Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Szczeble szkolnictwa

Systemy kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich Unii Europejskiej klasyfikowane są według wspólnych szczebli szkolnictwa. Sprawdź, jakie działania podejmuje UE, aby zbudować europejski obszar edukacji na każdym szczeblu i dla każdego rodzaju edukacji.

Slide

Zapoznaj się z inicjatywami UE według szczebla edukacji

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem oznacza dowolnego rodzaju uregulowania zapewniające kształcenie i opiekę dzieciom od urodzenia do osiągnięcia wieku obowiązku szkolnego.

Edukacja szkolna

UE wspólnie z państwami członkowskimi wspiera rozwój krajowych systemów edukacji szkolnej wysokiej jakości i promuje współpracę w kwestiach budzących powszechne zainteresowanie.

Szkolnictwo wyższe

UE współpracuje z instytucjami szkolnictwa wyższego i państwami członkowskimi, aby przyspieszyć transformację otwartego i sprzyjającego włączeniu społecznemu systemu szkolnictwa wyższego w Europie.

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Kształcenie i szkolenie zawodowe przygotowuje ludzi do pracy i pozwala im rozwinąć umiejętności, dzięki którym będą mogli zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia i odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy.

Edukacja dorosłych

Kształcenie dorosłych obejmuje szerokie spektrum działań związanych z procesem uczenia się formalnego i nieformalnego – zarówno o charakterze ogólnym, jak i zawodowym – podejmowanych przez osoby dorosłe po ukończeniu etapu kształcenia i szkolenia wstępnego.