor och lärosäten behöver större digital kapacitet.

Covid-19-pandemin förstärkte utvecklingen mot lärande på nätet och i hybridformer. Den medförde nya och innovativa sätt för elever och lärare att organisera undervisningen och lärandet och interagera på ett mer personligt och flexibelt sätt på nätet. Men den ökade användningen av digital teknik i undervisningen visade också på ojämlikheter mellan dem som har tillgång till digital teknik och dem som inte har det, t.ex. personer från missgynnade miljöer. Andra utmaningar är skolornas digitala kapacitet, fortbildning för lärare och den allmänna nivån på digitala färdigheter.

Det krävs därför kraftfulla och samordnade EU-insatser för att stödja utbildningssystemen och ta itu med de utmaningar som identifierats och förstärkts genom pandemin, samtidigt som man tar fram en långsiktig vision för hur den digitala utbildningen ska se ut i EU i framtiden.

Siffrorna talar för sig själva:

 • En OECD-studie från 2018 visade att mindre än 40 procent av lärarna i EU kände sig redo att använda digital teknik i sin undervisning, men det fanns skillnader mellan EU-länderna.
 • Över en tredjedel av 13–14-åringarna som deltog i den internationella dator- och informationskompetensstudien (ICILS) 2018 hade ingen grundläggande digital kompetens.
 • En fjärdedel av alla låginkomsthushåll har ingen tillgång till datorer eller bredband och det råder skillnader inom EU beroende på hushållens inkomster (Eurostat, 2019).
 • 95 procent av dem som deltog i ett samråd om handlingsplanen för digital utbildning 2020 ansåg att pandemin innebar en vändpunkt för hur teknik används inom utbildningen.

Första handlingsplanen för digital utbildning

Den nuvarande handlingsplanen (2021–2027) bygger vidare på den första handlingsplanen för digital utbildning (2018–2020).

Kontakta oss

Handlingsplanen för digital utbildning samordnas av enheten för digital utbildning vid kommissionens generaldirektorat för utbildning, ungdom, idrott och kultur (GD EAC).

Vill du veta mer om handlingsplanen för digital utbildning? Skriv till oss på
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Policy documents