Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 11. ukrep

Zbiranje podatkov na meddržavni ravni in cilj na ravni EU v zvezi z digitalnimi spretnostmi učencev

Osnovne digitalne spretnosti so pogoj za učinkovito sodelovanje državljank in državljanov v današnjem vse bolj digitaliziranem svetu. Med pandemijo COVID-19 se je pokazalo, kako pomembne so osnovne ter napredne digitalne spretnosti za ohranjanje gospodarstev in družb. 

V nasprotju s splošnim mnenjem, da je današnja mladina „digitalna generacija“, rezultati mednarodne raziskave računalniške in informacijske pismenosti (ICILS) kažejo, da mladi ne razvijejo izpopolnjenih digitalnih spretnosti že s samim odraščanjem ob uporabi digitalnih naprav. 

Za razliko od drugih osnovnih spretnosti, kot so branje, matematika in znanost, so čezmejni podatki o trenutni ravni digitalnih spretnosti mladih v Evropski uniji (EU) omejeni. 

Potrebovali bi več podatkov, da bi lahko bolje razumeli, zakaj prihaja do razlik v ravneh spretnosti, ter da bi Uniji in njenim državam članicam omogočili oblikovanje učinkovitih ukrepov, s katerimi bi odpravile te vrzeli. 

Cilji 

Evropska komisija podpira zbiranje in analizo primerljivih podatkov o digitalnih spretnostih mladih po vsej Evropi, da bi se soočila navedenimi izzivi. 

V Resoluciji Sveta iz leta 2021 o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030) je bil sprejet cilj v zvezi z digitalnimi spretnostmi na ravni EU. 

Resolucija poziva k zmanjšanju deleža osmošolcev (starih 13 let) z nizkimi dosežki pri računalniški in informacijski pismenosti pod 15 % do leta 2030. Uspešnost pri računalniški in informacijski pismenosti bodo merili s podatki iz raziskave ICILS. 

Izboljšanje zbiranja podatkov na meddržavni ravni bo pripomoglo k boljšemu razumevanju trendov digitalnega izobraževanja na evropski ravni in na ravni držav članic. 

Podpora državam članicam pri zbiranju primerljivih podatkov o razvoju digitalnega izobraževanja bo pomagala nacionalnim javnim upravam, da bodo ves čas in na čezmejni ravni spremljale raven usposobljenosti med mladimi ter okrepile podlago za razvoj politike, ki temelji na dokazih.

Ključne dejavnosti

  • finančna podpora sodelovanju držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu Erasmus+, v raziskavi ICILS 2023
  • spremljanje napredka pri doseganju cilja na ravni EU v zvezi z digitalnimi spretnostmi učencev (zmanjšanje deleža osmošolcev z nizkimi dosežki pri računalniški in informacijski pismenosti pod 15 % do leta 2030) z uporabo podatkov iz raziskave ICILS
  • letno poročanje o digitalnih spretnostih v Pregledu izobraževanja in usposabljanja 

Pričakovani rezultati 

  • boljša pokritost mednarodno primerljivih podatkov o digitalnih spretnostih v državah članicah EU in na evropski ravni v podporo z dokazi podprtemu oblikovanju politik
  • natančnejša slika o stanju na področju digitalnih spretnosti mladih ter dejavnikih, ki vplivajo na pridobivanje digitalnih spretnosti v EU 

Časovnica

  • januar–december 2023 – zbiranje podatkov v okviru glavne raziskave ICILS 2023, Mednarodno združenje za ocenjevanje uspešnosti izobraževanja (IEA) 
  • oktober–december 2024 – objava mednarodnih rezultatov raziskave ICILS 2023 (IEA) 
  • januar–marec 2025 – objava mednarodne zbirke podatkov ICILS 2023 (IEA) 

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programa EU Erasmus+.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, lahko navežete stik z nami po elektronski pošti na naslovu EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Sledite profilu EUDigitalEducation na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.

 

Sorodne vsebine