Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Onderwijsniveaus

Lidstaten van de Europese Unie organiseren hun onderwijs- en opleidingsstelsels volgens gemeenschappelijke niveaus. Ontdek wat de EU doet om de EEA tot stand te brengen voor elk onderwijsniveau en -type.

Slide

Verken de EU-initiatieven per onderwijsniveau

Opvang en onderwijs voor jonge kinderen

Onder opvang en onderwijs voor jonge kinderen verstaan we iedere gereguleerde vorm van onderwijs en opvang, van de geboorte tot de leerplichtige leeftijd.

Schoolonderwijs

De EU werkt samen met de lidstaten om de ontwikkeling van hoogwaardige nationale schoolonderwijsstelsels te ondersteunen en samenwerking rond kwesties van gedeeld belang te bevorderen.

Hoger onderwijs

De EU werkt samen met instellingen voor hoger onderwijs en lidstaten om de transformatie van een open en inclusief Europees hogeronderwijsstelsel te versnellen.

Beroepsonderwijs en -opleiding

Beroepsonderwijs en -opleiding bereidt mensen voor op werk en ontwikkelt de vaardigheden van de burgers zodat zij inzetbaar blijven en aan de behoeften van de economie beantwoorden.

Volwasseneneducatie

Met volwasseneneducatie bedoelen we het hele scala van formeel en informeel leren — zowel voor algemene als voor beroepsdoeleinden — door volwassenen na het verlaten van het initieel onderwijs of de initiële opleiding.