Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Strategisch kader

Het strategisch kader voor de Europese Onderwijsruimte bevordert de samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie en belanghebbenden en maakt het mogelijk de vooruitgang bij de verwezenlijking van hun gezamenlijke visie te monitoren.

Wat is het strategisch kader?

Het strategisch kader voor de Europese Onderwijsruimte is opgezet om de samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) en de belangrijkste belanghebbenden te structureren om hun gezamenlijke visie te verwezenlijken.

Het kader doet dit door

 • de middelen voor beleidssamenwerking te versterken en de belanghebbenden bij het initiatief te betrekken
 • de synergieën met andere relevante initiatieven, waaronder de Europese Onderzoeksruimte en het Bolognaproces, te versterken
 • streefdoelen en indicatoren vast te stellen om de werkzaamheden te sturen en de vooruitgang bij de verwezenlijking van de Europese Onderwijsruimte te monitoren
 • de integratie van onderwijs en opleiding in het proces van het Europees semester te bevorderen

Wat willen we samen bereiken?

Om de Europese onderwijsruimte volledig tot stand te brengen, moeten de volgende zeven doelstellingen worden gehaald.

Tegen 2025

 • moeten ten minste 60% van de recent afgestudeerden van beroepsonderwijs en -opleiding tijdens hun opleiding de kans krijgen om te leren op de werkplek
 • moeten ten minste 47% van de volwassenen in de leeftijdscategorie 25-64 jaar in de laatste 12 maanden aan leeractiviteiten hebben deelgenomen

Tegen 2030

 • moet het percentage 15-jarigen die zwak presteren voor lezen, rekenen en exacte vakken minder dan 15% bedragen
 • moet het percentage leerlingen in het tweede jaar van het secundair/voortgezet onderwijs met ontoereikende beheersing van digitale vaardigheden minder dan 15% bedragen
 • moet ten minste 96% van de kinderen tussen 3 jaar en de beginleeftijd voor verplicht basisonderwijs deelnemen aan voorschoolse en vroegschoolse educatie en opvang
 • mag minder dan 9% van de leerlingen onderwijs en opleiding voortijdig verlaten
 • moet ten minste 45% van de 25- tot 34-jarigen een diploma hoger onderwijs hebben

Voor meer informatie, zie de Resolutie van de Raad betreffende een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding

Hoe wordt er samengewerkt?

Tot 2025 blijft het strategisch kader alle bestaande methoden voor intercollegiaal leren tussen de lidstaten en belanghebbenden hanteren. Het gaat hierbij onder meer om:

 • werkgroepen, bestaande uit door de lidstaten en belanghebbenden aangewezen deskundigen
 • Peer Learning Activities, georganiseerd door een lidstaat om aandacht te vestigen op bestaande beste werkwijzen op nationaal niveau of om samen met andere lidstaten een specifieke kwestie te verkennen
 • collegiale toetsingen door een groep lidstaten die een andere lidstaat helpen bij de aanpak van een specifiek nationaal probleem
 • collegiaal advies, waarbij ervaren ambtenaren van een klein aantal nationale overheden advies geven over het opstellen of uitvoeren van beleid om een specifiek nationaal probleem aan te pakken

Kom meer te weten over de werkgroepen

De Onderwijs- en opleidingsmonitor

Naast deze samenwerkingskanalen brengt de Onderwijs- en opleidingsmonitor verslag uit over de vooruitgang die is geboekt bij de verwezenlijking van de doelstellingen en indicatoren met betrekking tot de totstandbrenging van de Europese Onderwijsruimte.

Lees meer over de Onderwijs- en opleidingsmonitor

Europees semester

De analyse in de Onderwijs- en opleidingsmonitor levert input voor de evaluatie van de bredere sociaal-economische vooruitgang van de lidstaten via het Europees semester.

Meer informatie over het Europees semester

De Europese onderwijstop

De Europese onderwijstop fungeert ook als forum voor de lidstaten en belanghebbenden om samen te werken en beste praktijken op het gebied van onderwijs- en opleidingsbeleid uit te wisselen.

Kom meer te weten over de Europese onderwijstop