Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tarybos rekomendacija dėl kvalifikacijų ir mokymosi užsienyje laikotarpių automatinio tarpusavio pripažinimo skatinimo

Mokymosi patirties užsienyje pripažinimas

Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl aukštojo mokslo diplomų, vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimų ir mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatų automatinio tarpusavio pripažinimo skatinimo. 2018 m. lapkričio mėn. Taryba šią rekomendaciją priėmė.

Tobulesnės abipusio kvalifikacijų pripažinimo ES valstybėse narėse procedūros yra ypač svarbios siekiant iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę

Judumas mokymosi tikslais skatina plėtoti bendrąsias kompetencijas ir patirtį, kurios yra labai svarbios norint aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje ir darbo rinkoje. Tai matyti iš naujausio programos „Erasmus+“ laikotarpio vidurio vertinimo, kuriame informuota apie teigiamą judumo poveikį besimokančių asmenų pasitikėjimui, nepriklausomumui, socialinei integracijai. Jis taip pat turi įtakos formuojantis Europos tapatybės jausmui.

Atsižvelgiant į tai, kad švietimas ir darbo aplinka yra globalizuoti, ypač svarbu, kad besimokantys asmenys galėtų kuo geriau pasinaudoti visomis mokymosi visoje ES galimybėmis. Šių metų pradžioje surengus konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais paaiškėjo, kad ES veikla šioje srityje labai remiama. Respondentai patvirtino, kad pripažinimo procedūros dažnai vyksta per lėtai, sprendimus dėl jų priima atskiros institucijos, procedūros nepakankamai skaidrios ir dėl jų studentai gali patirti papildomų išlaidų.

Įvairiose valstybėse narėse ypač skiriasi padėtis, susijusi su vidurinio ugdymo lygmeniu – tiek vidurinio ugdymo kvalifikacijų, tiek mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatų pripažinimu. Jaunuoliams, norintiems ilgesnį laiką mokytis vidurinėje mokykloje užsienyje arba stoti į aukštąją mokyklą kitoje ES valstybėje narėje, dažnai trūksta informacijos apie jų kvalifikacijos ir kompetencijos pripažinimą ir jie nėra tikri, kad jos bus pripažintos.

Tarybos rekomendacija

Tarybos rekomendacija valstybės narės prisiima politinį įsipareigojimą imtis veiksmų, kad iki 2025 m. būtų įgyvendintas automatinis pripažinimas. Kartu bus imamasi veiksmų, kad būtų sukurtas pasitikėjimas viena kitos švietimo ir mokymo sistemomis ir valstybėms narėms būtų padedama tobulinti pripažinimą siekiant sudaryti palankesnes sąlygas judumui mokymosi tikslais.

Aukštojo mokslo srityje rekomendacijoje remiamasi pažanga, jau padaryta naudojantis kitais forumais, visų pirma Bolonijos procesu ir Lisabonos pripažinimo konvencija, taip pat daugiašaliais ES valstybių narių grupių susitarimais, pavyzdžiui, Beniliukso sprendimu dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų automatinio pripažinimo ir Baltijos šalių susitarimo.

Be to, joje taip pat skatinama plačiau naudotis esamomis priemonėmis, galinčiomis padėti pripažinti kvalifikacijas ir mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatus, pavyzdžiui, „Europass“, Europos kvalifikacijų sandara, Europos kreditų perkėlimo sistema (ECTS), diplomo priedėliu, Europos profesinio mokymo kreditų sistema ir kt.

Vidurinio ugdymo lygmeniu siūloma rekomendacija siekiama tobulinti kvalifikacijų, suteikiančių teisę mokytis aukštojoje mokykloje (įskaitant profesinio rengimo ir mokymo kvalifikacijas), pripažinimo tvarką. Ja taip pat skatinamas šio lygmens mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatų pripažinimas.

Reports