Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Rozvoj zručností

Význam rozvoja kľúčových kompetencií

Hospodárstvo EÚ sa neustále vyvíja. Požiadavky na príslušné vedomosti, zručnosti a postoje sa priebežne menia. Aby boli ľudia na tieto zmeny lepšie pripravení, potrebujú nadobudnúť súbor kľúčových kompetencií vrátane čítania, počítania a digitálnych kompetencií. Kritické myslenie, tvorivosť a schopnosť pracovať ako súčasť tímu je rovnako dôležité pre budovanie udržateľnej kariéry a pôsobenie ako aktívny občan.

Vzdelávanie a odborná príprava zohrávajú pri tom kľúčovú úlohu, a to najmä preto, lebo poskytujú mladým ľuďom možnosť rozvíjať si uvedené kompetencie, a zabezpečiť si tak podmienky pre čo najlepší štart do života. 

Na lepšiu identifikáciu a zabezpečenie nadobudnutia požadovaných vedomostí, zručností a postojov a na predchádzanie nedostatku a nesúladu v oblasti zručností je nevyhnutná účinná komunikácia potrieb hospodárstva EÚ sektoru vzdelávania a odbornej prípravy.

Európske iniciatívy v tejto oblasti

  • Rada načrtla vo svojom odporúčaní o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie súbor ôsmich kompetencií, ktoré potrebujú všetci jednotlivci na osobné naplnenie a rozvoj, aktívne občianstvo, sociálne začlenenie a zamestnanosť;
  • V novom programe v oblasti zručností pre Európu sa zdôrazňuje 10 opatrení, ktoré majú občanom EÚ poskytnúť príslušnú odbornú prípravu a podporu a umožniť im získať príslušné zručnosti;
  • Akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý vypracovala Komisia, obsahuje 11 opatrení na lepšie využívanie digitálnych technológií na výučbu, učenie a rozvíjanie digitálnych kompetencií;
  • Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta je partnerstvo viacerých zainteresovaných strán, ktorého cieľom je riešiť nedostatok zručností v oblasti IKT a problém tisícov neobsadených pracovných miest v tejto oblasti.
  • Akčný plán pre podnikanie 2020 je plán na uvoľnenie podnikateľského potenciálu v Európe, ktorého cieľom je odstránenie existujúcich prekážok a dosiahnutie revolučnej zmeny podnikateľskej kultúry v EÚ.
  • ESCO je viacjazyčná európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní. Zavádza sa ňou štandardizovaná terminológia v 25 európskych jazykoch a kategorizujú sa hlavné zručnosti, kompetencie, kvalifikácie a zamestnania, ktoré sú potrebné pre hospodárstvo EÚ a poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy.
  • Panoráma zručností umožňuje pravidelne monitorovať vyvíjajúce sa potreby európskeho hospodárstva a nadobúdanie zručností na vnútroštátnej a európskej úrovni. Poskytuje údaje o trendoch v oblasti zručností na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.