Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas. 2 veiksmas

Tarybos rekomendaciją dėl mišriojo mokymosi metodų siekiant kokybiško ir įtraukaus pradinio ir vidurinio ugdymo

Dėl COVID-19 pandemijos staiga ir dideliu mastu pradėta taikyti skaitmeninio mokymosi praktika. Sprendimai, kurių imtasi siekiant užtikrinti švietimo ir mokymo tęstinumą, buvo įvairūs ir apėmė tiek žemųjų, tiek aukštųjų technologijų taikymą.

Aukštesnis skaitmeninių pajėgumų lygis ir patirtis taikant alternatyvių ir lanksčių formų mokymąsi padėjo užtikrinti greitesnę ir veiksmingesnę reakciją į pandemiją.

Turimi duomenys leidžia geriau suprasti švietimo ir mokymo lygių bei sektorių reagavimo efektyvumo skirtumus. Aukštojo mokslo institucijos paskaitas dažniausiai tęsė virtualiai, o daugeliui tiek pradinio, tiek vidurinio ugdymo mokyklų trūko patirties ir joms sunkiai sekėsi visiems savo mokiniams sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu būdu ir internetu.

Tikslai

Remiantis COVID-19 pandemijos metu įgyta patirtimi, Tarybos rekomendacijoje dėl mišriojo mokymosi plėtojama bendra Europos Sąjungos (ES) lygmens mišriojo mokymosi samprata. Mišrusis mokymasis – terminas, kuriuo formaliojo švietimo ir mokymo srityje apibrėžiama situacija, kai mokykla, pedagogas ar besimokantis asmuo mokymosi procese naudojasi daugiau kaip vienu mokymosi metodu.

Tai gali apimti mokymąsi mokykloje ir kitoje aplinkoje, pavyzdžiui, įmonėse, mokymo centruose, nuotolinį mokymąsi, mokymąsi lauke, kultūros objektuose, taip pat naudojimąsi įvairiomis (ne)skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis.

Tarybos rekomendacijos tikslas – padėti ES valstybėms narėms trumpuoju laikotarpiu šalinti pandemijos padarinius besimokantiems asmenims, mokytojams, instruktoriams ir mokykloms.

Joje taip pat išdėstyti tolesni veiksmai, kaip plėtoti ilgalaikį veiksmingą, įtraukų ir aktyvų požiūrį į mišrųjį mokymąsi pradinio ir vidurinio ugdymo sistemose. Tai padės pritaikyti mokyklinio ugdymo sistemas, kad jos būtų lankstesnės ir įtraukesnės – apimtų įvairius pedagoginius metodus, technologines priemones, besimokančiųjų poreikius ir besikeičiančias aplinkybes.

Pagrindinė veikla 

Laikas

  • 2021 m. rugpjūčio 5 d. – pateiktas Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos
  • 29 2021 m. lapkričio mėn. – Taryba priėmė Tarybos rekomendaciją

Susisiekite!

Jei norite apie šį veiksmą sužinoti daugiau, susisiekite su mumis e. paštu EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu.

Sekite EUDigitalEducation paskyrą tinkle „Twitter“, kad sužinotumėte naujausią informaciją apie šį veiksmą, visą Skaitmeninio švietimo veiksmų planą ir su jais susijusius pokyčius.


Susijęs turinys