Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europejski obszar edukacji

Usuwanie barier w uczeniu się i poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia dla wszystkich

Slide

Poznaj europejski obszar edukacji

Główne kwestie

Działania UE na rzecz utworzenia europejskiego obszaru edukacji według głównych kwestii

Szczeble szkolnictwa

Unijne inicjatywy w zakresie kształcenia i szkolenia przyczyniające się do utworzenia europejskiego obszaru edukacji według szczebli szkolnictwa

Europejski obszar edukacji

W ramach inicjatywy na rzecz europejskiego obszaru edukacji organizuje się współpracę między państwami członkowskimi a zainteresowanymi stronami w celu budowania bardziej odpornych i sprzyjających włączeniu społecznemu krajowych systemów edukacji.