Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Odporúčanie Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie

Kľúčové kompetencie

Európska komisia spolupracuje s členskými štátmi EÚ na podpore a posilnení rozvoja kľúčových kompetencií a základných zručností pre všetkých, od útleho veku a po celý život. Kľúčové kompetencie zahŕňajú poznatky, zručnosti a postoje, ktoré potrebuje každý z nás pre osobné uspokojenie a rozvoj, zamestnateľnosť, spoločenské začlenenie a aktívne občianstvo. 

Prístup sa zakladá na podpore kľúčových kompetencií prostredníctvom: 

  • zabezpečenia vysokokvalitného vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania pre všetkých,
  • poskytovania podpory pedagogickým pracovníkom pri uplatňovaní prístupov v oblasti výučby a učenia sa založených na kompetenciách, 
  • podnecovania rozmanitosti vzdelávacích prístupov a kontextov v rámci celoživotného vzdelávania,
  • preskúmania prístupov k posudzovaniu a overovaniu kľúčových kompetencií.

Podniknuté kroky 

Rada prijala na základe návrhu Komisie odporúčanie o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. V odporúčaní sa uvádza osem kľúčových kompetencií potrebných na osobné naplnenie, zdravý a udržateľný životný štýl, zamestnateľnosť, aktívne občianstvo a sociálne začlenenie: 

• gramotnosť 
• viacjazyčnosť
• matematické vedomosti a vedomosti v oblasti prírodných vied a inžinierstva 
• digitálne kompetencie a kompetencie v oblasti technológií
• zručnosti v oblasti medziľudských vzťahov a schopnosť nadobúdať nové kompetencie 
• aktívne občianstvo 
• podnikateľské myslenie 
• kultúrne povedomie a vyjadrovanie 

Odporúčanie Rady poskytuje tvorcom politiky, poskytovateľom vzdelávania a odbornej prípravy, sociálnym partnerom a samotným študentom spoločný európsky referenčný rámec pre kľúčové kompetencie. Predstavuje zároveň úspešné spôsoby podpory rozvoja kompetencií prostredníctvom inovačných prístupov k vzdelávaniu, metód posudzovania a podpory pedagogických pracovníkov.