Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas. 10 veiksmas

Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl skaitmeninių įgūdžių ugdymo švietimo ir mokymo srityje gerinimo

Dėl technologinės pažangos skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų poreikis visais ekonomikos ir visuomenės lygmenimis išaugo eksponentiškai. Vis dėlto skaitmeninių įgūdžių lygis tebėra nepakankamas.

Plataus užmojo tiksluose, nustatytuose dokumente „2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis“ ir Tarybos rezoliucijoje dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos, daugiausia dėmesio skiriama įvairių piliečių grupių (pavyzdžiui, dirbančių specialistų, suaugusiųjų ar jaunimo) skaitmeninių įgūdžių lygiui.

Šiuose dokumentuose akcentuojamas poreikis stiprinti švietimo ir mokymo sistemų pastangas, kad kuo daugiau mokinių kuo anksčiau įgytų skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų. 

Tikslai 

Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms kyla bendrų klausimų, susijusių su jų gyventojų skaitmeninių įgūdžių lygiu ir jų švietimo ir mokymo sistemų pajėgumu padėti besimokantiesiems ugdyti skaitmeninius gebėjimus, kurių jiems reikia, kad galėtų gyventi, dirbti ir mokytis.

Skaitmeninių įgūdžių ugdymo gerinimas

Europos Komisija, siekdama suteikti europiečiams galimybę ugdyti pagrindinius, vidutinio ir aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius pasitelkiant švietimą ir mokymą, parengs pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl skaitmeninių įgūdžių ugdymo švietimo ir mokymo srityje gerinimo. 

Iniciatyvoje bus išdėstyti veiksmai, kurių reikia imtis siekiant skatinti skaitmeninių gebėjimų ugdymą nuo ankstyvo amžiaus ir visais švietimo bei mokymo etapais. Tai apims ES priemonių naudojimą investicijoms į mokytojų profesinį tobulinimąsi,

Rekomendacijoje taip pat bus skatinama keistis geriausios patirties pavyzdžiais mokymo metodų srityje, be kita ko, skiriant dėmesį kokybiškai informatikai visais švietimo lygmenimis, skatinant dialogą su pilietine visuomene ir pramonės atstovais dėl gerosios patirties plėtojimo, taip pat tenkinant naujus bei atsirandančius įgūdžių poreikius.

Pagrindinė veikla

 • Jungtinio tyrimų centro (JRC) ataskaita „Reviewing Computational Thinking in Compulsory Education“ („Informatinio mąstymo privalomojo švietimo srityje peržiūra“) (paskelbta 2022 m. kovo mėn.)
 • „Eurydice“ tyrimas „Informatics in School Education“ („Informatika mokykliniame ugdyme“) (2022 m. rugsėjo mėn.)
 • Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl skaitmeninių įgūdžių ugdymo švietimo ir mokymo srityje gerinimo (2023 m. 1 ketvirtis)

Numatomi rezultatai

 • Pasiūlyti nuoseklaus skaitmeninių įgūdžių ugdymo švietimo ir mokymo srityje būdus;
 • sukurti informatikos, kaip mokomojo dalyko (įskaitant principus, koncepcijas ir praktiką mokant ir mokantis) gaires;
 • pasiekti susitarimą dėl nuoseklios vizijos ir bendros terminologijos, susijusios su informatikos dėstymu visiems Europos studentams;
 • prisidėti prie Skaitmeninės politikos kelrodžio ir Europos švietimo erdvės skaitmeninių įgūdžių tikslų įgyvendinimo – užtikrinti teigiamą poveikį Europos piliečių skaitmeninių įgūdžių lygiui, taip pat kad daugiau abiejų lyčių studentų ir besimokančiųjų svarstytų galimybę siekti karjeros informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriuje.

Tvarkaraštis

 • Nuo 2021 m. spalio mėn. iki 2022 m. kovo mėn. – atnaujinama JRC ataskaita dėl informatinio mąstymo
 • 2022 m. kovo–rugsėjo mėn. – tikslinės konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais
 • 2022 m. rugsėjo mėn. – paskelbiama „Eurydice“ ataskaita dėl informatikos mokykliniame ugdyme
 • 2023 m. sausio–kovo mėn. – pateikiamas pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl skaitmeninių įgūdžių ugdymo gerinimo 

Finansavimas

Šis veiksmas finansuojamas ES programos „Erasmus+“ lėšomis.

Susisiekite

Jei norite apie šį veiksmą sužinoti daugiau, susisiekite su mumis e. paštu EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekite paskyrą EUDigitalEducation tinkle „Twitter“, kad sužinotumėte naujausią informaciją apie šį veiksmą ir visą Skaitmeninio švietimo veiksmų planą, taip pat susipažintumėte su susijusiais pokyčiais.

 

Susijęs turinys