Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Európske vysokoškolské vzdelávanie vo svete

Prečo je medzinárodná spolupráca vo vysokoškolskom vzdelávaní dôležitá? 

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania uznávajú, že je potrebné, aby rozšírili svoje pôsobenie v zahraničí – do širšieho sveta, a aby slúžili svojmu účelu, ktorým je rozvoj potrebných zručností budúcich odborníkov a subjektov s rozhodovacou právomocou. 

EÚ má dlhú históriu spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti vysokoškolského vzdelávania, pričom do medzinárodných akademických sietí sa čoraz viac zapájajú aj partnerské krajiny mimo Európy. EÚ preto musí posilňovať tento medzinárodný rozmer prostredníctvom podpory spolupráce a politických dialógov.

Výhody z toho budú mať všetky strany. Vzhľadom na medzinárodný rozmer politík EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa podporuje dosahovanie cieľov vnútornej politiky EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Spolupráca medzi univerzitami v rámci Únie aj mimo nej pomáha najmä prilákať najtalentovanejších ľudí do oblasti vysokoškolského vzdelávania do EÚ a podporovať partnerské učenie a medzinárodné porovnávanie. Tým sa zase podporuje excelentnosť vo výskume a výučbe.

Medzinárodná spolupráca v tejto oblasti okrem toho podporuje inovácie a tvorbu pracovných miest v EÚ tým, že umožňuje mobilitu zručností medzi jednotlivými krajinami. Štúdium alebo výučba v zahraničí sa vo všeobecnosti uznáva ako podpora zamestnateľnosti konkrétnych ľudí. Táto mobilita podnecuje budúce generácie k tomu, aby nedovolili, aby hranice štátov obmedzovali ich ambície – aby mysleli aj na možnosti uplatnenia v zahraničí.

Okrem toho je medzinárodná spolupráca v oblasti vysokoškolského vzdelávania účinným nástrojom na posilnenie úsilia EÚ v oblasti verejnej diplomacie na celom svete. Podnecuje podporu politík EÚ za hranicami Únie, najmä v oblasti rozširovania a susedstva, medzinárodného rozvoja, migrácie a medzikultúrneho dialógu. Pomáha rozvíjať a udržiavať trvalé medziľudské kontakty medzi akademickými pracovníkmi a absolventmi, ktorí sa usilujú riešiť spoločné výzvy. 

V prípade partnerských krajín na celom svete je podpora spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania kľúčová pre posilnenie získavania a rozvoja zručností v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja, ktoré stanovila OSN (najmä s cieľom č. 4): Kvalitné vzdelanie Mnohé projekty spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania rozvíjajú zručnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie skutočného pokroku aj pri plnení ďalších cieľov; napríklad pri zlepšovaní energetickej efektívnosti, ochrane morského prostredia a zaisťovaní potravinovej bezpečnosti.

V roku 2014 získali všetky krajiny na celom svete prístup k programu Erasmus+, ktorý je v súčasnosti podstatnou súčasťou regionálnej spolupráce EÚ na celom svete, s cieľom prispieť k zníženiu chudoby a podporiť inkluzívny rast. 

Program Erasmus+ podporuje modernizáciu učebných osnov, pomáha zlepšovať kvalitu výučby a vzdelávania, podporuje transparentnejšie riadenie vzdelávania a spoluprácu vo verejnom a súkromnom sektore v tejto oblasti. 

Prečítajte si viac o úlohe programu Erasmus+ v medzinárodnej spolupráci prostredníctvom regionálnych informačných prehľadov týkajúcich sa tohto hlavného vzdelávacieho programu EÚ.