Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Šis puslapis šiuo metu verčiamas. Skaitykite naujausią versiją anglų kalba.

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas. 10 veiksmas

Tarybos rekomendacija dėl skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų ugdymo švietimo ir mokymo srityje gerinimo

Dėl technologinės pažangos skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų poreikis visais ekonomikos ir visuomenės lygmenimis išaugo eksponentiškai. Tačiau tik 54 proc. ES gyventojų gali atlikti pagrindines skaitmenines užduotis, pavyzdžiui, prisijungti prie vietinio belaidžio tinklo arba naudotis interneto svetainėmis.

Plataus užmojo tiksluose, nustatytuose dokumente „2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis“ ir Tarybos rezoliucijoje dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos, daugiausia dėmesio skiriama įvairių piliečių grupių (pavyzdžiui, dirbančių specialistų, suaugusiųjų ar jaunimo) skaitmeninių įgūdžių lygiui.

Šiuose dokumentuose akcentuojamas poreikis stiprinti švietimo ir mokymo sistemų pastangas, kad kuo daugiau mokinių kuo anksčiau įgytų skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų.

Bendrų klausimų sprendimas

ES šalims kyla bendrų klausimų, susijusių su jų gyventojų skaitmeninių įgūdžių lygiu ir jų švietimo ir mokymo sistemų pajėgumu padėti besimokantiems asmenims ugdyti skaitmeninius gebėjimus, kurių jiems reikia, kad galėtų gyventi, dirbti ir mokytis.

Skaitmeninių įgūdžių ugdymo gerinimas

Šia Tarybos rekomendacija:

  • siekiama suteikti europiečiams galimybę ugdyti pagrindinius, vidutinio ir aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius pasitelkiant švietimą ir mokymą;
  • apibrėžiama, kokių veiksmų reikia imtis siekiant skatinti skaitmeninių gebėjimų ugdymą nuo ankstyvo amžiaus ir visais švietimo bei mokymo etapais. Tai apima ES priemonių naudojimą investicijoms į mokytojų profesinį tobulinimąsi;
  • skatinama keistis geriausios patirties pavyzdžiais mokymo metodų srityje, be kita ko, pabrėžiant kokybiško informatikos mokymo visais švietimo lygmenimis svarbą. Skatinamas bendradarbiavimas su pilietine visuomene ir pramonės atstovais siekiant plėtoti gerąją patirtį ir tenkinti naujus bei atsirandančius įgūdžių poreikius.

Pagrindinė veikla

Numatomi rezultatai

  • Pasiūlyti nuoseklaus skaitmeninių įgūdžių ugdymo švietimo ir mokymo srityje būdus;
  • sukurti informatikos, kaip mokomojo dalyko (įskaitant principus, koncepcijas ir praktiką mokant ir mokantis) gaires;
  • prisidėti prie Skaitmeninės politikos kelrodžio ir Europos švietimo erdvės skaitmeninių įgūdžių tikslų įgyvendinimo – gerinti Europos gyventojų skaitmeninių įgūdžių lygį ir lyčių pusiausvyrą studentų ir kitų besimokančių asmenų, svarstančių galimybę siekti karjeros IRT sektoriuje, grupėje.

Tvarkaraštis

Finansavimas

Šis veiksmas finansuojamas programos „Erasmus+“, „Europos socialinio fondo +“, Teisingos pertvarkos fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Skaitmeninės Europos programos, programos „Europos horizontas“ lėšomis.