Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Zalecenie Rady w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania kwalifikacji oraz efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą

Uznawanie nauki za granicą

Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów szkół wyższych i świadectw ukończenia szkół średnich oraz efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą. W listopadzie 2018 r. zalecenie zostało przyjęte przez Radę.

Poprawa procedur wzajemnego uznawania kwalifikacji w krajach UE jest podstawą utworzenia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji

Mobilność edukacyjna sprzyja rozwijaniu kluczowych kompetencji i nabywaniu doświadczeń istotnych dla aktywnego udziału w społeczeństwie i rynku pracy. Potwierdza to niedawna ocena śródokresowa programu Erasmus+, z której wynika pozytywny wpływ mobilności na pewność siebie i niezależność osób uczących się, na ich integrację społeczną i stworzenie poczucia tożsamości europejskiej.

W kontekście zglobalizowanego środowiska kształcenia i zatrudnienia konieczne jest, by osoby uczące się mogły jak najlepiej wykorzystywać wszystkie możliwości uczenia się w całej UE. Z przeprowadzonych w tym roku konsultacji z zainteresowanymi stronami wynika, że działania UE w tym obszarze cieszą się dużym poparciem. Respondenci potwierdzili, że procedury uznawania są często długie, pozostawione w gestii poszczególnych instytucji, nie są wystarczająco przejrzyste i mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla uczniów i studentów.

Szczególnie na poziomie kształcenia średniego uznawanie zarówno kwalifikacji uzyskanych na poziomie szkoły średniej II stopnia, jak i wyników uzyskanych w trakcie nauki za granicą, różni się znacznie w zależności od kraju. Młodym ludziom, którzy chcą uczyć się przez dłuższy czas za granicą w szkole średniej lub uzyskać dostęp do szkolnictwa wyższego w innym kraju UE, często brakuje informacji i pewności co do uznawania ich kwalifikacji i kompetencji.

Zalecenie Rady

W zaleceniu Rady kraje UE zobowiązały się do wprowadzenia automatycznego uznawania do 2025 r. Oprócz tego kraje podejmą działania na rzecz zwiększenia wzajemnego zaufania do swoich systemów kształcenia i otrzymają wsparcie w poprawieniu procesu uznawania w celu ułatwienia mobilności edukacyjnej.

W obszarze szkolnictwa wyższego zalecenie opiera się na postępach poczynionych już na innych forach, w szczególności na procesie bolońskim i lizbońskiej konwencji o uznawaniu kwalifikacji, jak również na wielostronnych porozumieniach między grupami krajów UE, takich jak decyzja państw Beneluksu dotycząca automatycznego uznawania kwalifikacji uzyskanych w ramach szkolnictwa wyższego oraz porozumienie krajów bałtyckich.

W zaleceniu zachęca się również do stosowania istniejących narzędzi, które mogą wspierać uznawanie kwalifikacji i wyników uzyskanych w trakcie nauki za granicą, takich jak Europass, europejskie ramy kwalifikacji, europejski system transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym (ECTS), suplement do dyplomu lub europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Na poziomie kształcenia średniego II stopnia proponowane zalecenie ma na celu usprawnienie procesów uznawania kwalifikacji dających dostęp do kształcenia wyższego, w tym także kwalifikacji zdobytych w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Będzie ono również propagować uznawanie efektów uczenia się osiągniętych podczas nauki za granicą na tym poziomie.

Reports