Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Neuvoston suositus tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä

Ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustaminen

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen neuvoston suositukseksi korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä. Neuvosto hyväksyi suosituksen marraskuussa 2018.

Tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen EU-maissa edistää ratkaisevasti eurooppalaisen koulutusalueen perustamista vuoteen 2025 mennessä. 

Oppimiseen liittyvä liikkuvuus edistää niiden avaintaitojen kehittämistä ja kokemusten kartuttamista, jotka ovat tärkeitä aktiivisessa yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja työmarkkinoilla. Tämä kävi ilmi äskettäisessä Erasmus+ -ohjelman väliarvioinnissa, jonka mukaan oppimiseen liittyvä liikkuvuus vaikuttaa myönteisesti opiskelijoiden itseluottamukseen, itsenäisyyteen, yhteiskuntaan integroitumiseen ja eurooppalaisen identiteetin kehittymiseen.

Koulutuksen ja työnteon kansainvälistymisen vuoksi on tärkeää, että opiskelijat voivat hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia oppimismahdollisuuksia eri puolilla EU:ta. Aiemmin tänä vuonna tehdyssä sidosryhmien kuulemisessa vastaajat antoivat vankkumattoman tukensa EU:n toimille. Vastaajat vahvistivat, että tunnustamismenettelyt ovat usein hitaita ja yksittäisten laitosten harkintavallassa ja saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia. Ne eivät myöskään ole riittävän läpinäkyviä.

Erityisesti toisen asteen koulutuksessa on suuria maiden välisiä eroja sekä toisen asteen tutkintojen että ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustamisessa. Nuorilla, jotka haluavat opiskella pidemmän aikaa ulkomailla toisen asteen koulutuksen aikana tai suorittaa korkeakouluopintoja toisessa EU-maassa, ei useinkaan ole tietoa tai varmuutta siitä, voidaanko heidän tutkintonsa ja osaamisensa tunnustaa.

Neuvoston suositus

Neuvoston suosituksen myötä EU-maat sitoutuvat siihen, että automaattinen tunnustaminen otetaan asteittain käyttöön vuoteen 2025 mennessä. Poliittisen sitoutumisen lisäksi tarvitaan toimia, joilla rakennetaan luottamusta muiden maiden koulutusjärjestelmiä kohtaan sekä tuetaan EU-maita parantamaan tutkintojen ja opintojaksojen tunnustamista oppimiseen liittyvän liikkuvuuden helpottamiseksi.

Korkea-asteen koulutuksen osalta suositus perustuu muissa yhteyksissä jo saavutettuun edistykseen. Huomattavimpia edistysaskelia ovat olleet Bolognan prosessi ja Lissabonin yleissopimus sekä joidenkin EU-maiden monenväliset sopimukset, kuten Benelux-maiden päätös korkeakoulututkintojen automaattisesta tunnustamisesta ja Baltian maiden sopimus.

Lisäksi suosituksella edistetään tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustamista tukevien, jo olemassa olevien välineiden käyttöä. Tällaisia välineitä ovat muun muassa Europass, eurooppalainen tutkintojen viitekehys, eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä (ECTS), korkeakoulututkintotodistuksen liite ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä.

Ehdotetulla suosituksella pyritään parantamaan korkea-asteen koulutukseen oikeuttavien toisen asteen tutkintojen (ammatillisen koulutuksen tutkinnot mukaan lukien) tunnustamisprosessia. Sillä edistetään myös ulkomailla suoritettujen toisen asteen opintojaksojen tunnustamista.