Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Rådets rekommendation om automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis och studieperioder utomlands

Erkännande av utlandsstudier

I maj 2018 lade EU-kommissionen fram ett förslag till rådets rekommendation om att främja automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis från högskolan och gymnasiet och resultat från utlandsstudier. Rekommendationen antogs av rådet i november 2018.

Bättre förfaranden för ömsesidigt erkännande av kvalifikationer i EU-länderna är en förutsättning för att kunna skapa ett europeiskt område för utbildning till 2025. 

Utbildningsutbyten främjar nyckelkompetens och erfarenheter som behövs för att kunna delta aktivt i samhället och på arbetsmarknaden. Det framgår av halvtidsöversynen av Erasmus+ som rapporterar om utbytenas positiva effekter för studenternas självförtroende, självständighet, sociala tillhörighet och känsla av en europeisk identitet.

Med tanke på att utbildningar och arbetsmarknader blir alltmer globaliserade är det viktigt att studenterna på bästa sätt kan utnyttja alla möjligheter till lärande i hela EU. Samråd med intressenterna tidigare under 2018 visar att det finns ett starkt stöd för att EU agerar på det här området. Samrådsdeltagarna framhöll att det ofta tar lång tid och är upp till de enskilda institutionerna att fatta beslut om erkännande, att insynen är bristfällig och att studenterna kan få extrakostnader.

Särskilt på gymnasienivå skiljer sig erkännandet av slutbetyg och utlandsstudier stort mellan länderna. Ungdomar som vill studera utomlands under en längre tid på gymnasiet eller gå en högre utbildning i ett annat EU-land får ofta dålig information och är osäkra på om deras betyg och kompetens kommer att erkännas.

Rådets rekommendation

Genom rådets rekommendation gör EU-länderna ett politiskt åtagande om att vidta de åtgärder som krävs för att införa automatisk erkännande senast 2025. Åtgärderna ska kompletteras med insatser för att bygga upp förtroendet för varandras utbildningssystem och stöd till EU-länderna att förbättra erkännandet för att underlätta studieutbyten.

Inom den högre utbildningen bygger rekommendationen på det som redan uppnåtts i andra forum, t.ex. Bolognaprocessen och Lissabonkonventionen om erkännande. Den utgår också från multilaterala avtal mellan grupper av EU-länder, t.ex. beslutet om automatiskt erkännande av examina från högre utbildning mellan Belgien, Nederländerna och Luxemburg och avtalet mellan de baltiska länderna.

Man ska också få fler att använda befintliga verktyg som gör det lättare att erkänna examensbevis och studieresultat från utlandet, t.ex. Europass, den europeiska referensramen för kvalifikationer, systemet för överföring av studiemeriter (ECTS), examensbilagan och det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen.

På gymnasienivån ska man förbättra erkännandet av slutbetyg som ger behörighet till högre studier, också betyg från yrkesutbildningar. Man ska också främja erkännandet av studieperioder utomlands.

Reports