Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Poti do uspeha v šoli

Zakaj je uspeh v šoli pomemben?

Šolsko izobraževanje ima ključno vlogo pri spodbujanju vključujočih, pravičnejših in uspešnejših družb, saj pripomore k temu, da bi vsi otroci in mladi v celoti izkoristili svoj potencial.

Prispeva tudi k razvoju znanja, spretnosti in odnosov, ki so potrebni za uspešno življenje, ter oblikovanju aktivnih, odgovornih, odpornih in angažiranih posameznikov, ki se še naprej učijo vse življenje. 

Dostop do kakovostnega in vključujočega izobraževanja za vse ter opremljanje otrok in mladih s kompetencami, ki jih potrebujejo v življenju, prispeva k temu, da bodo družbe enakopravne in gospodarstva uspešnejša. 

Obvladovanje osnovnih znanj in spretnosti (branje, matematika in naravoslovje) je bistvenega pomena za akademski napredek učencev in učenk ter njihove možnosti za prihodnost. 

Znanje, spretnosti in kompetence, pridobljeni v višjem sekundarnem izobraževanju, se vse pogosteje dojemajo kot minimalne zahteve za uspešen vstop na trg dela ter so temelj za polno in zdravo življenje.

Sedanje stanje

Kljub pomembnosti osnovnih znanj in spretnosti eden od petih petnajstletnikov v Evropski uniji (EU) še vedno nima zadostnih kompetenc na področju branja, matematike ali naravoslovja (raziskava PISA Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, 2018). 

Mladi, ki zgodaj opustijo izobraževanje in usposabljanje, predstavljajo približno 10 % mladih v EU in samo 84,3 % mladih v starosti med 20 in 24 let je zaključilo višje sekundarno izobraževanje (Eurostat, 2020). 

Socialno-ekonomsko in kulturno ozadje najbolj vplivata na rezultate izobraževanja učencev in učenk. 

Otroci iz revnejših območij in družin v povprečju v šoli dosegajo slabše rezultate kot njihovi bolj privilegirani vrstniki.

Prav tako je delež učencev s podpovprečnimi dosežki pri osnovnih znanjih in spretnostih veliko večji pri učencih z migrantskim ozadjem kot pri njihovih vrstnikih, rojenih v državi, v kateri se izobražujejo. 

Pri osebah z migrantskim ozadjem je bolj verjetno, da bodo prezgodaj opustile šolanje, ne da bi pridobile osnovna znanja in spretnosti.

Poleg tega obstajajo zaskrbljujoči znaki (raziskava PISA Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, 2018), da se dobro počutje in občutek pripadnosti učencev v šoli zmanjšujeta in da je zelo razširjeno ustrahovanje, kar negativno vpliva na razvoj učencev in učenk ter na njihove učne dosežke.

Kako se Evropska unija spopada s temi težavami?

Evropska komisija je za spodbujanje sodelovanja med državami članicami EU pri spopadanju s temi izzivi začela novo pobudo „Poti do uspeha v šoli“.

Pobuda združuje različne instrumente za spodbujanje reforme politike – od političnih smernic do vrstniškega učenja ter izmenjave informacij in najboljših praks do finančnih spodbud. 

Komisija bo leta 2022 na primer predložila predlog priporočila Sveta o pobudi Poti do uspeha v šoli. Priporočilo bo pozvalo k na dokazih temelječim, skladnim in sodelovalnim strategijam in ukrepom za preprečevanje podpovprečnih dosežkov ter opuščanja izobraževanja in usposabljanja. 

Države članice se bo spodbujalo, da okrepijo razvoj celovitih politik, ki bodo obravnavale vse ravni šolskega izobraževanja – predšolsko vzgojo in varstvo, primarno in sekundarno (nižje in višje) izobraževanje ter poklicno izobraževanje in usposabljanje. 

Povabljene bodo, da se močno osredotočijo na spremljanje, preprečevanje (vključno z motivacijo učencev) in posredovanje, kar bodo dopolnjevali ukrepi za podporo tistim, ki so opustili izobraževanje, ne da bi dosegli višjo sekundarno izobrazbo, na primer z izobraževalnimi programi druge priložnosti.

Politike bi morale temeljiti na tesnem medsektorskem sodelovanju in vključevati deležnike z različnih področij politike, kot so mladi, kultura, šport, socialna politika, zaposlovanje in zdravje. 

Priporočilo Sveta

Priporočilo, ki je pobuda evropskega izobraževalnega prostora, bo obravnavalo naslednje razsežnosti:

  • šolsko upravljanje in vodenje, vključno z zagotavljanjem kakovosti
  • učna okolja – učni načrti, ocenjevanje, usmerjena podpora in orodja, prehodi med stopnjami izobraževanja
  • učenci in učno vzdušje s poudarkom na dobrem počutju učencev in pozitivni interakciji, ki zajema raznolikost učencev in njihovo dobro počutje v šoli
  • krepitev vloge učiteljev in učiteljic pri odpravljanju prikrajšanosti pri izobraževanju
  • vključevanje staršev in družin v odločanje in dejavnosti v šolah
  • sodelovanje z deležniki in širšo skupnostjo v šolah in v zvezi z njimi

Časovnica 

Komisija trenutno pripravlja predlog priporočila Sveta. 

Junija 2021 se začenja javno posvetovanje, ki bo namenjeno zbiranju prispevkov in mnenj zainteresiranih posameznikov in organizacij. 

Opravljajo se tudi posveti z organizacijami, ki delujejo na področju izobraževanja in okolja. 

Komisija bo predlog priporočila Sveta sprejela leta 2022 in ga predložila ministrom EU za izobraževanje v okviru Sveta Evropske unije, ki bo o njem razpravljal in ga sprejel. 

Program Erasmus+

Vključujoče izobraževanje in omejevanje zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja sta tudi osrednji področji novega programa Erasmus+

Priporočilo bo spremljal „Evropski nabor orodij za šole: Spodbujanje vključujočega izobraževanja in boj proti osipništvu“.

Sorodne vsebine

Evropski izobraževalni prostor

Politika na področju zgodnjega opuščanja šolanja

Evropski nabor orodij za šole: Spodbujanje vključujočega izobraževanja in spopadanje z zgodnjim opuščanjem šolanja

Program Erasmus+