Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

O europejskim obszarze edukacji

Europejski obszar edukacji służy promowaniu współpracy między krajami UE na rzecz budowania bardziej odpornych i włączających systemów kształcenia i szkolenia.

Poznaj europejski obszar edukacji

Slide

Dostęp do kształcenia i szkolenia wysokiej jakości

Chcemy, aby do 2025 r. wszyscy w Unii mieli dostęp do kształcenia i szkolenia wysokiej jakości. Zobacz, jak budujemy europejski obszar edukacji.

Więcej informacji o europejskim obszarze edukacji

Ramy strategiczne europejskiego obszaru edukacji

Ramy strategiczne zapewniają strukturę dla współpracy między krajami UE a głównymi zainteresowanymi stronami. Współpraca ta ma służyć urzeczywistnieniu ich wspólnej wizji.

Monitor Kształcenia i Szkolenia

Monitor Kształcenia i Szkolenia to ważna publikacja Komisji poświęcona kształceniu i szkoleniu w Unii Europejskiej. Jest on wydawany co roku.

Europejski semestr

W ramach europejskiego semestru Komisja przeprowadza analizę sytuacji w poszczególnych krajach w różnych obszarach polityki. Są to obszary, które przyczyniają się do osiągnięcia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.