Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Rådets henstilling om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder i udlandet

Anerkendelse af læring i udlandet

Kommissionen har offentliggjort et forslag til Rådets henstilling om at fremme automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for videregående uddannelser og ungdomsuddannelser og af studieperioder i udlandet. Rådet vedtog henstillingen i november 2018.

Forbedring af procedurerne for gensidig anerkendelse af kvalifikationer i EU er afgørende for oprettelsen af et europæisk uddannelsesområde inden 2025. 

Læringsmobilitet er godt for udviklingen af nøglekompetencer og giver erfaringer, som deltagerne har stor gavn af som aktive deltagere i samfundslivet og på arbejdsmarkedet. Det fremgik også af den nylige midtvejsevaluering af Erasmus+-programmet, som viser, at udlandsophold har en positiv indvirkning på de lærendes selvtillid, uafhængighed, sociale integration og følelse af europæisk identitet.

I et globaliseret uddannelses- og arbejdsmiljø er det absolut nødvendigt, at de studerende kan udnytte alle læringsmuligheder i hele EU optimalt. Høringer af interessenterne sidste år viste stor tilslutning til EU's indsats på dette område. De adspurgte bekræftede, at anerkendelsesprocedurerne ofte er langsomme, overlades til de enkelte institutioner, ikke er gennemsigtige nok og kan medføre ekstra udgifter for de studerende.

Især på det sekundære uddannelsestrin gælder det, at anerkendelsen af gymnasiale kvalifikationer og studieperioder i udlandet varierer meget fra det ene land til det andet. Unge, som ønsker at studere i en længere periode i udlandet i løbet af deres sekundære uddannelse eller få adgang til videregående uddannelse i et andet EU-land, savner ofte information og sikkerhed for anerkendelse af deres kvalifikationer og kompetencer.

Rådets henstilling

I Rådets henstilling opfordres EU-landene til at forpligte sig politisk til at gøre en indsats for at indføre automatisk anerkendelse inden 2025. Denne henstilling vil blive fulgt op af tiltag, som skal opbygge EU-landenes tillid til hinandens uddannelsessystemer og understøtte dem i at forbedre anerkendelsen for at fremme læringsmobiliteten.

Hvad angår de videregående uddannelser, bygger henstillingen videre på de fremskridt, der er gjort i andre fora, især Bolognaprocessen og Lissabonkonventionen om anerkendelse af videregående uddannelser, samt gennem multilaterale aftaler mellem grupper af EU-lande, f.eks. Beneluxafgørelsen om automatisk anerkendelse af eksamensbeviser for videregående og de baltiske landes aftale.

Henstillingen lægger desuden op til i højere grad at bruge de eksisterende redskaber, som kan støtte anerkendelsen af kvalifikationer og studieperioder i udlandet. Det drejer sig blandt andet om Europass, den europæiske referenceramme for kvalifikationer, det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (ECTS) og det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse./node/1524

På gymnasialt niveau skal forslaget til henstilling forbedre anerkendelsesprocedurerne for kvalifikationer, der giver adgang til videregående uddannelser, herunder erhvervsuddannelsesmæssige kvalifikationer. Henstillingen vil også fremme anerkendelsen af studieperioder i udlandet på dette niveau.