Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas: 1 veiksmas

Prieinamo, kokybiško ir įtraukaus skaitmeninio švietimo propagavimas turi būti bendras visos visuomenės siekis.

Visi – vyriausybės, švietimo ir mokymo įstaigos, privatusis sektorius ir visuomenė – turi būti įsipareigoję sukurti efektyvią skaitmeninio švietimo ekosistemą. 

Sėkminga skaitmeninė švietimo ir mokymo sistemų pertvarka apima daugiau nei valdžios institucijas ir už švietimą atsakingas institucijas, ir jai reikia, kad įvairiose politikos srityse būtų laikomasi integruoto, visas valdžios institucijas apimančio požiūrio. 

Šiuo veiksmu siekiama suformuluoti veiksmus, kurių reikia imtis, kad būtų įgyvendinti pagrindiniai veiksniai, kurie leistų užtikrinti, kad skaitmeninis švietimas visiems taptų tikrove. Keletas veiksmų pavyzdžių:

 • junglumo spragų ir įrangos trūkumo problemos šalinimas;
 • paramos švietimo ir mokymo institucijoms teikimas, dalijantis žiniomis apie tai, kaip įtraukiai prisitaikyti ir skaitmeninti švietimą;
 • problemų, susijusių su pagalbinių technologijų prieinamumu ir tinkamumu, sprendimas;
 • Europos Sąjungos (ES) valstybių narių raginimas skatinti glaudesnį dialogą tarp visos ekonomikos suinteresuotųjų subjektų ir tarp švietimo ir mokymo institucijų;
 • valstybių narių skatinimas parengti skaitmeninės pedagogikos gaires.

Tikslai

 • Nustatyti, kokių veiksmų, susijusių su švietimu, investicijomis, moksliniais tyrimais ir inovacijoms, reikia imtis, kad visiems besimokantiems asmenims visoje Europoje būtų užtikrintas kokybiškas ir įtraukus skaitmeninis švietimas.
 • Keistis idėjomis ir patirtimi, kaip geriausiai įgyvendinti svarbiausias sąlygas, užtikrinančias veiksmingą ir įtraukų skaitmeninį švietimą.
 • Remti ES valstybes nares joms vykdant jų švietimo ir mokymo sistemų skaitmeninę pertvarką, skatinant bendrą Europos Komisijos ir ES valstybių narių įsipareigojimą. 

Pagrindinė veikla

 • Pradėti strateginių svarstymų procesą su ES valstybėmis narėmis.
 • Surengti keletą teminių susitikimų dėl veiksnių, kurie leistų užtikrinti sėkmingą skaitmeninį švietimą.
 • Parengti galimą pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl veiksnių, kurie leistų užtikrinti sėkmingą skaitmeninį švietimą.

Numatomi rezultatai

 • Stipresnis valstybių narių politinis įsipareigojimas užtikrinti veiksmingą ir įtraukų skaitmeninį švietimą.
 • Didinti informuotumą apie svarbiausius veiksnius, leidžiančius užtikrinti sėkmingą švietimo ir mokymo sistemų skaitmeninę pertvarką.
 • Susitarti dėl galimo pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl veiksnių, kurie leistų užtikrinti sėkmingą skaitmeninį švietimą (dar nepatvirtinta).

Tvarkaraštis

 • Iki 2021 m. pabaigos – pradedamas strateginis dialogas. 
 • Iki 2022 m. pabaigos – galimai priimamas pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl veiksnių, kurie leistų užtikrinti sėkmingą skaitmeninį švietimą.

Finansavimas

Šis veiksmas finansuojamas ES programos „Erasmus+“ lėšomis.

Susisiekite

Jei norite apie šį veiksmą sužinoti daugiau, susisiekite su mumis e. pašto adresu
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekite @EUDigitalEdu socialiniame tinkle „Twitter“, kad sužinotumėte naujausią informaciją apie šį veiksmą ir visą Skaitmeninio švietimo veiksmų planą bei su jais susijusius pokyčius. 


Paveikslas antraštinėje dalyje: © Europos Sąjunga, 2021.