Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Európske vysokoškolské vzdelávanie vo svete

Prečo je medzinárodná spolupráca vo vysokoškolskom vzdelávaní dôležitá? 

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania uznávajú, že je potrebné, aby rozšírili svoje pôsobenie v zahraničí – do širšieho sveta, a aby slúžili svojmu účelu, ktorým je rozvoj potrebných zručností budúcich odborníkov a subjektov s rozhodovacou právomocou. 

EÚ má dlhú históriu spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti vysokoškolského vzdelávania, pričom do medzinárodných akademických sietí sa čoraz viac zapájajú aj partnerské krajiny mimo Európy. EÚ preto musí posilňovať tento medzinárodný rozmer prostredníctvom podpory spolupráce a politických dialógov.

Výhody z toho budú mať všetky strany. Vzhľadom na medzinárodný rozmer politík EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa podporuje dosahovanie cieľov vnútornej politiky EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Spolupráca medzi univerzitami v rámci Únie aj mimo nej pomáha najmä prilákať najtalentovanejších ľudí do oblasti vysokoškolského vzdelávania do EÚ a podporovať partnerské učenie a medzinárodné porovnávanie. Tým sa zase podporuje excelentnosť vo výskume a výučbe.

Medzinárodná spolupráca v tejto oblasti okrem toho podporuje inovácie a tvorbu pracovných miest v EÚ tým, že umožňuje mobilitu zručností medzi jednotlivými krajinami. Štúdium alebo výučba v zahraničí sa vo všeobecnosti uznáva ako podpora zamestnateľnosti konkrétnych ľudí. Táto mobilita podnecuje budúce generácie k tomu, aby nedovolili, aby hranice štátov obmedzovali ich ambície – aby mysleli aj na možnosti uplatnenia v zahraničí.

Okrem toho je medzinárodná spolupráca v oblasti vysokoškolského vzdelávania účinným nástrojom na posilnenie úsilia EÚ v oblasti verejnej diplomacie na celom svete. Podnecuje podporu politík EÚ za hranicami Únie, najmä v oblasti rozširovania a susedstva, medzinárodného rozvoja, migrácie a medzikultúrneho dialógu. Pomáha rozvíjať a udržiavať trvalé medziľudské kontakty medzi akademickými pracovníkmi a absolventmi, ktorí sa usilujú riešiť spoločné výzvy. 

V prípade partnerských krajín na celom svete je podpora spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania kľúčová pre posilnenie získavania a rozvoja zručností v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja, ktoré stanovila OSN (najmä s cieľom č. 4): Kvalitné vzdelanie Mnohé projekty spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania rozvíjajú zručnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie skutočného pokroku aj pri plnení ďalších cieľov; napríklad pri zlepšovaní energetickej efektívnosti, ochrane morského prostredia a zaisťovaní potravinovej bezpečnosti.

V roku 2014 získali všetky krajiny na celom svete prístup k programu Erasmus+, ktorý je v súčasnosti podstatnou súčasťou regionálnej spolupráce EÚ na celom svete, s cieľom prispieť k zníženiu chudoby a podporiť inkluzívny rast. 

Program Erasmus+ podporuje modernizáciu učebných osnov, pomáha zlepšovať kvalitu výučby a vzdelávania, podporuje transparentnejšie riadenie vzdelávania a spoluprácu vo verejnom a súkromnom sektore v tejto oblasti. 

Prečítajte si viac o úlohe programu Erasmus+ v medzinárodnej spolupráci prostredníctvom regionálnych informačných prehľadov týkajúcich sa tohto hlavného vzdelávacieho programu EÚ.