Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 9

Europeiskt intyg om digitala färdigheter

EU-kommissionen tittar på möjligheten att ta fram ett europeiskt intyg om digitala färdigheter för att hjälpa människor att snabbt och enkelt få sina färdigheter erkända av bland annat arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Det europeiska intyget om digitala färdigheter ska bygga på en överenskommen uppsättning kvalitetskrav. Intyget ska också baseras på den europeiska ramen för digital kompetens (DigComp), som ger en samsyn om vad som menas med digital kompetens och som uppdateras fortlöpande i takt med utvecklingen.

Problem med att erkänna digitala färdigheter

Digitala färdigheter är oumbärliga – i utbildningen, arbetet och vardagslivet. Eftersom både ekonomin och samhället i stort utvecklas snabbt och drivs alltmer av teknik behöver alla digitala färdigheter.

Att få sina digitala färdigheter erkända kan dock vara svårt. Det beror bland annat på de stora skillnaderna när det gäller utbildningen i och certifieringen av digitala färdigheter som många olika organisationer och länder ansvarar för.

Mål

Det europeiska intyget om digitala färdigheter ska

  • öka transparensen och se till att myndigheter, arbetsgivare, utbildningsanordnare, handelskammare och andra intressenter i EU ömsesidigt erkänner certifieringen av digitala färdigheter
  • göra det möjligt för människor att ange sin digitala kompetensnivå och uppmuntra alla att skaffa sig nya digitala färdigheter
  • komplettera befintliga nationella eller internationella system för certifiering av digitala färdigheter (intyget ersätter inga andra system).

Intyget stöder de ambitiösa målen i den europeiska kompetensagendan:

  • Att se till att 70 procent av alla mellan 16 och 74 år har minst grundläggande digitala färdigheter senast 2025.
  • Att nå målet för EU:s digitala decennium om att minst 80 procent av befolkningen ska ha grundläggande digitala färdigheter senast 2030.

Insatser

Genomförbarhetsstudie

Det pågår nu en genomförbarhetsstudie som ska hjälpa kommissionen att utforska olika scenarier för det europeiska intyget om digitala färdigheter. Studien bygger till stor del på samråd med relevanta partner, bland annat arbetsförmedlingar, utbildningsanordnare och de som certifierar digitala färdigheter. Studien kartlägger befintliga certifieringssystem i Europa och analyserar vilka luckor, behov och fördelar som finns för att förstå värdet av ett europeiskt intyg och hur det kan göra det lättare att erkänna digitala färdigheter.

Pilotprojekt med fem EU-länder

Pilotprojektet ska bland annat undersöka vilka kvalitetskrav som ska krävas för att alla parter ska kunna godta och erkänna det europeiska intyget om digitala färdigheter. Myndigheter i Finland, Frankrike, Rumänien, Spanien och Österrike ska testa användningen i praktiken på olika arbetsplatser, skolor och lärosäten och i icke-formella utbildningsmiljöer. Resultaten kommer att ingå som underlag i genomförbarhetsstudien.

Här finns mer information om den europeiska ramen för digital kompetens (DigComp):

All Digitals webbplats kan du läsa mer om certifiering av digital kompetens.

Finansiering

Den här åtgärden finansieras av EU:s program Erasmus+.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på EC-EDSC@ec.europa.eu.