Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Den här sidan håller på att översättas. Innan översättningen är färdig kan du läsa den senaste versionen på engelska.

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 1

En bra digital utbildning handlar om att skapa fler och bättre möjligheter till lärande och undervisning för alla i den digitala tidsåldern så att vi kan få de färdigheter vi behöver för att klara oss bra i samhället. Åtgärderna inom den här insatsen handlar om att kartlägga EU-ländernas gemensamma utmaningar när det gäller utbildningssystemens digitala omställning och att föreslå lösningar.
På den här sidan

Strukturerad dialog med EU-länderna om digital utbildning och digitala färdigheter

Att främja tillgänglig, god och inkluderande digital utbildning måste vara en gemensam strävan i hela samhället. Myndigheter, utbildningsinstitutioner och den privata och offentliga sektorn måste alla arbeta för att skapa ett högpresterande digitalt utbildningssystem.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen framhöll i sitt tal om tillståndet i unionen 2021 vikten av ”ledarnas uppmärksamhet och en strukturerad dialog på högsta nivå” när det gäller digital kompetens. Den strukturerade dialogen med EU-länderna om digital utbildning och digitala färdigheter inleddes i oktober 2021 med målet att öka den politiska synligheten och åtagandena om digital utbildning och digitala färdigheter, så att EU kan nå sina ambitiösa mål för 2030.

Dialogen hölls i form av diskussioner på EU-nivå och möten mellan kommissionen och företrädare för enskilda EU-länder. Olika sektorer, institutioner och intressenter var representerade, bland annat arbetsmarknadens parter, civilsamhället och den privata sektorn. Dialogen följde ett integrerat arbetssätt där olika förvaltningssektorer samarbetar inom flera olika politikområden, bland annat

 • utbildning
 • digitalisering
 • sysselsättning och socialpolitik
 • finansiering och investeringar.

Mål

 • Kartlägga hur vi kan nå de högt ställda nationella och europeiska målen för digital utbildning och digitala färdigheter
 • Mobilisera EU-verktyg för att bättre stödja EU-länderna i deras reformarbete för att förverkliga visionen för 2030
 • Öka den politiska synligheten och åtagandena när det gäller digital utbildning och digitala färdigheter
 • Bidra till framtida EU-åtgärder, särskilt de planerade initiativen om digital utbildning och digitala färdigheter, och policyprogrammet för det digitala decenniet 2030 
 • Sammanföra olika politikområden och parter: utbildnings-, arbetsmarknads-, digitaliserings- och finansministerier och alla intressenter, från skolor, lärosäten och utbildningsanordnare till leverantörer av infrastruktur, den privata sektorn, arbetsmarknadens parter, civilsamhället och innovations-, teknik- och forskarsamhället

Insatser

 • Diskussioner med EU-länderna inom högnivågruppen av nationella samordnare för digital utbildning och digitala färdigheter
 • Dialoger med enskilda EU-länder
 • Samråd med berörda parter
 • Ta fram förslag till rådets rekommendationer om viktiga faktorer för en lyckad digital utbildning och om att erbjuda mer utbildning i digitala färdigheter
 • Bidra till policyprogrammet för det digitala decenniet och till nationella färdplaner

Resultat

 • Ökat politiskt engagemang från EU-länderna när det gäller EU:s mål för digital utbildning och digitala färdigheter
 • Utbyte av erfarenheter och bästa praxis
 • Ökad insikt om vad som krävs för utbildningssystemens digitala omställning och bättre digitala färdigheter

Tidslinje

Rådets rekommendation om de viktigaste möjliggörande faktorerna för framgångsrik digital utbildning

Rådets rekommendation beskriver investeringar, styrning och kapacitetsuppbyggnad för en effektiv och inkluderande digital utbildning.

Digitaliseringen behövs för att utbildningssystemen ska bli resilienta, tillgängliga och inkluderande och hålla hög kvalitet och för att de studerande ska kunna utnyttja sin potential i dagens digitala värld.

Under coronapandemin blev det tydligt att det behövs en systematisk digital omställning inom utbildningen. Med utgångspunkt i den strukturerade dialogen uppmanas alla EU-länder att komma till rätta med den digitala klyftan och se till att alla får tillgång till en god digital utbildning.

Mål

Rekommendationen ska främja de nationella strukturreformer som behövs för utbildningsväsendets digitala omställning och bygger på

 • sammanhängande strategier som specifikt hanterar digital utbildning och digitala färdigheter
 • bättre politisk återkoppling genom att man bättre följer och utvärderar de politiska åtgärderna för digital utbildning och snabbare anpassar politiken efter resultaten
 • ett arbetssätt som omfattar hela statsförvaltningen och stärkt samarbete mellan berörda parter, bland annat med den privata sektorn
 • nya och stärkta partnerskap med lärare, samtidigt som man garanterar tillgång till digital utbildning för alla lärare, utbildare och annan personal och stöd till digital kapacitetsuppbyggnad för alla utbildningsinstitutioner
 • rättvisa och resultatinriktade investeringar i inkluderande digital utbildning av god kvalitet.

Insatser

Tidslinje

Finansiering

Den här åtgärden finansieras av EU-programmet Erasmus+, Europeiska socialfonden+, Fonden för en rättvis omställning, Europeiska regionala utvecklingsfonden, programmet för ett digitalt Europa och Horisont Europa.