Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Odporúčanie Rady o spoločných hodnotách, inkluzívnom vzdelávaní a európskom rozmere výučby

Ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám – tieto hodnoty sú spoločné pre členské štáty EÚ. Sú základným kameňom našej Únie, ktorá spája krajiny, komunity a ľudí, ako sa uvádza v článku 2 Lisabonskej zmluvy

Pre budovanie a udržanie súdržnej európskej spoločnosti je veľmi dôležité inkluzívne a vysokokvalitné vzdelávanie a odborná príprava na všetkých úrovniach, ako aj európsky rozmer výučby. Štúdium spoločného európskeho kultúrneho dedičstva a rozmanitosti, ako aj dôkladná znalosť histórie a fungovania Európskej únie sú pre každého občana EÚ kľúčové. 

V súlade s riadnym legislatívnym postupom prijala Rada na návrh Komisie odporúčanie Rady o spoločných hodnotách, inkluzívnom vzdelávaní a európskom rozmere výučby. Cieľom odporúčania je podporovať pocit spolupatričnosti, sprostredkovať spoločné hodnoty, praktizovať inkluzívne vzdelávanie vrátane výučby o Európe a jej členských štátoch a tým zvýrazniť pocit príslušnosti ku škole, miestu, krajine a európskej rodine.

Odporúčanie sa takisto snaží posilňovať sociálnu súdržnosť, bojovať proti xenofóbii, radikalizácii, rozdeľujúcemu nacionalizmu a šíreniu falošných správ. Tieto ciele sleduje prostredníctvom:

  • presadzovania spoločných hodnôt na všetkých stupňoch vzdelávania,
  • podpory inkluzívnejšieho vzdelávania,
  • podpory európskeho rozmeru výučby a posilnenia právomocí vnútroštátnych správ v tejto oblasti,
  • ponuky rôznych druhov pomoci pre vyučujúcich a vzdelávacie inštitúcie.

Tieto opatrenia sú v súlade so súčasným úsilím o realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv na úrovni EÚ. K vykonávaniu tohto odporúčania aj naďalej významne prispievajú finančné a iné nástroje EÚ – predovšetkým program Erasmus+ a európske štrukturálne a investičné fondy.