Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Ramy strategiczne

Ramy strategiczne europejskiego obszaru edukacji wspierają współpracę między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a najważniejszymi zainteresowanymi podmiotami oraz umożliwiają monitorowanie postępów w realizacji ich wspólnej wizji.

Czym są ramy strategiczne?

Ramy strategiczne europejskiego obszaru edukacji powstały, aby usystematyzować współpracę między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a najważniejszymi zainteresowanymi podmiotami, co ma pozwolić na realizację ich wspólnej wizji.

Najważniejsze cele:

 • zacieśnienie współpracy politycznej oraz dotarcie do zainteresowanych podmiotów i zachęcanie ich do udziału w inicjatywie
 • poprawa synergii z innymi inicjatywami, m.in. z europejską przestrzenią badawczą i procesem bolońskim
 • określenie celów i wskaźników, które umożliwiają ukierunkowanie prac i monitorowanie postępów w urzeczywistnianiu europejskiego obszaru edukacji
 • wsparcie w uwzględnianiu aspektów kształcenia i szkolenia w europejskim semestrze

Co chcemy osiągnąć wspólnie?

Warunkiem pełnego urzeczywistnienia europejskiego obszaru edukacji jest osiągnięcie następujących siedmiu celów:

do 2025 r.

 • co najmniej 60 proc. niedawnych absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego powinno skorzystać z uczenia się w miejscu pracy w trakcie kształcenia i szkolenia zawodowego
 • co najmniej 47 proc. osób dorosłych w wieku 25–64 lat powinno w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczyć w uczeniu się

do 2030 r.

 • odsetek piętnastolatków z niskimi wynikami w zakresie umiejętności czytania, matematyki i nauk przyrodniczych powinien być niższy niż 15 proc.
 • odsetek ósmoklasistów z niskimi wynikami w zakresie kompetencji komputerowych i informacyjnych powinien być niższy niż 15 proc.
 • co najmniej 96 proc. dzieci w przedziale wiekowym od 3 lat do wieku obowiązku szkolnego powinno uczestniczyć we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem
 • odsetek uczniów wcześniej kończących kształcenie i szkolenie powinien być niższy niż 9 proc.
 • co najmniej 45 proc. osób w wieku 25–34 lat powinno mieć wykształcenie wyższe

Więcej informacji można znaleźć w rezolucji Rady w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia

W jaki sposób odbywa się współpraca?

Do 2025 r. w ramach strategicznych utrzymane zostaną wszystkie bieżące metody partnerskiego uczenia się między państwami członkowskimi a zainteresowanymi podmiotami. Należą do nich:

 • grupy robocze złożone z ekspertów wyznaczonych przez państwa członkowskie i najważniejsze zainteresowane podmioty
 • partnerskie uczenie się – organizowane przez państwa członkowskie wydarzenia, których celem jest prezentacja najlepszych praktyk w danym kraju lub analiza konkretnego zagadnienia we współpracy z innymi krajami
 • wzajemne oceny, w których uczestniczy grupa państw członkowskich zapewniająca wsparcie innemu państwu w zakresie konkretnego zagadnienia
 • wzajemne doradztwo, w ramach którego mała grupa doświadczonych ekspertów z administracji krajowych doradza w opracowywaniu lub wdrażaniu polityki w odpowiedzi na konkretny problem w danym kraju

Więcej informacji o grupach roboczych

Monitor Kształcenia i Szkolenia

Monitor Kształcenia i Szkolenia zawiera informacje o postępach w realizacji celów i wskaźników związanych z europejskim obszarem edukacji.

Więcej informacji na temat Monitora Kształcenia i Szkolenia

Europejski semestr

Analiza zawarta w Monitorze Kształcenia i Szkolenia stanowi wkład w ocenę postępów społeczno-gospodarczych państw członkowskich w ramach europejskiego semestru.

Więcej informacji na temat europejskiego semestru

Europejski Szczyt Edukacji

Europejski Szczyt Edukacji to również forum współpracy i wymiany najlepszych praktyk w zakresie polityki kształcenia i szkolenia dla państw członkowskich i zainteresowanych podmiotów.

Więcej informacji na temat Europejskiego Szczytu Edukacji