Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europees studiepuntensysteem (ECTS)

Wat is het Europees studiepuntensysteem ECTS? 

Het Europees systeem voor het overdragen en verzamelen van studiepunten (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) is een instrument van de Europese ruimte voor hoger onderwijs om studies en opleidingen transparanter te maken. Het helpt studenten om in het buitenland te gaan studeren en hun buitenlandse studieresultaten en studieperiodes in eigen land erkend te krijgen. 

Dankzij het ECTS tellen studiepunten die aan een bepaalde instelling voor hoger onderwijs zijn behaald, ook mee voor de studie aan een andere instelling. ECTS-studiepunten vertegenwoordigen een bepaalde hoeveelheid leerstof die met een bepaald minimumresultaat is verwerkt. 

Het ECTS-systeem maakt studieprogramma’s flexibeler voor studenten. Het maakt het ook makkelijker om programma’s voor hoger onderwijs te plannen, te organiseren en te evalueren. Het is een essentieel instrument in het Bolognaproces, dat het makkelijker moet maken nationale onderwijsstelsels internationaal met elkaar te vergelijken. Het ECTS maakt bovendien andere documenten, zoals het diplomasupplement duidelijker en makkelijker toepasbaar in verschillende landen. 

De meeste landen in de Europese ruimte voor hoger onderwijs en steeds meer landen daarbuiten hanteren het ECTS ook als nationaal studiepuntensysteem. 

Waarom is het ECTS nodig?

Verschillen tussen nationale stelsels voor hoger onderwijs kunnen leiden tot problemen in verband met de erkenning van studieresultaten en studieperiodes in het buitenland. Die problemen kunnen ten dele worden opgelost door duidelijker te maken wat de beoogde resultaten en bijbehorende werkbelasting van een studie zijn. 

Het ECTS maakt het ook mogelijk verschillende vormen van leren, bijvoorbeeld studeren aan de universiteit en werkplekleren, te combineren binnen hetzelfde studieprogramma of in het kader van "een leven lang leren".

Hoe werkt het?

Elk studiejaar (of stagejaar) staat voor 60 studiepunten (“ECTS-credits”). Binnen een regulier universitair jaar worden die studiepunten gewoonlijk verdeeld over diverse kleinere modules. Een diploma van het korte type staat gewoonlijk voor 90 tot 120 studiepunten. Voor een bachelor zijn 180 of 240 studiepunten nodig.

Een master staat voor 90 of 120 studiepunten. Het gebruik van het ECTS op doctoraats- of PhD-niveau varieert. 

Het ECTS maakt het voor studenten makkelijker op over te stappen tussen instellingen voor hoger onderwijs. Studiegidsen, leerovereenkomsten en officiële verklaringen helpen hen om de studiepunten die zij in het buitenland hebben verzameld, in eigen land erkend te krijgen. In de ECTS Users' Guide staat precies wat het systeem inhoudt en hoe het moet worden toegepast.