Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Dodatok k diplomu

Čo je to dodatok k diplomu?

Dodatok k diplomu poskytujú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania podľa noriem schválených Komisiou, Radou Európy a Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Dodatok k diplomu je zároveň súčasťou nástrojov rámca transparentnosti Europass

Tento dodatok je pomôckou na podporu uznávania akademických kvalifikácií. Ide o dôležitý nástroj európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania určený pre absolventov s cieľom zabezpečiť, aby ich tituly boli uznané inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, verejnými orgánmi a zamestnávateľmi v ich domovských krajinách aj v zahraničí. Nepredstavuje však životopis ani nie je náhradou za pôvodnú kvalifikáciu.

Dodatok k diplomu má osem oddielov a sú v ňom informácie týkajúce sa: 

  • držiteľa kvalifikácie,
  • typu kvalifikácie a inštitúcie, ktorá kvalifikáciu udelila,
  • dosiahnutej úrovne kvalifikácie,
  • obsahu kurzu a dosiahnutých výsledkov,
  • funkcii kvalifikácie,
  • certifikácie dodatku,
  • príslušného národného systému vysokoškolského vzdelania (poskytnuté národnými informačnými centrami pre akademické uznávanie – NARIC),
  • a iné relevantné informácie.

Absolventi vo všetkých krajinách zapojených do bolonského procesu majú automaticky právo na dodatok k diplomu vystavený bezplatne a v jednom z hlavných európskych jazykov. 

Aké sú výhody? 

Na základe dodatku k diplomu sú kvalifikácie a študijné programy študentov v jednotlivých krajinách Európy jednoduchšie porovnateľné. Dodatok k diplomu obsahuje podrobný opis ukončeného štúdia a je indikátorom kompetencií potrebných na ukončenie kurzu. 

Môže zároveň uľahčiť svojim držiteľom hľadanie zamestnania a ďalších študijných príležitostí v zahraničí tým, že podporí uznávanie akademických kvalifikácií tak inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ako aj zamestnávateľmi v medzinárodnom meradle.

Pokiaľ ide o prínos pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ponúka väčšie uznávanie akademických kvalifikácií, ktoré tieto inštitúcie poskytujú. Zlepšuje viditeľnosť príslušných inštitúcií, a to tak vo vzťahu k iným inštitúciám vysokoškolského vzdelávania, ako aj vo vzťahu k zamestnávateľom. Dodatok k diplomu takisto pomáha chrániť inštitucionálnu autonómiu vysokých škôl tým, že poskytuje spoločný rámec na uznávanie akademických kvalifikácií a pomáha znižovať administratívnu záťaž, ktorej mnohé inštitúcie čelia.